Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


28. PRINCIP NEPŘÍMÉHO ÚČINKU PRÁVA EU

Zdroje:SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 127-128.

* povinnost aplikačních orgánů členských států interpretovat národní právo ve světle závazné normy EU, která není přímo použitelná → povinnost eurokonformního výkladu * základem zásada loajality (čl. 4/3 SEU) * předmětem aplikace je národní předpis * neplatí zásada lex posterior derogat priori (podobně jako u zásady přednosti)


14/83 Von Colson a Kamann

skutkový stav:

* paní von Colsonová a paní Kamannová se ucházely o místa sociálních pracovnic ve výchovném ústavu pro mládež X byly odmítnuty s odůvodněním, že v tomto zařízení jsou umístěni pouze muži, a proto i obsluha musí být zajištěna mužským personálem  obě podaly žalobu na zjištění, že do zaměstnání nebyly přijaty pouze z důvodu pohlaví, dále požadovaly, aby žalované straně byla uložena povinnost nabídnout jim pracovní smlouvu


právní věty:

* čl. 288/3 SFEU (dnešní): „Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“ volnost v otázce volby forem a prostředků X povinnost členských států učinit v rámci svých národních právních řádů veškerá žádoucí opatření, aby směrnici poskytly plnou účinnost i s ohledem na její cíl * čl. 12 směrnice 75/207 zavazuje členské státy k vydávání vnitrostátních právních předpisů, které jsou nutné k tomu, aby každý, kdo se považuje za poškozeného v důsledku diskriminace, mohl uplatnit soudní cestou svá práva členské státy jsou povinny učinit opatření, která jsou dostatečně účinná k tomu, aby dosáhla cíle směrnice a postarala se o to, aby se dotčení skutečně mohli dovolat těchto opatření (např. předpisy ukládající zaměstnavateli povinnost zaměstnat diskriminovaného uchazeče anebo poskytnou přiměřené finanční odškodnění) * národní soud používá národního práva, zejména nařízení, respektive zákona vydaného k provedení směrnice ve světle znění a účelu směrnice tak, aby mohlo být dosaženo cíle stanoveného v čl. 288/3 SFEU (dnešní číslování)


* podmínky povinnosti eurokonformního výkladu: * existence národní normy provádějící normu EU (nejč.směrnice) * nesmí jít o zcela protichůdný národní předpis → jinak by šlo o výklad contra legem * nesmí jít o uložení přímé povinnosti jednotlivci ze strany státu (zejm. uložení nebo zpřísnění trestu) * nesmí dojít k porušení zásad právní jistoty a zákazu retroaktivity


* Odkdy může směrnice způsobit nepřímý účinek? – 3 možnosti: * poté, co nabyla účinnosti * od účinnosti transpozičního předpisu, přijatého ještě před uplynutím transpoziční lhůty * po marném uplynutí transpoziční lhůty

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code