Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-11 [2011/10/18 00:31]
Tomáš Jílek vytvořeno
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-11 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 11. Princip subsidiarity ​======+====== 11. PRINCIP SUBSIDIARITY ​====== 
 + 
 +čl. 5 (3), čl. 12b SEU 
 + 
 +Protokol č. 2 o používání principů subsidiarity a proporcionality 
 + 
 +\\ **Definice:​** -podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední,​ regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie 
 + 
 +-orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v tomto protokolu 
 + 
 +\\   * Unie jedná v oblastech,​ které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední,​ regionální či místní, ale spíše jich může být, z důvodu jejího rozsahu nebo účinků, dosaženo lépe na úrovni Unie  
 + 
 +p{{Evropa%202012_html_a6b09a3.gif }}ravomoci státu jsou tedy obecným pravidlem, zatímco pravomoci Unie speciálním případem (to se ale netýká výlučné pravomoci, protože tam je pravomoc členských států zcela vyloučena) 
 + 
 +\\ **Historie:​** -již zmiňoval: Akvinský, Kant či Humbolt 
 + 
 +-další vývoj subsidiarity 19. a počátkem 20. stol. definována jako princip, který vychází z přesvědčení,​ že stát plní veřejné úkoly až tehdy, není-li je schopné zajistit určité společenství a je-li zároveň plnění takového úkolu společensky žádoucí. Určitá společenská struktura tak plní veřejné úkoly v případě, není-li toho schopný jednotlivec sám. 
 + 
 +-po WWII zmíněn v ESUO a také v ES 
 + 
 +-výslovně zakotven až v roce 1986, ale jen oblast ochrany život. prostředí 
 + 
 +-definitivně až 1992 SEU (hlavně díky Bavorsku) 
 + 
 +\\ DODRŽOVÁNÍ subsidiarity je úkolem EK, Rady, EP a národních parlamentů,​ ty mají 8 týdnů na to, aby písemným návrhem odůvodnily,​ že legislativní návrh odporuje principu subsidiarity a to několika způsoby: 
 + 
 +1/ **předběžná kontrola** 
 + 
 +  * „žlutá karta“ -- 1/3 členů vnitrostátního parlamentu názor, že návrh odporuje principu subsidiarity,​ tak navrhovatel (většinou EK) musí návrh přezkoumat a nové rozhodnutí o ponechání,​ změně či stažení návrhu odůvodnit  
 +  * „oranžová karta“ -- pokud předchozí stanovisko podá alespoň ½ vnitrostátních parlamentů a navrhovatel bude trvat na ponechání návrhu, zašle se návrh EP a Radě a ty mohou rozhodnout o zastavení návrhu nebo dalším ne/​pokračování legislativního procesu  
 +  * „červená karta“ -- každý vnitrostátní parlament může zablokovat použití obecné passarelly nebo použití passarelly v oblasti rodinného práva s mezinárodním prvkem  
 + 
 +(pokud je v členském státu dvoukomorový parlament, tak platí, že každá komora má 1 hlas) 
 + 
 +2/ **následná kontrola** 
 + 
 +  * vnitrostátní parlamenty mohou podat žalobu k ESD pro porušení principu subsidiarity  
 + 
 +Návrhem legislativního aktu se myslí: návrhy EK, podněty čl. států, EP, žádosti SD EU, E. investiční banky a doporučení ECB. 
 + 
 +Odůvodnění by mělo obsahovat: zhodnocení finančního dopadu návrhu, a jde-li o směrnici, zhodnocení důsledků pro předpisy, jež mají být členskými státy přijaty, případně včetně důsledků pro regionální předpisy, důvody umožňující dospět k závěru, že cílů Unie lze lépe dosáhnout na její úrovni, se opírají o kvalitativní,​ a kdekoli je to možné, kvantitativní údaje. 
 + 
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code