Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-19 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU ======
 +
 +-pramenem práva, zejm. ta rozhodnutí,​ která vyplňují **mezery** v evr. právu
 +
 +- zajišťuje **dodržování práva** při výkladu a provádění jednotlivých ustanovení evr. práva, dohlíží nad **jednotností výkladu a aplikace** ve všech členských státech, jakož i nad tím, aby tento výklad odpovídal duchu EU a evropské integrace.
 +
 +- Jeho pravomoci z něj činí významný prvek evropského práva jak při jeho prosazování,​ tak i při interpretaci práv a povinností vyplývajících z jednotlivých pramenů práva ES. Ačkoli **neexistuje výslovné stanovení závaznosti rozsudků ESD**pro budoucí rozhodování ostatních soudů, přesto působí jednotlivé rozsudky silou své přesvědčivosti na soudní praxi ve všech členských státech Unie, protože naznačují,​ jak bude ESD rozhodovat v obdobných případech,​ předložených mu v budoucnu.
 +
 +- V odůvodněních k jednotlivým rozsudkům ESD také představuje a vysvětluje své **názory a stanoviska na některé fundamentální otázky evropské integrace**a tím výrazným způsobem ovlivňuje právní stránku celé věci
 +
 +**COSTA V. ENEL (6/64)**
 +
 +Z__áklad sporu__: Advokát Costa napadá vytvoření **elektrárenského monopolu** znárodňovacím aktem, což je v rozporu s článkem SES. Itálie **odmítá aplikovat KP**, její národní právo vytvoření monopolu umožňuje.
 +
 +__Jádro rozsudku__: Soud vyslovil **zásadu přednosti KP** (aplikační přednost KP před národním právem).=)ESD formuloval tzv. **zásadu aplikační přednosti práva ES před národním právem**//​.//​Důsledkem této zásady je absolutní nemožnost použití národních právních předpisů, které jsou v rozporu s ustanoveními práva ES, a to ani v případě,​ že národní právní předpis je novější než příslušná evropská norma.
 +
 +**VAN GEND EN LOOS (26/62)**
 +
 +Případ, rozhodnutý roku 1963, přinesl **stanovení tzv. bezprostředního účinku**, jehož smyslem je ochrana státních příslušníků členských států před neplněním povinností členských států, které pro ně vyplývají z norem evropského práva, v případech,​ kdy postup státu hrozí podstatným narušením účinnosti a užitečnosti práva ES. Subjekt,​ který se v takovém případě cítí poškozen, má právo dovolat se těchto ustanovení i přesto, že není jejich bezprostředním adresátem. Podmínkami uplatnění bezprostředního účinku jsou **jasnost a bezpodmínečnost**takovýchto **ustanovení**,​ tj. není nutné je konkretizovat nějakou další normou.
 +
 +**FRANCOVICH (C6 a 9/90)**
 +
 +__Základ sporu__: Itálie netransponovala ve lhůtě **směrnici o ochraně zaměstnanců v případě nesolventnosti**zaměstnavatele. Nebyl vytvořen orgán nebo fond, který by Francovich a Bonifaci vyplatil.
 +
 +__Jádro rozsudku__: ESD ve svém rozsudku dovodil, že **pokud právo ES stanoví členskému státu povinnost upravit určitým způsobem právní postavení osob**, ten svou povinnost nesplní, konkrétním subjektům z toho vznikne škoda a na celý tento případ nelze aplikovat teorii bezprostředního účinku, **odpovídá stát za škody způsobené nesplněním jeho povinnosti. 3 podmínky k odpovědnosti státu:​**neprovedená norma zakládá práva jednotlivců,​ tato jsou dostatečně identifikovatelná,​ nexus mezi porušením závazků státu a škodou jednotlivců.
 +
 +**1974, Belgie: Dassonville**
 +
 +__Základ sporu:__ Po **dovozci lihovin** Dassonville jakožto nepřímém dovozci požadovali britské osvědčení o původu lihovin, které firma padělala. Bránila se tím, že belgické právo odporuje KP.
 +
 +__Jádro rozsudku__: Definováno **ORUKO**-- každé pravidlo členského státu, které je způsobilé bezprostředně nebo nepřímo, potenciálně nebo skutečně bránit obchodu uvnitř Společenství. Důkazní břemeno nese stát.
 +
 +\\ **1979, SRN: Cassis de Dijon**
 +
 +__Základ sporu__: Dovozce REWE nedostal povolení k dovozu **likéru** CdD, protože neobsahoval **minimální obsah alkoholu** podle německého zákona.
 +
 +__Jádro rozsudku__: **zmírnění**mechanicky aplikované **Dassonvillské definice** -- omezení jsou do určité míry akceptovatelná (ochrana spotřebitelů,​ zdraví), avšak v tomto případě nebyl respektován **princip proporcionality**. Zboží, které splňuje legální požadavky pro uvedení na trh jednoho státu, musí být připuštěno i na trh jiného členského státu.
 +
 +ZDROJ: http://​www.euroskop.cz/​106/​sekce/​judikatura-esd/​ a bobři
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code