Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika

Výkladem (či interpretací) se označují myšlenkové postupy, jejichž cílem je objasnit smysl právního textu.

Právo EU je aplikováno převážně národními orgány členských států. Při této aplikaci přirozeně nastává potřeba toto právo interpretovat. Pro fungování EU je nicméně potřeba jednotnosti v této aplikaci. Tu zajišťuje Soudní dvůr EU (tzv. monopol na konečný výklad).

K zajištění jednoty výkladu je třeba, aby národní orgány aplikující právo EU používaly stejné metody výkladu jako Soudní dvůr.

Metody výkladu jsou standardní(jazyková, logická, systematická) a nadstandardní (historická, teleologická, komparativní).

Základní je metoda jazyková, která má ovšem dvě specifika. (I.) Pojmy práva EU mají často odlišný význam od významu v právu členských států (podnik, pracovník). (II.) Existuje 23 autentických verzí každého předpisu, tzn. správný jazykový výklad si vyžaduje jejich srovnání (žádná verze nemá přednost).

Ostatní metodyse užijí tehdy, pokud jazyková nevede k jednoznačnému výsledku.

Systematická metodaje ovládnuta dvěma principy, a to že (I.) z možných výkladů má přednost ten, který je v souladu s primárním právem popř. obecnými zásadami právními a (II.) výklad prováděcích pravidel musí vycházet ze smyslu pravidel prováděných.

Teleologická metoda výkladuje založena na předmětu a cíli Smluv (často vyjádřených v preambuli). Používá se tehdy, když výklad předchozími metodami nedává jasný smysl. Soudní dvůr někdy používá jako alternativu k teleologickému výkladu teorii užitečnosti ( nebo-li implicitních pravomocí) podle které normy stanovené v právním předpise automaticky implikují normy, bez nichž by prvně uvedené normy neměly smysl nebo nedovolovaly rozumnou a užitečnou aplikaci.

Srovnávací (komparativní) výklad se týká hlavně pojmů obsažených v obecných právních zásadách, vyplývajících z vnitrostátních pr. řádů, které jsou předmětem srovnání

Historický výkladzjišťování vůle zakladatelů Smlouvy či autorů změn, apod. Má pouze omezený význam, ESD vychází především ze samotného textu.

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code