Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-15 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU ======
 +
 +  * má //obecnou závaznost//​ (podobá se vnitrostátnímu zákonu) -- upravuje konkrétní skutkové situace pro abstraktně určené adresáty ​
 +  * je //závazné ve všech svých částech// (nemůže být adresáty aplikováno selektivně) ​
 +  * je //přímo použitelné//​ v každém členském státě (automaticky zakládá práva a povinnosti v právním řádu členských států) - existují ale i nařízení,​ která se nevztahují na všechny členské státy ​
 +  * je jediným typem jednostranných sekundárních aktů EU, u něhož SFEU výslovně stanoví přímou použitelnost ​
 +  * platí v okamžiku vstupu v platnost ve všech členských státech ​
 +  * všechny orgány členského státu, správní úřady i soudy jsou povinny nařízení aplikovat ​
 +  * vytlačuje veškeré vnitrostátní právo, které je s ním v rozporu ​
 +  * používá se zejm. v oblasti výlučných pravomocí, kde je možno přijmout vlastní úpravu (např. regulace zemědělských trhů, soutěž) ​
 +  * může mít různou právní sílu podle toho, zda jde o nařízení legislativní/​ delegované/​ prováděcí ​
 +  * stanoví-li nařízení jen základní principy určité úpravy a přenechává další úpravě, aby je konkretizovala = __základní nařízení__ (zpravidla vydáváno Radou) X __prováděcí nařízení__ (často vydáváno Komisí) ​
 +  * jakákoliv recepce dle vnitrostátního práva je nadbytečná a v zásadě i zakázána ​
 +  * je schopno udělit jednotlivcům práva, která mají národní soudy povinnost chránit ​
 +
 +\\   * **zásada bezprostřední použitelnosti** -- nařízení je aplikovatelné na území ČS v okamžiku,​ kdy nabude platnosti a účinnosti jako norma EU 
 +  * znamená, že nařízení je **aplikovatelné již v důsledku své existenc**e,​ aniž by bylo zapotřebí jakékoli inkorporace či transformace,​ která by naopak byla v rozporu s účelem tohoto právního aktu 
 +
 +- výjimky ze zásady nepřípustnosti vnitrostátních opatření k provedení nařízení:​
 +
 +1. nařízení výslovně vyžaduje od ČS prováděcí akt -- ten je pak ne přípustný,​ ale povinný
 +
 +2. nařízení nevyžaduje výslovně prováděcí akt, le implicitně ho nevylučuje,​ resp. povoluje -- v případě,​ kdy ustanovení nařízení jsou příliš obecná a sama osobě neumožňují jeho žádoucí aplikaci.
 +
 +__**Odlišení od směrnic EU**__
 +
 +  * směrnice -- v oblastech nevýlučné pravomoci (např. sbližování národních předpisů k vytvoření vnitřního trhu) 
 +  * nařízení -- obecná závaznost X směrnice -- zavazují pouze členské státy (buď jen určité nebo všechny) ​
 +  * směrnice je závazná pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo (formy a prostředky ponechány na volbě členských států) ​
 +  * teprve provedení obsahu směrnice (recepce a implementace do vnitrostátního právního řádu člens. státy) znamená aplikaci směrnice ​
 +
 +\\ __**Judikatura vztahující se k této otázce:​**__
 +
 +\\ **Zákaz transformace nařízení do práva ČS:**
 +
 +  * Rozsudek Variola ​
 +    * nařízení je svou funkcí pramen práva, „evropský zákon“, ČS nemůže bránit platnosti nařízení -- nařízení vytlačuje předpis ČS 
 +    * platí, že jakýkoliv prováděcí předpis ČS je v rozporu s bezprostřední použitelností nařízení -- výjimkou je pouze to, pokud N stanoví základní principy a je na ČS, aby je konkretizoval (= základní nařízení,​ vydáno Radou) ​
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code