Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-13 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 13. Systematika pramenů práva eu a jejich vzájemné vazby ======
 +
 +- pramen práva = formy v nichž je obsaženo objektivní právo (objekt. právo = právní normy tj.
 +
 +obecně závazná pravidla chování)
 +
 +- hierarchizace evropských norem podle právní síly není upravena primárním právem, ale
 +
 +postupně se vyvíjela díky ESD
 +
 +\\ - dělení práva EU:
 +
 +- z hlediska obsahu: institucionální (ústavní) x hmotné (materiální)
 +
 +- dle autora právního aktu:
 +
 +a) členské státy- primární právo, terciální právo, akty zástupců členských států v Radě,
 +
 +částečně i tzv. smíšené smlouvy
 +
 +b) orgány EU -- sekundární právo (včetně tzv. vnějších smluv + částečně i tzv. smíšené
 +
 +smlouvy), judikatury evropských soudů
 +
 +\\ __**Právo EU -- dělení**__**:​**
 +
 +\\ 1) __**PRIMÁRNÍ PRÁVO**__(a prameny práva rovnocenné primárnímu právu)
 +
 +- tvoří ho soustava mnohostranných mezinárodních smluv (normativní právní smlouvy dle
 +
 +obecné teorie práva, smlouvy právotvorné -- partikulární dle teorie mezin. práva)
 +
 +zakládající mezi smluvními stranami v určitém regionu zvláštní práva a povinnosti
 +
 +- z hlediska svého významu v systému práva EU a ve vztahu k ostatním pramenům práva je
 +
 +považováno za „ústavní právo“, „základní ústavní chartu“, jíž jsou podřízeny ostatní
 +
 +prameny evropského práva
 +
 +\\ - do primárního práva patří:
 +
 +a) __Zakládající smlouvy__
 +
 +- SEU (Smlouva o Evropské unii)
 +
 +- SFEU (Smlouva o fungování EU -- dříve Smlouva o založení ES)
 +
 +- SESAE (Smlouva o založení evropského společenství pro atomovou energii) -- 1957,
 +
 +Římská smlouva
 +
 +b) __Novelizace těchto smluv__:
 +
 +- Jednotný evropský akt (1986), Maastrichtská smlouva(1992),​ Amsterodamská
 +
 +smlouva (1997), Niceská smlouva (2001), Lisabonská smlouva (2007)
 +
 +c) Veškeré __přílohy__těchto smluv (protokoly a prohlášení -- dnes celkem 37
 +
 +d) __Smlouvy o přistoupení__jednotlivých členských států
 +
 +e) „__Akty“ předvídané Smlouvami__(např. akt o všeobecných přímých volbách do EP)
 +
 +f) __Listina základních práv EU__ a její „vysvětlení“
 +
 +\\ - zakládací smlouvy doprovází 65 prohlášení,​ jimž není výslovně přisouzena jakákoliv
 +
 +právní závaznost -- mají interpretační význam
 +
 +- __vzájemné vztahy mezi součástmi primárního práva__:
 +
 +- vztah mezi smlouvami navzájem: mají stejnou právní sílu, SEU -- základní ustanovení
 +
 +a SFEU doplňuje
 +
 +- vztah Smluv s SESAE: není zmíněn -- jde o rovnoprávné akty mezin. práva
 +
 +- vztah LZP a Smluv: Smlouvy jsou speciální vůči LZP (při duplicitě práv se použijí
 +
 +podmínky ve Smlouvách, LZP je použije jen při aplikaci práva
 +
 +EU)
 +
 +\\ 2) __**NEPSANÉ PRAMENY PRÁVA**__
 +
 +- ty prameny, které vznikají spontánně:​ právní obyčeje, soudní precedenty, právní principy
 +
 +a) __**Právní obyčej**__
 +
 +- v právu EU jen okrajově (v činnosti orgánů EU)
 +
 +b) __**Obecné právní zásady**__
 +
 +- obecné regulativní ideje, které musí normotvůrce dodržovat kvůli konsistenci
 +
 +právního řádu
 +
 +- mají vyšší míru obecnosti než právní normy a mohou být navzájem rozporné
 +
 +- jejich základ vychází z právních řádů členských států
 +
 +- zavazují orgány EU
 +
 +- mají vyšší hierarchické postavení než sekundární právo
 +
 +- závazné i pro členské státy, pokud jednají v rámci evr. práva
 +
 +- za urč. podm. jsou i přímo použitelné
 +
 +- obsahem: hodnoty společné všem člens. státům
 +
 +\\ - __zásady společné právním řádům členských států__:
 +
 +- nullum crimen, nulla poena sine lege, ne bis in idem, zásada hierarchie norem
 +
 +založená na rozdílu mezi obecnými předpisy a prováděcími opatřeními v rámci
 +
 +sekundárního práva
 +
 +\\ - __zásady odvozené z povahy práva EU jakožto společenství práva__:
 +
 +- právní jistota a její projevy:
 +
 +- legitimní očekávání,​zákaz retroaktivity (výjimky: pokud je to nezbytné pro
 +
 +uskutečnění sledovaného cíle obecného zájmu a je náležitě respektováno
 +
 +legitimní očekávání dotčených osob)
 +
 +- respektování nabytých práv, publicita, dobrá víra, srozumitelnost právních
 +
 +předpisů
 +
 +- řádná správa, proporcionalita -- přiměřenost,​ právo na efektivní soudní ochranu,
 +
 +respektování práva na obranu u správních orgánů EU (právo být slyšen,
 +
 +seznámení se spisem při správní kontrole,​...)
 +
 +\\ - __zásady mezinárodního práva__
 +
 +- ESD je při zaplňování mezer evropského práva výkladem nepreferuje
 +
 +- odmítnuty, pokud jsou neslučitelné s evropským právem
 +
 +- výhrada nesplněné smlouvy -- tj. zákaz ospravedlnit nesplnění své povinnosti
 +
 +poukazem na předchozí nesplnění jiné povinnosti jinou smluvní stranou
 +
 +představující jistý druh svépomoci
 +
 +- povinnost vyčerpat vnitrostátní právní prostředky před žalobou u ESD (X
 +
 +existence přímých žalob k ESD)
 +
 +- některé mezinárodněprávní interpretační metody (metoda teleologická,​ extenzivní
 +
 +výklad závazků členských států,​...)
 +
 +c) __**Základní lidská práva**__
 +
 +- hlavní prameny (čl. 6 SEU):
 +
 +- Listina základních práv EU (postavení primárního práva)
 +
 +- Evropská úmluva o lidských právech 1950
 +
 +- ústavní tradice společné členským státům EU
 +
 +- další mezinárodní nástroje ochrany LP, k nimž členské státy přistoupily/​s nimiž
 +
 +spolupracovaly,​ jež jsou pro čl. státy závazné mezinárodněprávně (Evropská
 +
 +sociální charta, Charta ES základních sociálních práv pracovníků,​ Všeobecná
 +
 +deklarace LP, Mezinárodní pakt o občans. a polit. právech,​...)
 +
 +- do přijetí SEU i judikatura ESD
 +
 +- ochrana ZLP zavazuje: orgány EU
 +
 +členské státy při aplikaci vnitrostátního práva, norem EU
 +
 +- __LZPEU__
 +
 +- postavení primárního práva
 +
 +- obsahuje nejen základní práva, ale i právní zásady
 +
 +- ustanovení nepřinášejí nový nárok pro jednotlivce (mají být aplikována
 +
 +v souladu s pravidly stanovenými právem Unie a vnitrostát. práv. předpisy a
 +
 +zvyklostmi)
 +
 +- Smlouvy jsou vůči LZPEU leges speciales
 +
 +- LZPEU přestavuje vůči zákl. právům uznaným právem EU jen minimální
 +
 +standard
 +
 +- její výklad nesmí odporovat tradicím čl. států
 +
 +- obsah:
 +
 +- třídění zákl. práv do 6 hlav: důstojnost,​ svobody, rovnost, solidarita,
 +
 +občanská práva, soudnictví
 +
 +\\ 3) __**VNĚJŠÍ SMLOUVY**__
 +
 +- MS uzavírané mezi EU a třetími státy/​mezinár. organizacemi
 +
 +- hierarchicky stojí mezi primárním a sekundárním právem
 +
 +- přednost před sekundárním právem -- vnější smlouvy jsou závazné pro orgány EU
 +
 +(sekundární akty je nutno vykládat v co největším možném rozsahu v souladu
 +
 +s uvedenými smlouvami)
 +
 +- zavazují členské státy
 +
 +- aby mohly být uzavřeny, musí platit, že jejich uzavření :
 +
 +- předvídá primární právo -- tj. Smlouvy
 +
 +- je nezbytné k dosažení cílů Smluv v rámci politiky Unie
 +
 +- je stanoveno právně závazným aktem Unie
 +
 +- se může dotknout společných pravidel nebo změnit jejich oblast působnosti
 +
 +\\ \\ 4) __**SEKUNDÁRNÍ PRÁVO**__
 +
 +- akty, jež přijímají orgány vzniklé na základě primárního práva tj. orgány EU
 +
 +- sekundární akt lze přijmout, pokud existují pravomoci k jeho přijetí a dodrží se rozpočtová
 +
 +kázeň
 +
 +- druhy sekundárních aktů:
 +
 +1) __právně závazné__
 +
 +a) //​legislativní//:​ nařízení,​ směrnice a rozhodnutí přijímané na základě primárního práva
 +
 +b) //​nelegislativní//:​ akty přijímané na základě zmocnění v legislativním aktu
 +
 +- delegované:​ akty s obecnou působností přijímané Komisí, jež doplňují/​pozměňují
 +
 +nepodstatné prvky nařízení či směrnice
 +
 +- povinnou součástí aktu slova „v přenesené působnosti“
 +
 +- prováděcí:​ přijímané zásadně Komisí (výjimečně Radou) -- je-li třeba pro provádění
 +
 +právě závazných aktů stanovit členským státům, které mají povinnost
 +
 +provádět akty EU, jednotné podmínky
 +
 +- povinnou součástí aktu slovo „prováděcí“
 +
 +- akty SZBP - zvláštní postavení i režim přijímání
 +
 +\\ 2) __nezávazné__
 +
 +- doporučení,​ stanoviska a další nezávazné akty
 +
 +\\ - další dělení na akty __individuální__(rozhodnutí s adresátem) X __normativní__(s obecnou
 +
 +působností)
 +
 +- uvnitř jednotlivých kategorií mezi výše uvedenými akty není hierarchie
 +
 +\\ A) __**Nařízení**__
 +
 +- má obecnou závaznost (podobá se vnitrostátnímu zákonu) -- upravuje konkrétní skutkové
 +
 +situace pro abstraktně určené adresáty
 +
 +- je závazné ve všech svých částech (nemůže být adresáty aplikováno selektivně)
 +
 +- je přímo použitelné v každém členském státě (automaticky zakládá práva a povinnosti
 +
 +v právním řádu členských států) - existují ale i nařízení,​ která se nevztahují na všechny
 +
 +členské státy
 +
 +- používá se zejm. v oblasti výlučných pravomocí, kde je možno přijmout vlastní úpravu
 +
 +(např. regulace zemědělských trhů, soutěž)
 +
 +- může mít různou právní sílu podle toho, zda jde o nařízení legislativní/​ delegované/​
 +
 +prováděcí
 +
 +\\ B) __**Směrnice**__
 +
 +- specifický nástroj harmonizace úprav čl. států v oblastech,​ kde má EU jen nevýlučné
 +
 +pravomoci
 +
 +- adresáty směrnice: členské státy
 +
 +- znaky:
 +
 +- závaznost zamýšleného výsledku směrnice
 +
 +- je ho dosaženo, pokud čl. stát zajistí řádné (obsahově správné a včasné) promítnutí
 +
 +obsahu směrnice do vnitrostátního transpozičního opatření + zajistí jeho řádnou
 +
 +aplikaci a vymahatelnost + oznámí transpoziční opatření Komisi
 +
 +- uvážení čl. států ohledně volby formy a prostředků transpozičního předpisu
 +
 +- minimální požadavky transpozice:​
 +
 +- musí přesně odrážet obsah směrnice (odchylky možné, pokud to dovoluje
 +
 +směrnice/​primární právo)
 +
 +- způsob transpozice:​ jasný, přesný a transparentní
 +
 +- transpozič. opatření -- forma obecně závazného předpisu
 +
 +- lhůta k dosažení účelu -- většinou 2-4 roky
 +
 +- před jejím uplynutím nejsou ustanovení směrnice přímo
 +
 +použitelná
 +
 +- důsledky neprovedení směrnice:
 +
 +- ustanovení směrnice může být přímo použitelné/​ mít nepřímý účinek
 +
 +- možnost podání žaloby na náhradu škody jednotlivcem x čl. státu
 +
 +- možnost podání žaloby na porušení Smluv
 +
 +\\ C) __**Rozhodnutí**__
 +
 +- je závazné v celém rozsahu
 +
 +- zpravidla má adresáty, nově (od LS) je ale mít nemusí
 +
 +- má obecnou působnost
 +
 +- jsou-li adresátem, čl. státy jsou povinny přijmout k němu potřebná prováděcí opatření
 +
 +- přímý účinek a vykonatelnost
 +
 +- významným typem rozhodnutí -- rozhodnutí ESD
 +
 +- autoritativní výklad práva EU x zaplňování mezer v psaných pramenech práva EU x
 +
 +dovozování nepsaných pramenů práva
 +
 +D) __**Akty sui generis**__
 +
 +- akty, které nejsou uvedeny v čl. 288 SFEU (např. rozhodnutí zástupců vlád členských
 +
 +států v Radě)
 +
 +- ESD u nich přezkoumává,​ zda respektují požadavky primárního práva
 +
 +\\ E) __**Meziorgánové dohody**__
 +
 +- upravují způsoby spolupráce mezi otgány EU navzájem (zejm. oblast rozpočtová a
 +
 +rozhodovací)
 +
 +- zavazují orgány politicky a morálně, právně jen je-li to dohodnuto
 +
 +\\ F) __**Nezávazné právní akty**__
 +
 +- __Doporučení__
 +
 +- není závazné, ale může mít jisté právní účinky (představuje obecný rámec určitých
 +
 +činností EU)
 +
 +- přijímá je hl. Rada, ale i Komise či ECB
 +
 +\\ - __Stanoviska__
 +
 +- jsou obligatorně požadována v rámci některých řízení
 +
 +- obsahuje posouzení určité právně relevantní situace
 +
 +- adresáty: především čl. státy (i u doporučení)
 +
 +\\ - __Sdělení Komise__
 +
 +- obsahuje výkladová pravidla, sděluje, jak bude rozhodovat v budoucnu -- vytváří
 +
 +soft law
 +
 +- nejsou právně závazné, vytvářejí legitimní důvěru a očekávání
 +
 +\\ - __Vysvětlení__(vydáno k LZP)
 +
 +- __Rezoluce-prohlášení Rady__ - definují budoucí program činnosti některé oblasti
 +
 +- nemají právní závaznost
 +
 +\\ G) __**Platné historické formy sekundárních aktů**__
 +
 +- předpisy ve formách, jež současné primární právo nezná
 +
 +- tyto akty zůstávají v platnosti i po LS, dokud nebudou zrušeny či nahrazeny
 +
 +- __Rámcové rozhodnutí__ (obdobou směrnice pro policejní a justiční spolupráci ve věcech
 +
 +trestních),​ nemají přímý účinek
 +
 +- __společné akce__, __společné strategie__ a __společné postoje__ -- nahrazeny formou rozhodnutí
 +
 +s příslušným obsahem (strategie, akce, postoj)
 +
 +\\ 5) __**TERCIÁLNÍ PRÁVO**__
 +
 +- MS mezi člen. státy EU navzájem, jež usnadňovaly fungování EU -- časem ale
 +
 +nahrazovány regulérním sekundárním právem
 +
 +- je sporné, zda jde o pramen EP
 +
 +- úmluvy za účelem harmonizace práva v zájmu FO a soukromých osob ve 4 oblastech,
 +
 +úmluvy koordinující postupy čl. států v policejní a justiční spolupráci v trestních věcech,
 +
 +úmluvy usnadňující výkon primárního práva
 +
 + 
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code