Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-25 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 25. Právní základ a autonomie práva EU ======
 +
 +Samostatnost práva EU je jeden z důsledků nadstátní integrace mezi členskými státy. Právo EU má své kořeny v mezinárodním právu veřejném. Na základě tzv. Zakládajících smluv se ovšem vyvinul dnešní **autonomní právní řád EU**, který získal částečným a dobrovolným přenosem pravomocí **svrchovanost nad řády členských států**. Autonomie práva EU se projevuje tím, že **toto právo působí přímo v právních řádech národních států a přitom neztrácí svoji povahu jako evropské právo**(tzn. monistický režim i pro státy s jinak dualistickým režimem MPV).
 +
 +Při systematickém zkoumání preambule Smluv, institucionálního ustanovení a mechanismu předběžných otázek ESD v případu **Van Gend en Loos (1962)**konstatoval,​ že
 +
 +//"​Společenství vytváří//​ //**nový právní řád mezinárodního práva,**// //v jehož prospěch členské státy omezily, byť jen ve vymezených oblastech, svá suverénní práva, a jejichž subjektem nejsou jen členské státy, ale rovněž i jejich příslušníci. Nezávisle na legislativě členských států právo Společenství proto nejen ukládá povinnosti jednotlivcům,​ ale rovněž zakládá jejich práva."//​
 +
 +Z důvodu naplnění cíle Smlouvy o založení EHS zavést//​společný trh, jehož fungování se dotýká přímo občanů Společenství//​ se tak logicky vyvinul //vlastní právní řád integrovaný ... do právních systémů členských států, jenž je závazný pro jejich soudy.// **(Costa, 1964)**
 +
 +V rámci své judiciální činnosti SD odvodil **principy nadřazenosti a přímého účinku** komunitárního práva, a to **tzv. induktivní metodou vycházející z komplexní analýzy Zakladatelských smluv.** Svoji rozhodovací činností tak SD dal obsah vágním normám v Zakladatelských smlouvách mající převážně teleologickou povahu. Podle Soudního dvora není splnění hospodářských cílů myslitelné,​ bez zaručení plné efektivity komunitárního práva. SD tak odvodil ze smluv tzv. **konstitutivní principy** mající ekvivalentní statut s ostatními ustanoveními primárního práva. Judikaturu SD tak lze označit evolučním nástrojem evropské integrace.
 +
 +Posudek z roku 1991 stanovil, že //"​Smlouva EHS, byť uzavřena ve formě mezinárodní smlouvy, vytváří ústavní chartu Společenství založenou na panství práva ... zakládací smlouvy založily nový právní řád, v jehož prospěch omezily svá suverénní práva."//​
 +
 +Autonomie práva tedy vycházela již ze Smluv zakládajících ES a to konkrétně z jejich vlastního institucionálního rámce, charakteru institucí (nezávislost,​ výlučná pravomoc) a závaznosti jejich sekundární legislativy.
 +
 +Obecná teorie práva stanoví 3 podmínky pro samostatnost právního řádu:
 +
 +(I.) právní řád se opírá o vlastní základní normy ústavní povahy -- EU ano -- primární právo
 +
 +(II.) předpisy právního řádu jsou ve svém výkladu a aplikaci podřízeny jediné vlastní konečné a
 +
 +obligatorní instanci -- v EU je to SDEU
 +
 +(III.) právní řád si vystačí sám o sobě, takže není třeba se dovolávat zásad nebo pravidel, jež
 +
 +Smlouva neobsahuje -- EU také splňuje, případné mezery zaplňuje Soudní dvůr
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code