Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-28 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 28. PRINCIP NEPŘÍMÉHO ÚČINKU PRÁVA EU ======
 +
 +**Zdroje:​**SVOBODA,​ Pavel. //​Úvod do evropského práva//. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 127-128.
 +
 +* **povinnost aplikačních orgánů členských států interpretovat národní právo ve světle závazné normy EU, která není přímo použitelná** → povinnost eurokonformního výkladu
 +* základem __zásada loajality__ (čl. 4/3 SEU)
 +* předmětem aplikace je **národní předpis**
 +* **neplatí** zásada //**lex posterior derogat priori**// (podobně jako u zásady přednosti)
 +
 +\\ //**14/83 Von Colson a Kamann**//
 +
 +__**skutkový stav:**__
 +
 +* paní von Colsonová a paní Kamannová se ucházely o místa sociálních pracovnic ve výchovném ústavu pro mládež X byly odmítnuty s odůvodněním,​ že v tomto zařízení jsou umístěni pouze muži, a proto i obsluha musí být zajištěna mužským personálem  obě podaly žalobu na zjištění,​ že do zaměstnání nebyly přijaty pouze z důvodu pohlaví, dále požadovaly,​ aby žalované straně byla uložena povinnost nabídnout jim pracovní smlouvu
 +
 +\\ __**právní věty:**__
 +
 +* //čl. 288/3 SFEU (dnešní): „////​**Směrnice**//​ //je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“//​ //// //**volnost v otázce volby forem a prostředků X**// //​**povinnost členských států učinit v rámci svých národních právních řádů veškerá žádoucí opatření, aby směrnici poskytly plnou účinnost i s ohledem na její cíl**//
 +* //čl. 12 směrnice 75/207 zavazuje členské státy k vydávání vnitrostátních právních předpisů, které jsou nutné k tomu, aby každý, kdo se považuje za poškozeného v důsledku diskriminace,​ mohl uplatnit soudní cestou svá práva// //// //​**členské státy jsou povinny učinit opatření, která jsou dostatečně účinná k tomu, aby dosáhla cíle směrnice a postarala se o to, aby se dotčení skutečně mohli dovolat těchto opatření**//​ //(např. předpisy ukládající zaměstnavateli povinnost zaměstnat diskriminovaného uchazeče anebo poskytnou přiměřené finanční odškodnění)//​
 +* //​**národní soud používá národního práva**////,​ zejména nařízení,​ respektive zákona vydaného k provedení směrnice// //**ve světle znění a účelu**// //směrnice tak, aby mohlo být// //​**dosaženo cíle**// //​stanoveného v čl. 288/3 SFEU (dnešní číslování)//​
 +
 +\\   * __**podmínky povinnosti eurokonformního výkladu:​**__
 +* __existence národní normy provádějící normu EU__ (nejč.směrnice)
 +* __nesmí jít o zcela protichůdný národní předpis__ → jinak by šlo o výklad //contra legem//
 +* __nesmí jít o uložení přímé povinnosti jednotlivci ze strany státu__ (zejm. uložení nebo zpřísnění trestu)
 +* __nesmí dojít k porušení zásad právní jistoty a zákazu retroaktivity__
 +
 +\\   * __**Odkdy může směrnice způsobit nepřímý účinek?​**__ -- 3 možnosti:
 +* __poté, co nabyla účinnosti__
 +* od účinnosti transpozičního předpisu, přijatého ještě __před__ uplynutím transpoziční lhůty
 +* __po marném uplynutí transpoziční lhůty__
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code