Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-20 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU ======
 +
 +- nepsané, nekodifikované právo
 +
 +- jejich základ vychází z právních řádů členských států
 +
 +- zejm. to jsou základní lidská práva a společné obecné právní zásady čl. států, které mohou být aplikovány zejm. k doplění mezer v evr.právu
 +
 +- obecné pr. Zásady v jednotlivých pr. Systémech nejsou akceptovány bez dalšího do evr.práva -- Evr.soudní dvůr zkoumá, zda koncepce zapadá do struktury a cílů evr.pr.řádu,​ navíc koncepce existující v čl. státech se případně zařazuje do evr.práva i po určité úpravě; je-li více koncepcí stejného významu, Soud volí tu, která nejlépe odpovídá struktuře a cílům evr.pr.řádu
 +
 +- obsahem obecných pr. zásad jsou hodnoty společné všem členským státům
 +
 +- hlavní typy:
 +
 +1. řada základních pravidel, která vyplývají ještě z římana a to např. lex posterior derogat legi priori; lex specialis derogat legi generali
 +
 +2. principy, které se týkají bezprostředně zásady právního státu-př. zásady spravedlnosti,​ sociální spravedlnosti,​ dobrých mravů, princip právní jistoty, zákaz retroaktivity
 +
 +3. zásady odvozené od právní ochrany lidských práv --př. zásady rovnosti a zákazu diskriminace,​ zásada proprocionality
 +
 +4. právní zásady týkající se procesního práva -- př. promlčení nároku na náhradu škody, napadnutelnost opravným prostředkem
 +
 +5. právní zásady stanovící pravidla správního procesu -- př.otázky neplatnosti pr.aktu, odpovědnost za nesprávnou info
 +
 +6.zásady sloužící k vyplňování mezer v právu
 +
 +\\ -poznámka k zákl.lidským právům -- největší význam -- je třeba k nim přihlížet při tvorbě práva, při aplikaci práva; právní normy obsažené v zákl.lids. právech jsou přímo aplikovatelné
 +
 +\\ ZDROJ: učebnice str 233 (5.vyd)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code