Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-14 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky ======
 +
 +  * primární právo = normy vytvářené členskými státy (akty členských států) ​
 +  * primární právo EU: 1. zakládací smlouvy a jejich novelizace ​
 +
 +2. smlouvy o přistoupení
 +
 ++ k nim připojené protokoly a přílohy (dnes celkem 37 -- čl. 51 SEU)
 +
 +3. akty předvídané smlouvami (např. akt o všeobecných volných do EP)
 +
 +4. Listina základních práv EU (čl. 6/1 SEU)
 +
 +  * primární právo -- soustava mnohostranných mezinárodních smluv (= normativní právní smlouvy, smlouvy právotvorné -- partikulární) ​
 +  * „základní ústavní charta EU“ -- má rysy ústavní materie ​
 +
 +\\   - __**zakládací smlouvy EU (zřizovací smlouvy):​**__ ​
 +
 +  * právní základ tvoří zakládající smlouvy tří evropských společenství a další smlouvy na ně navazující (tj. měnící či doplňující) ​
 +
 +\\   * Smlouva o založení ESUO -- 1951/​platnost 1952 = Pařížská smlouva ​
 +  * Smlouva o založení EHS -- 1957/1958 = Římská smlouva (Smlouvou o EU 1992 přejm. na Evropské společenství) ​
 +  * Smlouva o založení EUROATOM -- 1957/1958 = Římská smlouva ​
 +
 +\\     * evropská společenství byla mezinárodními organizacemi nadnárodního charakteru, které měly vlastní právní subjektivitu ​
 +    * byly mnohokrát měněny z dvou důvodů: ​
 +
 + přistoupení nových členských států
 +
 +****nutnost koncepční reformy ve smyslu účinnější
 +
 +integrace
 +
 +**novelizace:​**
 +
 +  * **Slučovací smlouva (Smlouva o jednotných orgánech)** **-- 1965/​1967** ​
 +
 +    * Smlouva o zřízení společné Rady a společné komise Evropských společenství ​
 +
 +  * Jednotný evropský akt -- 1986/​1987 ​
 +
 +    * první zásadní koncepční změna zakládacích smluv 
 +    * byl zásadním předělem ve smyslu komplexní integrace do podoby EU 
 +    * proklamovala důraz na respektování LP ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a vyzdvihovala sociální aspekt Evropských společenství s poukazem na Evropskou sociální chartu ​
 +    * byl značným posunem ve smyslu demokratizace tvorby evropského práva, posílením postavení Evropského parlamentu ​
 +    * spojení tří evropských společenství s Evropskou politickou spoluprací do určité entity, která ještě nenese název EU, ale která měla vzniknout nepochybně na základě právě této „konfederace“ ​
 +    * tato konfederace (organizace tří společenství a Evropské politické spolupráce) měla vlastní orgán **** Evropská rada 
 +    * ve struktuře JEA lze spatřovat **první pilíř** budoucí EU v hlavách I. a II., ve kterých byla obsažena ustanovení komunitárního práva, kterými se novelizovala jednotlivá ustanovení zakládacích smluv evropských společenství ​
 +    * budoucí **druhý pilíř** byl ustanovením,​ které má povahu mezinárodní smlouvy a nebyl součástí komunitárního práva - obsahoval základy spolupráce členských států v oblasti zahraniční politiky ​
 +    * základní změna -  uskutečnění vnitřního trhu (ES přijala řadu opatření a změn) ​
 +    * pro členství v Unii podával stát žádost Radě, která rozhodovala jednomyslně po konzultaci s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu (vyj. nadpoloviční většinou všech jeho členů) ​
 +
 +  * Maastrichtská smlouva (Smlouva o EU) -- 1992/​1993 ​
 +
 +  * viz ot. 2 
 +  * 7 hlav, součástí je 17 protokolů a 33 prohlášení ​
 +  * zakládá pojem EU, stanoví její hlavní cíle, podmínky, je významnou změnou všech tří zakládacích smluv 
 +
 +\\ \\   * Amsterdamská smlouva -- 1997/​1999 ​
 +
 +  * o revizi Maastrichtské smlouvy o EU 
 +  * má 3 části: ​
 +
 +**1.**obsahuje změny ve Sml. o EU, změny ve Sml. o ES, změny ve Sml. o ESUO, změny ve Sml. o EURATOM a změnu volebního předpisu pro volby poslanců Evr. parlamentu
 +
 +**2.** obsahuje ustanovení,​ která korigují, upravují a zjednodušují ustanovení jednotlivých základních smluv
 +
 +**3.** obsahuje obecná a závěrečná ustanovení,​ která zahrnují i přepočítací tabulku
 +
 +  * jejím cílem je zejména připravit evropská společenství na další rozšíření počtu členských států a současně vylepšit jejich institucionální systém ​
 +  * zároveň by měla být reformována zemědělská politika a strukturální fond 
 +  * dalším významným přínosem jsou boj proti vysoké nezaměstnanosti,​ posílení konkurenceschopnosti v rámci globalizovaného hospodářství,​ podpora intenzivnější společné zahraniční a bezpečnostní politiky, vytvoření evropské obranné organizace a posílení spolupráce v oblasti justice a vnitra se zvl. důrazem na činnost policie za účelem koordinovaného potírání organizované kriminality ​
 +
 +\\ \\   * Smlouva z Nice -- 2000/​2003 ​
 +
 +  * k smlouvě jsou připojeny čtyři protokoly: ​
 +
 + //Protokol o rozšíření EU//
 +
 +****//​Protokol o statutu ESD//
 +
 +****//​Protokol o finančních důsledcích skončení SEUO//
 +
 +****//​Protokol o čl. 67 SES//
 +
 +  * usiluje o dovršení procesu zahájeného Amsterdamskou smlouvou ​
 +  * obsahuje 2 části: ​
 +
 +1. se týká věcných změn
 +
 +2. obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení
 +
 +  * Evr.parlament je přizpůsobován rozšíření ​
 +  * Evr.parlament se stal privilegovaným žalobcem v řízení o nepl. právního aktu 
 +  * Smlouva mění poměry váženého hlasování tak, že každému z 15 členských států se jeho počet hlasů zvyšuje ​
 +  * předsedovi Komise jsou významným způsobem posílena jeho práva (předseda sám jmenuje z komisařů svého místopředsedu) ​
 +  * složení Komise se mění v důsledku rozšíření ​
 +  * velmi podstatným rysem změn je oslabování jednomyslného způsobu rozhodnutí a jeho nahrazení většinovou tvorbou vůle na základě kvalifikované ​
 +
 +\\   * Lisabonská smlouva -- 2007/​2009 ​
 +
 +  * viz ot. 3 
 +  * vstoupila v platnost 1.12.2009 (ratifikace ČR) 
 +  * LS mění stávající zakládající smlouvy EU (tj. Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES), aniž by je nahrazoval ​
 +  * LS měla vstoupit v platnost 1.1.2009, ale do té doby nebyl ukončen ratifikační proces -- nakonec vstoupila v platnost 1.12.2009 (uložení poslední ratifikační listiny 13.11.2009) ​
 +  * LS zrušila tzv. pilířovou strukturu EU, je jí založena právní subjektivita EU (do LS nebyla) ​
 +  * v SEU po úpravě LS stanoveno, že EU nahrazuje Evropské společenství a je jeho nástupkyní (! ale vedle EU bude nadále existovat EUROATOM se samostatnou pr. subjektivitou) ​
 +  * uzavírání mezinárodních smluv -- EU se stává subjektem mezinárodních smluv, a to se týká i smluv předešlých (EU je nástupkyní ES) 
 +
 +  - __**smlouvy o přistoupení:​**__ ​
 +
 +\\ __1. rozšíření -- 1973:__ Dánsko, Irsko, Spojené království VB
 +
 +__2. rozšíření -- 1981:__ Řecko
 +
 +__3. rozšíření -- 1986:__ Španělsko,​ Portugalsko
 +
 +__4. rozšíření -- 1995:__ Rakousko, Finsko, Švédsko
 +
 +__5.rozšíření - 2004:​__Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko
 +
 +__6. rozšíření 2007:__ Bulharsko, Rumunsko
 +
 +\\ **%%(((%%3.** __**akty předvídané Smlouvami:​**__**Smlouvy o změně rozpočtových a finančních pravidel**
 +
 +  * **Smlouva pozměňující některá rozpočtová ustanovení** (První rozpočtová smlouva, tzv. Lucemburská smlouva) -- 1970 
 +  * **Smlouva pozměňující některá finanční ustanovení** (Druhá rozpočtová smlouva, tzv. Bruselská smlouva) -- 1975**)))** ​
 +
 +\\   - __**Listina základních práv EU:​**__ ​
 +
 +  * viz ot. 30
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code