Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Evropské právo na PF UK

Internetové odkazy na dokumenty ke studiu práva EU

(povinná judikatura pro zkoušku je označena tučně)

 

1)      Základy:

Schumanova deklarace   - základní ideový dokument poválečné evropské integrace

SEU a SFEU

Listina základních práv EU

+ Vysvětlení k LZP

SESAE (Euratom)

Odmítnutá Smlouva o Ústavě pro Evropu

 

2)      Strukturální (ústavní) principy práva EU

294/83 Les Verts (rozsudek eng, bod 23) - ústavní povaha Smlouvy ES

1/91 EEA (posudek eng, zvláště body 14, 20, 21) - ES jako společenství práva

133-136/85 Rau (rozsudek eng, zvláště body 29-34) - princip legality (svěřených pravomocí)

C-143/93 Tariefcommissie (rozsudek eng, zvláště bod 25) - princip právní jistoty

C-104/89 a C-37/90 Mulder (rozsudek eng, zvláště bod 2) - ochrana dobré víry (legitimních očekávání)

99/78 Decker (rozsudek eng, zvláště body 2, 3)  - zákaz zpětných účinků

222/84 Johnston (rozsudek eng, zvláště body 22, 26, 27) - přípustnost výjimek v komunitárním právu

180/83 Moser (rozsudek eng, zvláště body 14-18) - zákaz diskriminace, včetně diskriminace tuzemců

C-273/97 Sirdar (rozsudek eng, zvláště body 15-31) - zákaz diskriminace, včetně diskriminace tuzemců

 

3)      Principy aplikace práva EU

6/64 Costa (rozsudek, zvláště body 8-13) - aplikační přednost

26/62 Van Gend en Loos (rozsudek, zvláště body 8-16) - přímý účinek

34/73 Variola (rozsudek eng, zvláště body 7-11) - zákaz transformace nařízení do práva členských států

147/78 Ratti (rozsudek eng, zvláště body 20-23) - bezprostřední účinek směrnice

152/84 Marshall (rozsudek eng, zvláště body 43-51) - bezprostřední účinek směrnice

C-2/88 Zwartveld (usnesení eng, zvláště body 16-21) - povinnost loajality

14/83 von Colson (rozsudek, zvláště bod 26) - nepřímý účinek, komunitární výklad národního práva

C-281/98 Angonese (rozsudek eng, zvláště body 26-46) - bezprostřední použitelnost a bezprostřední účinek primárního práva, volný pohyb osob

C-161/06 Skoma - Lux (rozsudek, zvláště body 50-51) - aplikovatelnost nařízení EU nevyhlášeného v národní jazykové verzi ÚV EU

C-188/89 Foster (rozsudek eng, zvláště bod 20) - Meze vertikálního přímého účinku směrnic EU

C-144/04 Mangold (rozsudek, zvláště body 74-78) - Přímý účinek směrnic EU a principů práva EU

06/77 Simmenthal II (rozsudek eng, zvláště bod 23) - přednost práva EU

 

4)      Orgány

směr. 93/109; Akt o volbách do EP ve znění rozh. 2002/772 - volby do EP

Jednací řád Evropské rady

Jednací řád Rady

Jednací řád Komise

Jednací řád Evropského parlamentu

 

5)      Soudnictví

Statut ESD

Jednací řád Soudu

Jednací řád Tribunálu

Rozhodnutí o zřízení SPS

247/87 Star Fruit (rozsudek eng, zvláště body 9-15) - řízení o porušení Smlouvy

25/62 Plaumann (rozsudek, zvláště body 13-20) - řízení o neplatnosti právního aktu

314/85 Foto Frost (rozsudek eng, zvláště body 13-20) - předmět předběžné otázky

102/81 Nordsee (rozsudek eng, zvláště body 9-16) - pojem soudu členského státu

283/81 C.I.L.F.I.T. (rozsudek, zvláště body 5-16) - meze povinnosti k předběžné otázce (acte clair)

9/85 Wünsche III (usnesení eng, zvláště body 10-16) - závaznost rozhodnutí ESD o předběžné otázce

 

6)      Odpovědnost státu a EU za škodu:

C-6/90 a C-9/90 Francovich (rozsudek, zvláště body 11-12, 27, 31-36, 38, 40-43, 45) - odpovědnost členských států za škodu způsobenou neprovedením směrnice

5/71 Schoppenstedt (rozsudek, zvláště body 13, 15-16, 16-20, 22 návrhu GA, body 3 a 11 rozsudku) - odpovědnost Společenství (EU)

 

7)      Lidská práva:

29/69 Stauder (rozsudek eng, celý text) - ochrana osobnosti

44/79 Hauer (rozsudek eng, zvláště body 14-16, 23-30) - princip proporcionality, ochrana vlastnictví

46/87 a 227/88 Hoechst  (rozsudek, zvláště body 13-19) - ochrana soukromí

130/75 Prais (rozsudek eng, zvláště body 6-19) - svoboda vyznání

C-159/90 Grogan (rozsudek eng, zvláště body 30-32) - Svoboda projevu

C-112/00 Schmidberger (rozsudek eng, zvláště body 64-94) - Svoboda shromažďování

C-36/02 Omega (rozsudek, zvláště body 34-43) - Lidská důstojnost a základní tržní svobody

C-402+415/05 P Kadi (rozsudek//rozsudek, zvláště body 248-330) - Lidská práva v boji proti terorismu

C-17/98 Emese Sugar (usnesení, zvláště body 1-20) - Spravedlivý proces

C-438/05 Viking (rozsudek, zvláště body 55, 66 a 90) - Sociální práva

C-3341/05 Laval (rozsudek, zvláště shrnutí) - Právo na stávku

C-328/04 Vajnai (usnesení, zvláště body 1-16) - Aplikovatelnost základních práv EU

ESLP č. 45036/98 Bosphorus (rozsudek eng, zvláště body 149-166) - Vztah ESLP a ESD

ESLP č. 24833/94 Matthews (rozsudek eng, zvláště body 31-35, 60-65) - přezkum právních aktů EU z pohledu EÚLP

 

8)      Volný pohyb zboží:

nař. 450/2008 - Modernizovaný celní kodex

nař. 764/2008 - sjednocená pravidla pro uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených na trh v jiném členském státě

7/68 Komise v. Itálie (rozsudek eng, zvláště bod 2) - Pojem zboží

24/68 Komise v. Itálie (rozsudek eng, zvláště bod 2(A)) - Pojem opatření s účinkem rovnocenným clům („ORUC“)

8/74 Dassonville (rozsudek, zvláště body 5 a 6) - Pojem opatření s účinkem rovnocenným kvantitativnímu omezení („ORUKO“)

C-267/91 a C-268/91 Keck (rozsudek, zvláště body 11-18) - Omezení zákazu ORUKO jen na opatření týkající se vlastností výrobku, ne způsobu jeho obchodování

120/78 Cassis de Dijon (rozsudek, zvláště body 8, 10-15) - Rozšíření výjimek ze zákazu omezování volného pohybu zboží národními opatřeními mimo (dnešní) čl. 36 SFEU o tzv. kategorické požadavky veřejného zájmu

C-112/00 Schmidberger (rozsudek, zvláště body 65-94) - Základní právo shromažďovací jako tzv. kategorický požadavek

C-355/96 Silhouette (rozsudek eng, zvláště body 15-19, 25-27, 31) - Vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví

C-321/94 Pistre (rozsudek eng, zvláště body 44-45) - Obrácená diskriminace a meze její dovolenosti

 

9)      Volný pohyb osob:

C-415/93 Bosman (rozsudek, zvláště body 1-3) - primární práva pracovníků

53/81 Levin (rozsudek eng, zvláště body 9-22) - pojem pracovníka

41/74 van Duyn (rozsudek, zvláště body 1-24) - výjimky a omezení z důvodu veřejného pořádku, bezpečnosti a zdraví

66/85 Lawrie-Blum (rozsudek eng, zvláště body 24-28) - výjimky z důvodu veřejné správy

 

10)   Volný pohyb služeb:

směr.  2006/123 o službách

118/75 Watson a Bellmann (rozsudek eng, zvláště body 11-23) - Pasivní strana volného pohybu služeb

33/74  Van Binsbergen (rozsudek eng, zvláště body 12-20) - Pasivní strana volného pohybu služeb

 

11)   Volný pohyb kapitálu:

286/82 a 26/83 Luisi a Carbone (rozsudek eng, zvláště body 9-16) - definice kapitálu a platby

C-208/00 Casati (rozsudek, zvláště body 9-16) - Omezení volního pohybu kapitálu a plateb normou trestního práva

 

12)   Hospodářská a měnová unie

Statut ECB a ESCB

Nař. 1103/97 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura

Nař. 974/98 o zavedení eura

Nař. 2866/98 o  přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro

Rezoluce Evropské rady o Paktu o stabilitě a růstu z 17. 6. 1997

Nař. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik

Nař. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku

C-27/04 Komise v. Rada (rozsudek, zvláště body 29, 31, 34, 46, 48, 50, 81, 87-89, 91-92, 94-96) - dodržování Paktu stability a růstu

 

13)   Prostor svobody, bezpečnosti a práva

186/87 Cowan (rozsudek eng, zvláště body 10-19) - Vztah národního trestního práva k právu unijnímu

68/88 Komise v. Řecko (tzv. „Jugoslávská kukuřice“; rozsudek eng, zvláště body 11-32) - Ochrana finančních zájmů EU

C-105/03 Maria Pupino (rozsudek, zvláště body 12-18) - ochrana práv oběti v trestním právu

C-176/03 Komise v. Rada (rozsudek, zvláště body 38-52) - subsidiarita trestního práva k unijnímu právu

 

14)   Soutěžní právo:

Nař. 1/2003 o aplikaci čl. 101 a 102 SFEU (nařízení)

Nař. Komise 330/2010 o použití čl. 101/3 SFEU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (nařízení)

Sdělení Komise - Pokyny k vertikálním omezením (sdělení 2010/C 130/01)

Nař. Komise 461/2010 o použití čl. 101/3 SFEU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (nařízení)

Sdělení Komise - Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla (sdělení 2010/C 138/05)

Nař. Rady 139/2004 o kontrole spojování podniků (nařízení)

Nař. 802/2004, kterým se provádí nař. 139/2004 o kontrole spojování podniků (nařízení)

C-41/90 Höffner (rozsudek eng, zvláště body 20-31, 34) - pojem podniku - pojem soutěžitele - státem garantovaný monopol a soutěžní právo

56 a 58/64 Consten a Grundig (rozsudek, zvláště Shrnutí body 4-9, Rozhodnutí - str. 339, 340-342, 344) - zákaz kartelů - společné principy soutěžního práva - vertikální dohody a soutěžní právo - teritoriální omezení a zákazy reexportu v distribučních smlouvách - narušení soutěže jako cíl nebo výsledek - dopad na obchod mezi členskými státy - neplatnost a oddělitelnost kartelových ujednání

85/76 Hoffmann-La Roche (rozsudek eng, zvláště body 23-25, 28, 38, 39, 41, 48, 89-91) - zákaz zneužívání dominantního postavení - definice relevantního trhu - definice dominantního postavení - věrnostní bonusy jako zneužití dominantního postavení

Kodak (rozhodnutí komise fr, rozhodnutí komise de, zvláště body 12, 13, 15, 17) - zákaz kartelů - vertikální omezení soutěže - proti-soutěžní dělení společného trhu - intra-enterprise doktrína

89, 104, 114, 116, 117, 125-129/85 Wood Pulp I, Wood Pulp II (rozsudek eng I, rozsudek eng II,zvláště body WP I: 11-18, WP II: 59-65, 126) - exteritoriální účinky pravidel soutěže - lokalizace účinku jednání soutěžitele - definice a důkaz jednání ve shodě

5/69 Völk  (rozsudek eng, zvláště body 5-7) - evropská dimenze narušení soutěže - doktrína de minimis (zanedbatelný účinek na soutěž)

27/76 Chiquita (rozsudek eng, zvláště body 10, 12, 22-31, 34, 65-68, 113-120, 126-128, 213, 228, 232-234, 248, 250-252) - zákaz zneužívání dominantního postavení - definice relevantního trhu - definice dominantního postavení - formy zneužití dominantního postavení: cenová diskriminace, zákaz obchodování s dodaným zbožím, příliš vysoké ceny

6/72 Continental Can (rozsudek eng, zvláště body 20, 21, 25, 26, 27) - kontrola fúzí - definice výrobkového relevantního trhu - substituce na straně dodávky a nabídky - pojem a kritéria zneužití dominantního postavení - spojení soutěžitelů jako zneužití dominantního postavení

T-132/96 a T-143/96 Volkswagen (rozsudek eng, zvláště body 26, 132, 134-137, 166-168) - státní  podpora – slučitelnost a neslučitelnost se společným trhem - interpretace výjimek ze zákazu státní podpory - podpora oblastem SRN postiženým rozdělením Německa - vážná porucha v hospodářství členského státu

T-201/04 Microsoft (rozsudek, zvláště body 331, 332, 560-563, 656, 688-690, 842, 859-861, 917,-923, 944, 961, 1037-1059) - vztah práv průmyslového vlastnictví a soutěže - odmítnutí licence jako zneužití dominantního postavení - vázané obchody (junktimace) jako narušení soutěže - posouzení vyloučení soutěže z podstatné části trhu - uzavírací efekt jednání dominantního soutěžitele

 

15)   Vnější vztahy EU

Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy 1969 (znění)

C-241 & 242/91 RTE a ITP v. Komise („Magill“) (rozsudek eng, zvláště bod 84) - vztah tzv. dřívějších multilaterálních smluv členských států k právu EU

Posudek 1/03 k Luganské úmluvě (posudek, zvláště bod 114) – shrnutí doktríny implicitních pravomocí

T-85/09 Kadi (rozsudek, zvláště body 38, 41-46, 82, 115-120, 124-133, 137-140, 149-151, 171-184) - Rozsah a kritéria lidsko-právního přezkumu tzv. chytrých sankcí EU

 

16)   Vztah českého a evropského práva

Smlouva o přistoupení ČR k EU

nález Pl. ÚS 50/04, č. 154/2006 Sb. Cukerný nález (nález, zvláště body A, A-2, A-3, B) - meze ústavního přezkumu ve vztahu k evropskému právu

nález Pl. ÚS 66/04 Evropský zatýkací rozkaz, č. 434/2006 Sb. (nález, zvláště body 58-60) -  eurokonformní výklad ústavního pořádku

nález Pl. ÚS 19/08 Lisabon I, č. 446/2008 Sb. (nález, zvláště body 97-109, 111-114, 120, 140, 194, 197, 198, 208, 209) - meze přenosu pravomocí, společná hodnotová identita

nález Pl. ÚS 29/09 Lisabon II, č. 387/2009 Sb. (nález, zvláště body 110-113, 134-140, 147-150) - demokracie v EU, svrchovanost státu v podmínkách integrace

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code