Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-17 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU ======
 +
 +**Směrnice**= závazná pro stát, co do výsledku,​jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům /čl 288 Smlouvy o fungování EU/
 +
 +\\ **4 následky**:​
 +
 +\\ 1.směrnice se stane přímo aplikovatelnou uplynutím dané lhůty
 +
 +2.aplikují se pouze dostatečně jasná ustanovení
 +
 +3.směrnice se může aplikovat pouze k tíži státním subjektům a ne jednotlivcům
 +
 +4.jednotlivec se může dovolávat nepřímého účinku směrnice (aplikační orgány mají vykládat vnitrost.normy v souladu se směrnicí)
 +
 +\\ Ad 1) bezprostřední účinek směrnice
 +
 +* Vysloveno v rozsudku Van Duyn
 +* Dle rozsudku Van Schijndel jsou orgány člens.státu povinny ex officio aplikovat bezprostředně aplikovatelná pravidla evr.práva
 +* Aby byl stát povinen směrnici bezprostředně aplikovat, musí být splněny podmínky: marné uplynutí lhůty k transpozici směrnice, dostatečná přesnost a bezpodmínečnost směrnice, aktivní legitimace osoby jež se účinku dovolává, skutečnost že nedojde k uložení povinnosti jednotlivci
 +
 +Ad 2) dostatečná přesnost a bezpodmínečnost směrnice
 +
 +* Ustanovení se považují za dostatečně přesné, pokud jsou natolik jasné, že mohou být bez dalšího nebo s použitím obvyklých výkladových postupů, aplikace není závislá na přijetí prováděcího opatření, za bezpodmínečné se bere i to když se stát může odchýlit ale jen v jednom směru (také ve Frankovich-tato podmínka splněny i tehdy, kdy sice volnost uvážení pro stát co do výsledku, ale ze směrnice vyplývají jasné meze tohoto uvážení)
 +
 +Ad 3) aplikace pouze k tíži státním subjektům a ne jednotlivcům
 +
 +* Formulace ve věci Marshall (aplikace pouze v horizontální rovině)
 +* Ve věci CIA Security
 +* Je možné dovolat se ve vertikální rovině, ale pouze ve směru, že jednotlivec se dovolá povinnosti, která se uloží státu
 +
 +Ad 4) nepřímý účinek směrnice
 +
 +* Výslovně přiznán ve věci Von Colson
 +* Je to povinnost st. orgánů vykládat vnitrostátní právo v nejvyšší možné míře v souladu s netransponovanou směrnicí (tzv. eurokonformní výklad)
 +* Rozsudek Marleasing- eurokonformě se musí vykládat všechny národní předpisy, které připadají v daném případě do úvahy)
 +
 +\\ **Náhrada škody**- koho žalovat za škodu špatnou transpozicí směrnice do našeho řádu? Žaluji organizační složku státu, který za to odpovědná,​ pokud ale tato složka tu transpozici připravila dobře a během cesty Parlamentem bylo změněno a tak zmršeno a jsou-li naplněny tři podmínky odpovědnosti státu vůči jednotlivci,​ žaluji MF (viz Frankovich) -- 3 podmínky:
 +
 +* Směrnice směřovala k založení práv jednotlivců
 +* Dostatečná závažnost porušení směrnice
 +* Přímá souvislost
 +
 +\\ **Řízení pro porušení Smluv**
 +
 +* Evr.Komise může žalovat členský stát
 +* Nejdříve upozorní stát na nedostatky, když nereaguje, vydá stanovisko (co dokdy napravit), pak žalobu- výsledkem deklaratorní rozsudek, že se dopustila, a pokud nezmění stát nic pak Komise podá žalobu na neplnění rozsudku, kde návrh na uložení pokuty či opakovaného penále
 +* V případě,​ že stát netransponoval vůbec, může Komise podat návrh na pokutu rovnou se žalobou
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code