Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


22. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ ZMĚN PRIMÁRNÍHO PRÁVA eU

* rozlišuje se: A. mechanismus obecné revize primárního práva (obsahové prohloubení)

B. řízení o přijetí nového členského státu (rozšíření územní působnosti)


- Mechanismus obecné revize

* probíhá: řádným postupem

zjednodušeným postupem (u SFEU)


* Řádný postup revize prim. práva

* lze tak měnit cokoli (v LS výslovně) – rozšíření i zúžení svěřených pravomocí * návrh revize může podat: vláda ČS, EP, Komise * podává se Radě, ta návrh postupuje ER a sděluje ho národním parlamentům * ER posoudí návrh, konzultuje s EP, Komisí (příp. ECB v měnové oblasti) – poté schvaluje prostou větš. * pokud schválí, svolá předseda ER konvent (= zástupci nár. parlamentů, hlavy států či předsedové vlád, EP, Komise) x ER může i rozhodnout, že jej nesvolá (u menších novelizací) a rovnou předává mezivládní konferenci * mezivládní konference – konvent pro ni schvaluje doporučení, svolává ji ER * poslední úkon – ratifikace všemi ČS


* Zjednodušený postup revize prim. práva

* bez konání mezivládní konference – tzv. passarelly, přechodné klauzule, 3 situace:

- obsahem revize mohou být – I. pouze změny SFEU o vnitřních politikách, jež

II. nerozšiřují svěřené pravomoci

* návrh může podat vláda ČS, EP, Komise – podává k ER, která rozhoduje jednomyslně po konzultaci s EP a Komisí (a ECB) * poslední fáze: ratifikace ČS

- přechod od jednomyslnosti při hlasování v Radě ke kvalifikované větš. - přechod od zvláštního legislativního postupu k řádnému


+ další revize prim. práva bez mezivládní konference:

* S o EUROATOM i SFEU umožňují další revize a bez následné ratifikace ČS: změna statutu ESD, změna některých částí statutu ESCB a ECB – toto jsou jediné výjimky, kde nemůže ČS změny zablokovat ve stadiu ratifikace


* v judikatuře ESD: * podle ESD může změna prim. práva nastat pouze postupem předvíd. Smlouvami, nepřipouští revizi cestou shodné praxe ČS nebo přijetím praxe jednoho ČS * žádně ustanovení prim. práva ale není nedotknutelné, ČS zůstávají pány SMluv

Zásady:

* princip bezp. účinku - ustanovení primárního práva mají bezprostřední účinek, jestliže jsou bezpodmínečné a přímo aplikovatelné na jednotlivce * zásada přímého účinku (bezprostřední vnitrostátní závaznost) – má právní norma, jestliže přiznává jednotlivcům (FO, PO) práva nebo povinnosti sama, bez prostřednictví jiné právní normy * jednotlivec se může přímo dovolávat přímo účinné normy, která existuje mimo rámec vnitrostátního práva a soudní orgán je povinen tuto normu aplikovat * pro to, aby bylo ustanovení bezprostředně účinné, je nutná jeho řádná publikace * má přednost i před vnitrostátním ústavním právem (viz rozs. Internationale Handelsgesellschaft) * princip přednosti - ustanovení primárního práva mají přednost před normou vnitrost. práva * čl. 10a odst. 1 Ústavy:

Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů ČR přeneseny na mezinárodní organizaci či instituci.“

- Smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii je smlouvou podle čl. 10a Ústavy

* čl. 10 Ústavy:

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“

Judikatura vztahující se k této otázce:

přednost komunitárního práva:

* rozsudek Flaminio Costa v. ENEL 6/64 (1964):

* tento rozsudek stanovil aplikační přednosti práva ES před národním právem * soud vycházel ze samostatnosti práva ES jako právního řádu, který vznikl přenosem pravomocí z členských států na ES * aplikační důsledek: neaplikovatelnost národních předpisů, i později přijatých, odporujících předpisům ES

bezprostřední použitelnost a bezprostřední účinek primárního práva:

* rozsudek Van Gen den Loos 26/62 (1963) * zakládací smlouvy stanoví povinnosti členských států, v jejichž důsledku má být změna právního postavení jednotlivců (soukr. osob) * soud zavádí teorii bezprostřední použitelnosti a bezprostředního účinku – jednotlivci se mohou dovolat před soudy takových ustanovení práva ES, která by zlepšila jejich postavení, pokud by byla řádně implementována do pr. řádu členského státu * dovolávat se jich jednotlivec může kdykoli

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code