Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-29 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 29. Princip přednosti práva EU -- jeho zakotvení a projevy ======
 +
 +Přednost vznikla v důsledku přenosu pravomocí od členských států na EU; pokud členské státy přenesly své pravomoci na EU, nemohou v nich vydávat normy, které by činnost EU mařily (srov //**26/62 Van Gend en Loos**//, v ČR //​**Cukerný nález**//)
 +
 +Článek 4/3 SEU „//​Členské státy učiní veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají ze Smluv nebo z aktů orgánů Unie//“.
 +
 +17. Prohlášení o přednosti práva: „//v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie mají Smlouvy a právo přijímané Unií na základě Smluv přednost před právem členských států, za podmínek stanovených touto judikaturou.[...] Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že přednost práva ES je základní zásadou práva Společenství. Podle Soudního dvora je tato zásada neodmyslitelným prvkem zvláštní povahy Evropského společenství//​“.
 +
 +**Projevy přednosti:​**
 +
 +- Soudy jsou povinny dát přednost přímo použitelné normě EU před vnitrostátním pravidlem (srov. //**106/77 Simmenthal II.**//); zásadu přednosti jsou státní orgány povinny aplikovat //ex offo//
 +- Kolidující normy je třeba (a někdy i nutné) rušit za účelem odstranění právní nejistoty; neplatí zásada lex posterior (národní) derogat legi priori (unijní)
 +- Nelze přijímat nové národní legislativní akty neslučitelné s právem EU
 +- Nelze přezkoumávat platnost aktů EU (srov. //**11/70 Internationale Handelsgesellschaft,​ 48/71 Komise v. Itálie**//​) -- závazná ustanovení primárního a sekundárního práva mají přednost před všemi vnitrostátními předpisy i před ústavami
 +
 +**Hmotné právo EU x procesní právo národní**
 +
 +Národní procesní podmínky nesmí být méně příznivé než pro podobná subjektivní práva (zásada **ekvivalence,​ rovnosti, nediskriminace**)
 +
 +Subjektivní práva založená na právu EU nelze zbavit efektivity (zásada účinné soudní ochrany)
 +
 +**Provizorní aplikace zásady přednosti**
 +
 +- Provizorní neaplikace kolidujícího národního předpisu (presumce platnosti národní normy není bezvýjimečná)
 +- Provizorní neaplikace národního předpisu provádějící normy EU (zabránit těžké a neodstranitelné škodě)
 +
 +V důsledku aplikační přednosti pro národní předpis se takový předpis stává minimálně neaplikovatelný (srov. 34/67 Luck a 22/97 IN.CO.GE
 +
 +**Přednost SESAE před soukromoprávními smlouvami**
 +
 +\\ **Výjimky ze zásady přednosti:​**
 +
 +- Porušení EÚLP
 +- Kolize normy EU s národní normou provádějící mezinárodní závazek přijatý před vstupem SFEU v platnost pro ten který členský stát
 +- Nepřiměřené poškození práva třetích osob
 +- Zneužití práva EU
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code