Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-18 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 18. ROZHODNUTÍ (DRUHY, POVAHA A ODLIŠNOSTI) ======
 +
 +- slouží především k řešení konkrétních případů (jako správní akty ve vnitrostátním právu)
 +
 +- **ukládají adresátům práva nebo povinnosti**-- prohlášení,​ které nezasahuje do práv jednotlivce nebo nezakládá práva, není rozhodnutím
 +
 +- čl. 288 SFEU: //​Rozhodnutí je závazné v celém rozsahu. Pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze pro ně//.
 +
 +- je **závazné v celém rozsahu a má bezprostřední účinky**(stejně jako nařízení)
 +
 +- **zpravidla****má adresáty**;​ od Lisabonu je mít nemusí, potom je obecně závazné (někdy nebyly adresáti ani dříve, např. rozhodnutí uvozující vnější smlouvy do evropského práva adresáty nikdy neměla)
 +
 +-> do Lisabonu nebyly obecně závazné, nebyly pramenem sekundárního práva v objektivním smyslu; po Lisabonu mohou mít normativní charakter
 +
 +- je možné, že akt formálně označený „nařízení“ je rozhodnutím,​ pokud je obsah určen určitému počtu adresátů
 +
 +- adresáty mohou být státy, FO, PO (např. soutěž -- povolení spojení, pokuty)
 +
 +- mohou se dovolávat i neadresáti -- pokud stát porušuje rozhodnutí mu adresované -- rozsudek //​Plaumann//​25/​62 (musí být osobně a bezprostředně dotčeni)
 +
 +- **rozhodnutí Rady a Komise** -- vydání Radou nebo Komisí, poté oznámena adresátům,​ nemusí být veřejně vyhlašována,​ ale bývají v Úředním listu EU
 +
 +**- rozhodnutí adresovaná členským státům**
 +
 +* státy musí přijmout potřebná prováděcí opatření (stejně jako u směrnic)
 +* má přímý účinek, pokud: členský stát nenaplnil nebo porušil rozhodnutí/​práva či povinnosti jsou dostatečně jasné, přesné, právně dokonalé a neponechávají vnitrostátním orgánům prostor k uvážení/​je dána aktivní legitimace dovolávající se osoby/​přímou aplikací nedojde ke vzniku povinnosti jednotlivce
 +* zásada //​estoppel//​ -- členský stát se nemůže vůči jednotlivci dovolávat rozhodnutí,​ jež sám nenaplnil či porušil
 +
 +- sekundární nelegislativní akty v rámci SZBP
 +
 +* **rozhodnutí o strategických zájmech a cílech** (čl.
 +* **rozhodnutí Rady o akcích** (čl. 28 SEU)
 +* **rozhodnutí Rady o postojích** (čl. 29 SEU)
 +
 +- **rozhodnutí SDEU --** nabývají právní moci vyhlášením před SDEU, vykonatelnost je stanovena individuálně u jednotlivých druhů řízení
 +
 +a) autoritativní výklad práva EU (monopol k tomu má SDEU)
 +
 +b) rozhodování o platnosti sekundárních aktů EU
 +
 +c) zaplňování mezer v psaných pramenech práva EU (např. vztah unijního a národního práva, viz. //Costa vs. ENEL//)
 +
 +d) preventivní zjišťování souladu sekundárního práva EU s návrhem tzv. vnější smlouvy (=posudek)
 +
 +c) dovozování nepsaných pramenů práva
 +
 +- nabývají právní moci vyhlášením,​ vykonatelnost individuálně určena u jednotlivých druhů řízení
 +
 +- **rámcové rozhodnutí**
 +
 +* bylo obdobou směrnice pro policejní a justiční spolupráci ve věcech trestních (bývalý třetí pilíř)
 +* nemají přímý účinek, ale mají nepřímý účinek (= povinnost interpretovat vnitrostátní právo v souladu se závaznou normou EU = povinnost eurokonformního výkladu)
 +* nutnost implementovat do vnitrostátního práva zákonem
 +
 +\\ //Svoboda: Úvod do evropského práva (Praha: C. H. Beck, 2010), 93.//
 +
 +//Svoboda: Úvod do evropského práva (Praha: C. H. Beck, 2011), 98, 104, 107, 153, 343, 344.//
 +
 +//Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský:​ Evropské právo (Praha: C. H. Beck, 2011), 249-251.//
 +
 +__[[http://​www.vakobobri.cz/​download.php?​view.1659|http://​www.vakobobri.cz/​download.php?​view.1659]]__
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code