Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-16 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU ======
 +
 +\\   * právní akty sekundárního práva (dnes platí asi 1500) 
 +  * musí být jako akty nižší právní síly v souladu se všemi prameny primárního práva - obecně platí, že prováděcí právní akt musí být v souladu s aktem, k jehož provedení a na jehož základě byl vydán ​
 +  * akt, který zavazuje pouze subjekty, jimž je adresován, tedy výhradně členské státy (x nařízení zavazuje obecně všechny členské státy) ​
 +  * předepisuje jen výsledek, jehož má být dosaženo, formy a metody dosažení tohoto cíle jsou na vůli států ​
 +  * většinou jsou směrnice adresovány všem členským státům obecně -- v tomto smyslu mají tedy normativní (ne individuální) povahu ​
 +  * zpravidla jsou stanoveny podrobně určité zásady, které mají být vtěleny do právních řádů ČS, a to způsobem, který je v ČS potřebný ​
 +  * obsahují lhůtu, do které mají být transponovány do vnitrost. práva (větš. 2 -- 4 roky) 
 +  * rozlišuje se: **transpozice** směrnice -- přenesení jejího obsahu do vnitrost. předpisu ​
 +
 +**implementace**směrnice -- kromě obsahu i faktické zajištění jejího respektování
 +
 +  * není-li implementována řádně a včas, mohou nastat tyto důsledky: ​
 +
 +  - může být vynucováno -- podání žaloby na porušení Smluv 
 +  - neimplementovaná směrnice může získat přímý účinek -- tj. jednotlivec se jí může dovolávat v soudním řízení (i když mu původně nebyla určena) ​
 +  - neimplementovaná směrnice může získat nepřímý účinek -- tj. vnitrostátní předpis může být interpretován v jejím smyslu, i když nebyl změněn ​
 +  - vznikne-li neimplementací škoda jednotlivci,​ odpovědnost za škodu nese ČS 
 +
 +  * slouží především ke sbližování (harmonizaci) obsahu vnitrostátních právních předpisů ČS -- vnitrostátní předpisy musí splňovat určitý standart, který směrnice stanoví ​
 +  * typ. oblasti: ochrana spotřebitele,​ daně, pracovní právo, právo obch. společností a další ​
 +
 +\\ __**Zásady:​**__
 +
 +  * **zásada přímého účinku (bezprostřední vnitrostátní účinek)** -- má právní norma, jestliže přiznává jednotlivcům (FO, PO) práva nebo povinnosti sama, bez prostřednictví jiné právní normy 
 +    * jednotlivec se může přímo dovolávat přímo účinné normy, která existuje mimo rámec vnitrostátního práva a soudní orgán je povinen tuto normu aplikovat ​
 +    * dlouho se vycházelo z toho, že směrnice přímý účinek nemají, protože jej má vnitrost. prováděcí předpis -- judikatura ESD se v této věci vyvíjela: //Ratti 148/78// //Marshall 152/84// (viz dále) ​
 +    * přímý účinek směrnic je ve své podstatě jiný než přímý účinek zřizovacích smluv nebo nařízení → přímo účinná směrnice nemůže ukládat povinnosti jednotlivcům -- proto se rozlišuje přímý účinek horizontální a vertikální: ​
 +      * horizontální -- má jej Smlouva o EU a nařízení ​
 +        * takový akt může upravovat **nejen práva** jednotlivců,​ **ale** také jim **stanovit povinnosti** ​
 +
 +  * vertikální -- mají jej směrnice (vzestupný vertikální) ​
 +
 +  * takový přímý účinek může uplatnit pouze jednotlivec vůči státu (ne stát vůči jednotlivci) ​
 +  * soukr. osoba se může vůči státu domáhat svých subj. práv, která by jí náležela, kdyby byla S řádně transponována ​
 +  * směrnice sama o sobě nemůže ukládat jednotlivcům povinnost ​
 +  * přímý účinek může mít pouze S, která: ​
 +
 +  - obsahuje ust. pro jednotlivce podrobná a jednoznačná,​ že práva jednotlivce z ní lze vyčíst i bez vydání vnitrost. transpozičních předpisů ​
 +  - nevyžaduje zvláštní opatření členského státu ​
 +  - marně uplynula lhůta k transpozici směrnice ​
 +
 +  * přímý účinek S je spíše výjimkou ​
 +
 +\\   * **tzv. nepřímý účinek směrnic** -- tento pojem nikdy nebyl ESD použit ​
 +  * stav, kdy není dán přímý účinek směrnice, ale její obsah musí být brán v úvahu při interpretaci odpovídajících vnitrostátních předpisů ​
 +  * vych. z rozsudku //Von Colson a Kamann 14/83// (viz dále) ​
 +  * dále rozs. //​Marleasing C-106/​89// ​
 +  * 
 +__**vztah nepřímého a přímého účinku**__
 +
 +  * nepřímý účinek se uplatňuje bez ohledu na případný přímý účinek normy 
 +  * zároveň jde o rub přímého účinku: obě zásady mají vést k užitečné aplikaci komunitárních norem 
 +  * v praxi má smysl zkoumat, zda komunitární norma má přímý účinek, pouze tehdy, kdy nelze uplatnit účinek nepřímý: nepřímý účinek totiž státní orgány musí zásadně uplatnit ex offo, zatímco přímý účinek jen výjimečně ​
 +
 +\\ __**Odlišení od nařízení EU:**__
 +
 +  * nařízení - závazný akt normativní povahy (je tím, co je ve vnitrost. právu zákon) ​
 +
 +- obecně závazné na úrovni EU i na úrovni jednotlivých ČS
 +
 +- závazné ve všech členských státech → může tedy přímo zavazovat ČS, tak jejich vnitrostátní subjekty (jednotlivce)
 +
 +- používá se tam, kde je třeba vytvořit přímou unijní právní úpravu určité otázky, relativně nezávislou na vnitrostátním právu ČS
 +
 +- typ. v soutěžním právu EU (ochrana hosp. soutěže na celém vnitřním trhu EU), pro otázky sociálního zabezpečení migrujících osob (na základě volného pohybu osob v EU), měnová politika a další
 +
 +- přímý účinek získává vstupem v platnost (x S až vypršením lhůty k transpozici)
 +
 +- zásadně je v ČS vyloučeno vydání prováděcího předpisu (x S jej předpokládá)
 +
 +__**Judikatura vztahující se k této otázce:​**__
 +
 +\\ **Přímý účinek směrnice:​**
 +
 +  * Ratti 148/​78 ​
 +
 +  * soud v tomto rozsudku obecným způsobem stanovil předpoklady přímého účinku S, kterou ČS vhodným způsobem neimplementoval do národního právního řádu -- šlo o přímý účinek vertikální ​
 +  * přímý účinek S slouží k uplatňování subj. práv jednotlivce,​ nikoli založení jeho povinností ​
 +
 +  * Marshall 152/​84 ​
 +
 +  * soud zde řešil, zda z netransponované směrnice může jednotlivci vznikat i povinnost -- nelze 
 +  * horizontální přímý účinek nelze uplatňovat vůči jednotlivci ​
 +  * povinnosti z neprovedené směrnice se může jednotlivec dovolávat jen vůči ČS 
 +
 +\\ **Nepřímý účinek směrnice**
 +
 +  * Von Colson a Kamann 14/83 
 +
 +  * rozsudek se snaží stanovit urč. obecná kritéria a požadavky pro stanovení povinnosti státu S transponovat do svého právního řádu ​
 +  * řádná implemantace S zahrnuje i povinnost ČS zajistit jednotlivci takové nástroje, které mu realizaci jeho práv umožní, příp. jim pomůžou v jejich vymáhání ​
 +  * první rozsudek, kde soud aplikoval doktrínu nepřímého účinku -- tj. metodu účinku neprovedené S při výkladu předpisu nár. pr. řádu ve smyslu „znění a účelu směrnice“ ​
 +
 +  * Marleasing 106/​89 ​
 +
 +  * výklad musí vycházet z cíle, účelu S, a proto překračuje i konkrétní ustanovení,​ které např. mělo být transponováno ​
 +  * předmětem výkladu je celý úsek (odvětví) národního práva, ne pouze urč. předpis, do kterého byla S transponována ​
 +  * soud zde i stanoví rozsah takového výkladu -- musí být omezen základními principy práva ​
 +
 +Prameny:
 +
 +Týč, V.: Základy práva EU, 5. vydání
 +
 +učeb. Občanské právo hmotné, 4. vydání
 +
 +Analýza dopadu Lisabonské smlouvy
 +
 +učeb. Úvod do evropského práva, 3. vydání + nová učebnice EP
 +
 +__[[http://​europa.eu/​lisbon_treaty/​glance/​index_cs.htm|http://​europa.eu/​lisbon_treaty/​glance/​index_cs.htm]]__
 +
 +http://​www.euroskop.cz/​8917/​sekce/​primarni-pravo/​
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code