Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-22 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 22. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ ZMĚN PRIMÁRNÍHO PRÁVA eU ======
 +
 +* rozlišuje se: A. mechanismus obecné revize primárního práva (obsahové prohloubení)
 +
 +B. řízení o přijetí nového členského státu (rozšíření územní působnosti)
 +
 +\\   - Mechanismus obecné revize
 +
 +* probíhá: řádným postupem
 +
 +zjednodušeným postupem (u SFEU)
 +
 +\\   * Řádný postup revize prim. práva
 +
 +* lze tak měnit cokoli (v LS výslovně) -- rozšíření i zúžení svěřených pravomocí
 +* návrh revize může podat: vláda ČS, EP, Komise
 +* podává se Radě, ta návrh postupuje ER a sděluje ho národním parlamentům
 +* ER posoudí návrh, konzultuje s EP, Komisí (příp. ECB v měnové oblasti) -- poté schvaluje prostou větš.
 +* pokud schválí, svolá předseda ER __konvent__ (= zástupci nár. parlamentů,​ hlavy států či předsedové vlád, EP, Komise) x ER může i rozhodnout, že jej nesvolá (u menších novelizací) a rovnou předává mezivládní konferenci
 +* mezivládní konference -- konvent pro ni schvaluje doporučení,​ svolává ji ER
 +* poslední úkon -- ratifikace všemi ČS
 +
 +\\   * Zjednodušený postup revize prim. práva
 +
 +* bez konání mezivládní konference -- tzv. passarelly, přechodné klauzule, 3 situace:
 +
 +- obsahem revize mohou být -- I. pouze změny SFEU o vnitřních politikách,​ jež
 +
 +II. nerozšiřují svěřené pravomoci
 +
 +* návrh může podat vláda ČS, EP, Komise -- podává k ER, která rozhoduje jednomyslně po konzultaci s EP a Komisí (a ECB)
 +* poslední fáze: ratifikace ČS
 +
 +- přechod od jednomyslnosti při hlasování v Radě ke kvalifikované větš.
 +- přechod od zvláštního legislativního postupu k řádnému
 +
 +\\ + další revize prim. práva bez mezivládní konference:
 +
 +* S o EUROATOM i SFEU umožňují další revize a bez následné ratifikace ČS: změna statutu ESD, změna některých částí statutu ESCB a ECB -- toto jsou jediné výjimky, kde nemůže ČS změny zablokovat ve stadiu ratifikace
 +
 +\\   * **v judikatuře ESD:**
 +* podle ESD může změna prim. práva nastat pouze postupem předvíd. Smlouvami, nepřipouští revizi cestou shodné praxe ČS nebo přijetím praxe jednoho ČS
 +* žádně ustanovení prim. práva ale není nedotknutelné,​ ČS zůstávají pány SMluv
 +
 +__**Zásady:​**__
 +
 +* **princip bezp. účinku** - ustanovení primárního práva mají bezprostřední účinek, jestliže jsou bezpodmínečné a přímo aplikovatelné na jednotlivce
 +* zásada přímého účinku (bezprostřední vnitrostátní závaznost) -- má právní norma, jestliže přiznává jednotlivcům (FO, PO) práva nebo povinnosti sama, bez prostřednictví jiné právní normy
 +* jednotlivec se může přímo dovolávat přímo účinné normy, která existuje mimo rámec vnitrostátního práva a soudní orgán je povinen tuto normu aplikovat
 +* pro to, aby bylo ustanovení bezprostředně účinné, je nutná jeho řádná publikace
 +* má přednost i před vnitrostátním ústavním právem (viz rozs. Internationale Handelsgesellschaft)
 +* **princip přednosti** - ustanovení primárního práva mají přednost před normou vnitrost. práva
 +* čl. 10a odst. 1 Ústavy:
 +
 +„//​Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů ČR přeneseny na mezinárodní organizaci či instituci.“//​
 +
 +- Smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii je smlouvou podle čl. 10a Ústavy
 +
 +* čl. 10 Ústavy:
 +
 +//​Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“//​
 +
 +__**Judikatura vztahující se k této otázce:​**__
 +
 +**přednost komunitárního práva:**
 +
 +* __rozsudek Flaminio Costa v. ENEL 6/64 (1964):__
 +
 +* tento rozsudek stanovil aplikační přednosti práva ES před národním právem
 +* soud vycházel ze samostatnosti práva ES jako právního řádu, který vznikl přenosem pravomocí z členských států na ES
 +* aplikační důsledek: neaplikovatelnost národních předpisů, i později přijatých,​ odporujících předpisům ES
 +
 +**bezprostřední použitelnost a bezprostřední účinek primárního práva:**
 +
 +* __rozsudek Van Gen den Loos 26/62 (1963)__
 +* zakládací smlouvy stanoví povinnosti členských států, v jejichž důsledku má být změna právního postavení jednotlivců (soukr. osob)
 +* soud zavádí teorii bezprostřední použitelnosti a bezprostředního účinku -- jednotlivci se mohou dovolat před soudy takových ustanovení práva ES, která by zlepšila jejich postavení, pokud by byla řádně implementována do pr. řádu členského státu
 +* dovolávat se jich jednotlivec může kdykoli
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code