Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-27 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 27. PRINCIP PŘÍMÉHO ÚČINKU (POUŽITELNOSTI) PRÁVA EU ======
 +
 +**Zdroje:​**SVOBODA,​ Pavel. //​Úvod do evropského práva//. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 115-127.
 +
 +===== Přímá použitelnost =====
 +
 +* __**všechny**__ **normy práva EU mají automaticky v právních řádech členských států postavení pozitivního práva**, aniž by tím ztratily svoji zvláštní povahu → nejspíš jde o inkorporaci,​ kdy neexistuje konkrétní inkorporační norma (jako např. čl. 10 Ústavy v případě mezinárodních smluv), ale tato inkorporace nevyplývá z primárního práva, nýbrž z judikatury ESD (Co si o tom myslíš, Jendusi?)
 +* MP ponechává na státech, aby stanovily, jaký poměr mezi vnitrostátním a MP má u nich existovat:
 +* __monismus__ -- mezi MP a VP neexistuje žádná bariéra
 +* __dualismus__ -- aplikace normy MP je možná jen tehdy, je-li implementována do vnitrostátního zákonodárství
 +* dnes většina států dualismus s prvky monismu, jen Nizozemsko čistý monismus
 +* primární právo EU je také mezinárodní právo X ESD naordinoval **bezvýhradný monismus** pro vztah práva členských států k právu EU
 +* __**primární právo EU**__ **-- soubor mezinárodních smluv** ← musejí projít ratifikačním procesem ve členských státech → poté je toto právo uplatňováno jako právo EU (se všemi jeho vlastnostmi -- přímý a nepřímý účinek, přednost, odpovědnost za škodu), nikoli jako vnitrostátní normy
 +* __**nařízení**__
 +* **přímo použitelné** ve všech členských státech (čl. 288 SFEU)
 +* **reprodukce** jeho obsahu do vnitrostátního právního aktu je **nežádoucí** //**(34/73 Variola)**//;​ **výjimky:​**
 +* transpozici lze připustit __v zájmu jednolitosti__ a srozumitelnosti
 +* implementace možná, pokud je nařízení __příliš obecné__ nebo pokud samo __předpokládá vydání národního prováděcího předpisu__ (rámcové nařízení) → zásada loajality
 +* __**směrnice**__ -- mohou mít __právní účinky i bez řádného provedení__ → viz //přímý a nepřímý účinek směrnic//
 +
 +===== Přednost =====
 +
 +* **dostane-li se přímo použitelná norma práva EU do aplikační kolize s normou národní, má před ní aplikační přednost**
 +
 +\\ //**6/64 Costa v. E.N.E.L.**//​
 +
 +__**skutkový stav:**__
 +
 +* Flaminio Costa, milánský advokát, odebíral elektřinu od a.s. E.N.E.L., která byla zákonem Italské republiky o znárodnění výroby a distribuce elektrické energie zestátněna
 +* pan Costa odmítal oprávněnost faktury za elektřinu  dožadoval se podání předběžné otázky k SD, protože zejména **čl. 37 SFEU** a **čl. 124 SFEU** (současné číslování) byly podle něj porušeny znárodněním
 +* italská vláda namítala absolutní nepřípustnost otázky smírčího soudce, protože národní soud, mající aplikovat národní zákon, nemůže použít čl. 267 SFEU
 +
 +\\ __**právní věty:**__
 +
 +* //na rozdíl od běžných mezinárodních smluv// //​**vytvořila Smlouva o EHS vlastní právní řád**////,​ integrovaný od nabytí účinnosti Smlouvy do právních systémů členských států, jenž je// //​**závazný pro jejich soudy**//
 +* //**přenos práv a povinností**////,​ odpovídajících ustanovením Smlouvy, učiněný státy z jejich vnitřního právního řádu do práva Společenství,//​ //​**vytváří**//​ //tedy// //​**definitivní omezení jejich suverénních práv, jemuž nemůže odporovat pozdější jednostranný akt neslučitelný s pojmem Společenství**//​
 +* //přednost komunitárního práva je potvrzena// //**čl. 288 SFEU**// //-- nařízení jsou závazná a bezprostředně použitelná v každém členském státě//
 +* //​**žádosti států o výjimky**//​ //jsou nadto// //​**předmětem povolovacího řízení**////,​ jež by bylo bezúčelné,​ kdyby státy měly možnost vyvázat se ze svých závazků prostřednictvím pouhého zákona//
 +
 +\\   * přednost práva EU zajišťuje jeho **jednotnou aplikaci** -- aby si národní soudce nemohl vybrat, zda aplikuje normu unijní či národní
 +* __důsledek přenosu pravomocí__ (pokud v určitých oblastech členské státy přenesly své pravomoci na EU, nemohou v nich vydávat normy, které by znemožňovaly činnost EU)
 +* **není pozitivně upravena** X __čl. 4/3 SEU__ ji předjímá -- //​„Členské státy učiní veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají ze Smluv nebo z aktů orgánů Unie.“//
 +* **kolidující národní předpisy** přijaté po vstupu Smluv v platnost pro daný členský stát ovšem **nejsou** pro rozpor s unijním právem v důsledku zásady přednosti **automaticky nicotné!** -- stanovit právní následek této kolize přísluší národním soudům
 +
 +\\ __**vymezení zásady přednosti:​**__
 +
 +- **orgány členských států** musí při aplikaci práva dát **přednost přímo použitelné normě EU před jakýmkoli vnitrostátním pravidlem**
 +
 +* bez ohledu na to, zda vnitrostátní pravidlo bylo přijato __před či po__ přijetí normy EU
 +* bez ohledu na to, zda jde o vnitrostátní pravidlo __hm.-pr. či proc.-pr.__ povahy
 +* ze své __vlastní iniciativy__ (aniž by potřebovaly souhlas jiného státního orgánu, např. ÚS)
 +
 +- i **samotná existence kolidující vnitrostátní normy** uvádí právní subjekty do **právní nejistoty** + takový stát __porušuje povinnost__,​ která pro něj ze Smluv vyplývá → pasivní legitimace k žalobě dle čl. 258 SFEU
 +- **nemožnost platně přijímat nové národní legislativní akty neslučitelné s právem** **EU**
 +
 +* kolidující národní předpisy nejsou automaticky nicotné → musí o tom __rozhodnout národní soud__
 +
 +- **nemožnost přezkoumávat platnost aktů EU z důvodu jejich rozporu s vnitrostátním pravidlem** (byť ústavním) X jinak porušení principu loajality
 +
 +\\   * **předmět zásady přednosti** -- všechna závazná ustanovení práva primárního i sekundárního mají přednost před všemi vnitrostátními předpisy členských států → i před ústavami!
 +* **neplatnost zásady** //​**národní lex posterior derogat unijní legi priori**// → //**106/79 Simmenthal**//​
 +
 +\\ __**vztah hmotného práva EU vůči národnímu právu procesnímu:​**__
 +
 +* __národní procesní podmínky uplatňování subjektivních unijních práv nesmějí__
 +
 +- být __méně příznivé__ než pro podobná národní subjektivní práva (zásada ekvivalence)
 +- mít za následek to, že by subjektivní unijní práva byla __zbavena efektivity__ →
 +
 +* povinnost státních orgánů __sdělovat důvody rozhodnutí__
 +* přiznání __aktivní legitimace k žalobě__,​ která pro čistě vnitrostátní situace dána není
 +* __nepoužitelnost zásady__ //__res iudicata__//​ na národní úrovni na národní prováděcí akt k aktu EU, pokud nebyla užita možnost zpochybnit samotný akt EU
 +* __**povinnost státních orgánů ex offo aplikovat zásadu přednosti**__ -- soudce musí konstatovat kolizi přímo použitelné normy EU s normou národní, i když žádná strana tento argument nevznesla
 +* __**provizorní aplikace zásady přednosti**__ -- v nejistých situacích, kdy ještě není jistota o neslučitelnosti normy unijní a národní
 +* __provizorní neaplikace národního předpisu odporujícího normě EU__ -- do té doby, než se zjistí slučitelnost národní normy s unijní → presumpce platnosti národní normy (veřejnoprávních aktů) není bezvýjimečná!
 +* __provizorní neaplikace národního předpisu provádějícího normu EU__ -- pokud lze zabránit těžké a neodstranitelné škodě a pokud existují závažné důvody ke zpochybnění právnosti tohoto opatření; národní soud se má obrátit na ESD s předběžnou otázkou o platnosti normy EU
 +* __**důsledky aplikační přednosti pro neslučitelný národní předpis**__ → **neaplikovatelnost** takového předpisu, příp. **neplatnost** (ESD ji připustil v případě přijetí národní normy **po** přijetí kolidující normy EU) X rozhoduje o tom vždy národní soud
 +* **přednost Smlouvy o Evropském společenství atomové energie před soukromoprávními smlouvami** (SESAE) ve věcné působnosti SESAE, uzavřených k porušení SESAE → Komise se může obrátit na ESD
 +
 +\\ __**výjimky ze zásady přednosti:​**__
 +
 +* **porušení EÚLP**
 +* **kolize unijní normy s národní normou provádějící mezinárodní závazek**, přijatý předtím, než pro členský stát vstoupila SFEU v platnost (čl. 351 SFEU) → __uplatněním přednosti EP by došlo k neplatnosti MS__, a tím bylo ohroženo postavení třetího státu
 +* **nepřiměřené poškození práv třetích osob**
 +* **zneužití práva EU** -- užití normy EP za účelem __obejití__ přísnějších předpisů členského státu (např. imigračních)
 +
 +===== Přímý účinek =====
 +
 +* **způsobilost** __**mnohých**__ **evropských norem založit přímo práva a povinnost jednotlivců,​ jichž se lze dovolat u národních soudů**, anebo **vyloučit aplikaci neslučitelného národního předpisu**
 +* __rozdíl přímého účinku EP od přímého účinku MP:__
 +* přímý účinek není založen na primárním právu (MS) X na **judikatuře ESD**
 +* právo jednotlivce může vyplývat i z normy, jež je **adresována členskému státu**, ale dotýká se právního postavení jednotlivce
 +* v právu EU nejde o výjimku, ale o **pravidlo**
 +* tento princip ESD vyvodil nejprve pro členské státy, bylo to však rozšířeno na jednotlivce:​
 +
 +\\ //**26/62 Van Gend en Loos**//
 +
 +__**skutkový stav:**__
 +
 +* nizozemská speditérská společnost Van Gend en Loos vedla spor s nizozemskými finančními úřady o výši cla: na formaldehyd dovezený ze SRN v r. 1960 jí byla uplatněna sazba 8%, zatímco stejné zboží dovezené k 1.1.1958 (den nabytí účinnosti Smlouvy o založení EHS) bylo podrobeno clu jen ve výši 3 %
 +* společnost tvrdila, že zvýšení cla je v rozporu s **čl. 12 Smlouvy o založení EHS** (dnešní čl. 30 SFEU v poupraveném znění), jenž stanoví, že //​„členské státy se mezi sebou vyhnou zavádění nových dovozních nebo vývozních cel nebo dávek s rovnocenným účinkem či zvyšování těch, která uplatňují ve svých vzájemných obchodních vztazích“//​
 +
 +\\ __**právní věty:**__
 +
 +* //cílem Smlouvy o založení EHS je zavést// //​**společný trh**////, jehož fungování//​ //**se přímo dotýká občanů**//​ //​Společenství//​
 +* //​Společenství vytváří//​ //**nový právní řád mezinárodního práva**////,​ v jehož prospěch členské státy omezily, byť jen ve vymezených oblastech, svá suverénní práva, a// //​**jejichž subjektem nejsou jen členské státy, ale rovněž i jejich příslušníci**//​
 +* //tento závazek není doplněn žádnou výhradou členských států, podřizující jeho provedení pozitivnímu aktu národního práva, (…) tento zákaz (tj. zákaz cel a dávek) se sám svojí povahou výborně hodí k tomu, aby měl// //​**bezprostřední účinky na právní vztahy mezi členskými státy a jejich příslušníky**//​
 +* //​provedení čl. 12 Smlouvy o založení EHS tedy// //​**nevyžaduje legislativní zásah států**//  ESD tak zavedl teorii **bezprostřední použitelnosti** (v daném případě primárního práva) **a bezprostředního účinku**
 +* přímý účinek může být **vyloučen** právní normou členských států
 +
 +==== Druhy přímého účinku ====
 +
 +- __**podle druhu subjektů:​**__
 +
 +* //​**horizontální**//​ -- mezi jednotlivci navzájem
 +* //​**vertikální**//​ -- mezi státem a jednotlivcem
 +* **vzestupný** -- jednotlivec se může „zdola“ dovolat svého práva vůči vlastnímu státu
 +* **sestupný** -- stát vůči jednotlivci X jestliže členský stát neprovedl transpozici směrnice, nemůže se vůči jednotlivci dovolávat přísnější národní normy
 +
 +\\ //**152/84 Marshall**//​
 +
 +__**skutkový stav:**__
 +
 +* podle statutu žalovaného -- zdravotního úřadu -- skončila platnost pracovních smluv zaměstnanců tohoto úřadu dosažením věkové hranice, která opravňovala k pobrání důchodu; ta byla podle britské právní úpravy u mužů 65 a u žen 60 let
 +* paní Marshallová byla propuštěna ve svých 62 letech, ačkoli by raději pracovala až do 65 let, domáhala se proto žalobou dalšího zaměstnání,​ svůj nárok opřela o směrnici 76/207 k uskutečnění zásady rovného zacházení s muži a ženami
 +
 +\\ __**právní věty:**__
 +
 +* //je třeba připomenout,​ že podle ustálené judikatury Soudního dvora (zejména 8/81 Becker)// //**ve všech případech,​ ve kterých se ustanovení směrnice považují za obsahově bezpodmínečná a dostatečně přesná, jsou jednotlivci oprávněni dovolat se vůči státu těchto ustanovení,​ jestliže stát takovouto směrnici včas neprovede anebo ji řádně neprovede do vlastního právního řádu**//
 +* //bylo by neslučitelné se závazným charakterem,​ který čl. 288 SFEU (dnešní číslování) směrnici přiznává,​ v zásadě vylučovat, aby se dotčená osoba mohla dovolat povinnosti obsažených ve směrnici//
 +* //členský stát, který včas nevydá prováděcí opatření předvídaná směrnicí, nemůže vůči jednotlivcům argumentovat tím, že nesplnil povinnosti vyplývající ze směrnice// //// **stát se tedy nesmí dovolávat přísnější (vůči jednotlivci) národní normy, když sám příslušnou směrnici neprovedl**
 +* //​**směrnice sama nemůže zakládat povinnosti vůči jednotlivci**//​
 +
 +\\ \\ //**148/78 Ratti**//
 +
 +__**skutkový stav:**__
 +
 +* pan Tullio Ratti byl prokuristou italské firmy Silvam, na jehož návrh byly výrobky této firmy označeny na obalu v souladu s ustanovením dvou směrnic Společenství o rozpouštědlech a lacích, které měly být Itálií transponovány do r. 1973, resp. 1979 X ještě v r. 1978 platil v Itálii pro rozpouštědla a laky zákon, jenž obsahoval z části přísnější předpisy než obě směrnice a předvídal pro případ porušení jeho ustanovení peněžité tresty; podle tohoto zákona došlo k trestnímu řízení proti Tullimu Rattimu
 +
 +\\ __**právní věty:**__
 +
 +* //zejména v těch případech,​ ve kterých orgány Společenství zavazují členské státy směrnicí k určitému chování, by byla praktická účinnost takovéhoto opatření zeslabena, jestliže by se jednotlivci nemohli před soudem těchto opatření dovolávat a jestliže by na ně vnitrostátní soudy nepohlížely jako na součást práva Společenství//​  **vertikální vzestupný účinek směrnic**
 +* //členský stát, který nevydal v určené lhůtě prováděcí opatření stanovené ve směrnici, se nemůže vůči jednotlivcům bránit tím, že on -- stát -- nesplnil závazky vyplývající ze směrnice//  **stát se tedy nesmí dovolávat přísnější (vůči jednotlivci) národní normy, když sám příslušnou směrnici neprovedl**
 +* //národní soud, který byl požádán osobou, respektující ustanovení směrnice, aby neaplikoval národní normu, která je// //​**neslučitelná se směrnicí**//​ //a jež// //**ještě nebyla transformována**//​ //do vnitrostátního právního řádu, musí této žádosti vyhovět, pokud dotčený závazek obsažený ve směrnici je// //​**bezpodmínečný a dostatečně přesný**//​
 +
 +\\   - __**podle účelu aplikace:​**__
 +
 +* //​**pozitivní-substituční**//​ -- pokud existuje neslučitelný národní předpis nebo není situace národním právem upravena vůbec → __neaplikace národního předpisu__ (pokud existuje) __+ nahrazení ustanovením neprovedené směrnice__
 +* //​**negativní-výlukový**//​ → __neaplikace neslučitelného národního předpisu + zrušení všech rozhodnutí vydaných na jeho základě__,​ aniž by došlo k aplikaci unijní normy → užije se obecnější národní norma (ta nenahrazuje normu EP, pouze vylučuje účinek kolidující národní normy)
 +
 +==== Podmínky přímého účinku ====
 +
 +- **dostatečná jasnost** a přesnost normy EP
 +- **bezpodmínečnost závazku** (přímý účinek může být odložen do uplynutí lhůty); jde o ni i v případě,​ kdy norma EU vydání prováděcího předpokládá,​ ale
 +
 +* neskýtá prováděcímu orgánu __žádný prostor pro uvážení__
 +* __členský stát překročil__ při vydání prováděcího předpisu zcela jasné stanovené __meze uvážení__ (jen pro účely negativního přímého účinku)
 +
 +- **schopnost vyvolat právní účinky bez prováděcího opatření** EU nebo členského státu
 +
 +==== Přímý účinek u jednotlivých pramenů práva EU ====
 +
 +- __**zakládací smlouvy -- primární právo**__
 +
 +* Smlouvy a SESAE ← to jsou ovšem normy primárního práva, jichž jednotlivci nejsou stranami ani adresáty
 +* **vertikální účinek** mají, pokud jde o:
 +* __bezpodmínečný zdržovací závazek členských států__
 +* __bezpodmínečný závazek konat bez možnosti jakéhokoli uvážení__
 +* __závazek členského státu konat, jenž se stal nepodmíněným po uplynutí jisté lhůty__ (např. zákaz omezení svobody usazování po uplynutí přechodného období)
 +* **horizontální účinek** -- jiný jednotlivec nebo podnik se podle ESD může přímo dovolávat přímého účinku i vůči jiným jednotlivcům zejména v rámci smluvních vztahů, pokud jsou splněny podmínky přesnosti a bezpodmínečnosti
 +
 +\\   - __**obecné zásady právní**__
 +
 +* vyšší hierarchické postavení než sekundární právo
 +* zavazují orgány EU (vždy) + členské státy, pokud jednají v rámci evropského práva
 +* za určitých podmínek jsou přímo použitelné → jednotlivci se jich mohou dovolat jak zneplatnění či neaplikaci aktů unijních, tak i národních prováděcích aktů
 +
 +\\   - __**vnější smlouvy**__
 +
 +* __přímo účinné ve prospěch jednotlivců__,​ pokud jsou splněny podmínky přímého účinku (bezpodmínečnost,​ jasnost, schopnost vyvolat účinky bez prováděcího předpisu)
 +* nezáleží na formě začlenění do EP (zda jde o nařízení,​ nebo rozhodnutí)
 +* ESD __odmítl__ přímý účinek u __Dohody GATT__ (1947) a poté i __Dohody o WTO__
 +
 +\\   - __**nařízení**__
 +
 +* **zásadně aplikovatelná na horizontální i vertikální vztahy** X __ne rámcová nařízení__ ← k těm je vždy potřeba přijmout národní prováděcí předpis
 +
 +\\   - __**směrnice**__
 +
 +* má //​**přímý účinek**//​ (tj. působí bez transpozičních opatření) //**za těchto podmínek:​**//​
 +* **uplynutí transpoziční lhůty**; směrnice nemůže mít přímý účinek ani tehdy, když členský stát nenáležitě transponoval směrnici již před vypršením transpoziční lhůty
 +* **nedbalost členského státu při transpozici** →  „neprovedená směrnice“ ← nabývá přímého účinku až po uplynutí transpoziční lhůty + dochází tím k porušení Smluv → možno žalovat dle čl. 258 SFEU
 +* **nepodmíněný a dostatečně přesný obsah** → čím je text směrnice detailnější,​ tím je větší šance, že ESD bude její ustanovení považovat za přímo použitelná,​ protože členskému státu se nenaskýtá prostor pro uvážení
 +* **aktivní legitimace dovolávající se osoby** ← konečného adresáta i neadresáta konkrétního práva (pokud přímá aplikace slouží k ochraně jeho zájmů)
 +* **přímou aplikací směrnice** může dojít k uložení povinnosti státu X **nesmí dojít k uložení přímé povinnosti jednotlivci** nebo nestátním subjektům //**(152/84 Marshall)**//;​ odtud ovšem vyplývá rozdíl mezi zaměstnanci státní a soukromé sféry, protože zaměstnanci soukromého sektoru se nemohou dovolávat přímého účinku směrnice
 +
 +\\ __**vertikální vztahy**__(stát -- jednotlivec)
 +
 +* __možnost jednotlivce dovolat se povinnosti ze směrnice proti státu__
 +* pro jednotlivce je to náhradní možnost, jak se dovolat svého nároku v případě,​ kdy členský stát nesplnil svoje právní povinnosti a kdy neexistuje národní prováděcí předpis
 +* __zákaz obráceného vertikálního účinku__
 +* členský stát, který včas nepřijal prováděcí opatření uložená směrnicí, nemůže proti jednotlivcům uplatňovat to, že sám nesplnil závazky, které mu byly uloženy → **stát se nesmí dovolávat přísnější** (vůči jednotlivci) **národní normy, když sám příslušnou směrnici neprovedl** //**(148/78 Ratti)**//
 +
 +\\ __**horizontální vztahy**__(jednotlivec -- jednotlivec)
 +
 +* pokud se jednotlivec ustanovení směrnice dovolává přímo proti jednotlivci (např. u soudu) → zákaz založit povinnost jinému jednotlivci
 +
 +\\   * pokud se jednotlivec ustanovení směrnice dovolává nepřímo prostřednictvím orgánu státní správy s cílem takto nepřímo změnit právní postavení onoho jiného jednotlivce → __**trojúhelníková situace:​**__ jednotlivec se dovolává vůči orgánu státní správy přímé aplikace směrnice (__vzestupný vertikální účinek__),​ ale přímá aplikace směrnice má důsledky i na třetí osoby (__sestupný vertikální účinek__) → výsledkem de facto __horizontální účinek__ (jednotlivec -- jednotlivec);​ nutno rozlišit:
 +* pokud ustanovení neprovedené směrnice **zakládá subjektivní práva a povinnosti jednotlivců** → __platí zákaz uložení povinností vůči jednotlivci__
 +* **pokud takové ustanovení směrnice taková práva nezakládá** → jde o **notifikační směrnici**,​ ta má výlukový účinek, __jednotlivec se může dovolat prostřednictvím orgánu státní správy neprovedené směrnice i vůči jednotlivci a způsobit mu zhoršení právního postavení__ i ve formě povinnosti konat, zdržet se či strpět __za podmínek, že:__
 +* přímá aplikace směrnice vede jen k neaplikaci národního veřejnoprávního předpisu (//​**účinek výlukový**//,​ ne substituční)
 +* //**nedojde k uložení jednotlivci povinnosti předvídané směrnicí**//​ (např. případ napadení správního rozhodnutí o povolení těžby v lomu, jež bylo vydáno podle směrnice, která však nebyla provedena → došlo ke zrušení těžebního povolení, nikoli uložení povinnosti předvídané směrnicí)
 +* //**nedojde k porušení principu ochrany dobré víry**// -- případy, kdy jednotlivec nepřiměřeně poškodí zájmy třetích osob, ačkoli má k ochraně svých práv k dispozici přiměřenější prostředky unijního práva
 +
 +\\   - __**rozhodnutí adresovaná jednotlivcům**__ -- __přímo použitelná__
 +
 +\\   - __**rozhodnutí adresovaná členským státům**__ -- mají přímý účinek, pokud:
 +
 +* __členský stát nenaplnil či porušil rozhodnutí__
 +* __práva či povinnosti nenechávají prostor pro uvážení__
 +* je dána __aktivní legitimace dovolávající se osoby__
 +* __nedojde ke vzniku povinnosti jednotlivce__
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code