Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:lzpeu [2012/03/12 00:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Listina základních práv Evropské unie =====
  
 +Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění:
 +
 +===== LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE =====
 +
 +===== Preambule =====
 +
 +Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách.
 +
 +Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti,​ svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.
 +
 +Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při současném respektování rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity členských států a uspořádání jejich veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni; usiluje o podporu vyváženého a udržitelného rozvoje a zajišťuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svobodu usazování.
 +
 +K tomuto účelu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na společenský vývoj, sociální pokrok a vědeckotechnologický rozvoj zřetelnějším vyjádřením těchto práv v podobě listiny.
 +
 +Při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato listina práva, která vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům, z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart přijatých Unií a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Tuto listinu budou v této souvislosti soudy Unie a členských států vykládat s náležitým zřetelem na vysvětlení vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná pod vedením prezídia Evropského konventu.
 +
 +Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým, tak ve vztahu k lidskému společenství a budoucím generacím.
 +
 +V důsledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou vyhlášeny níže.
 +
 +===== HLAVA I DŮSTOJNOST =====
 +
 +==== Článek 1 ====
 +
 +//Lidská důstojnost//​
 +
 +Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.
 +
 +==== Článek 2 ====
 +
 +//Právo na život//
 +
 +1.   ​Každý má právo na život.
 +
 +2.   Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven.
 +
 +==== Článek 3 ====
 +
 +//Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti//
 +
 +1.   ​Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.
 +
 +2.   V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména:
 +
 + 
 +a) svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby poskytnutý zákonem stanoveným způsobem;
 +
 + 
 +b) zákaz eugenických praktik, zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců;
 +
 + 
 +c) zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu;
 +
 + 
 +d) zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí.
 +
 +==== Článek 4 ====
 +
 +//Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu//
 +
 +Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.
 +
 +==== Článek 5 ====
 +
 +//Zákaz otroctví a nucené práce//
 +
 +1.   Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.
 +
 +2.   Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce.
 +
 +3.   ​Obchod s lidmi je zakázán.
 +
 +===== HLAVA II SVOBODY =====
 +
 +==== Článek 6 ====
 +
 +//Právo na svobodu a bezpečnost//​
 +
 +Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.
 +
 +==== Článek 7 ====
 +
 +//​Respektování soukromého a rodinného života//
 +
 +Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.
 +
 +==== Článek 8 ====
 +
 +//Ochrana osobních údajů//
 +
 +1.   ​Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.
 +
 +2.   Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny,​ a má právo na jejich opravu.
 +
 +3.   Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.
 +
 +==== Článek 9 ====
 +
 +//Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu//
 +
 +Právo uzavřít manželství a založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon těchto práv.
 +
 +==== Článek 10 ====
 +
 +//Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání//
 +
 +1.   ​Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení,​ jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou,​ vyučováním,​ prováděním úkonů a zachováváním obřadů.
 +
 +2.   ​Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.
 +
 +==== Článek 11 ====
 +
 +//Svoboda projevu a informací//​
 +
 +1.   ​Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.
 +
 +2.   ​Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.
 +
 +==== Článek 12 ====
 +
 +//Svoboda shromažďování a sdružování//​
 +
 +1.   ​Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské, což zahrnuje právo každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich.
 +
 +2.   ​Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.
 +
 +==== Článek 13 ====
 +
 +//Svoboda umění a věd//
 +
 +Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí být respektována.
 +
 +==== Článek 14 ====
 +
 +//Právo na vzdělání//​
 +
 +1.   ​Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.
 +
 +2.   Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.
 +
 +3.   ​Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad a právo rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich náboženským,​ filozofickým a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují jejich výkon.
 +
 +==== Článek 15 ====
 +
 +//Právo svobodné volby povolání a právo pracovat//
 +
 +1.   ​Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.
 +
 +2.   ​Každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání,​ pracovat, usadit se nebo poskytovat služby v kterémkoli členském státě.
 +
 +3.   ​Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států, mají nárok na stejné pracovní podmínky jako občané Unie.
 +
 +==== Článek 16 ====
 +
 +//Svoboda podnikání//​
 +
 +Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.
 +
 +==== Článek 17 ====
 +
 +//Právo na vlastnictví//​
 +
 +1.   ​Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v přiměřené lhůtě. Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného zájmu.
 +
 +2.   ​Duševní vlastnictví je chráněno.
 +
 +==== Článek 18 ====
 +
 +//Právo na azyl//
 +
 +Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 a v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouvy“).
 +
 +==== Článek 19 ====
 +
 +//Ochrana v případě vystěhování,​ vyhoštění nebo vydání//
 +
 +1.   ​Hromadné vyhoštění je zakázáno.
 +
 +2.   Nikdo nesmí být vystěhován,​ vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí,​ že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.
 +
 +===== HLAVA III ROVNOST =====
 +
 +==== Článek 20 ====
 +
 +//Rovnost před zákonem//
 +
 +Před zákonem jsou si všichni rovni.
 +
 +==== Článek 21 ====
 +
 +//Zákaz diskriminace//​
 +
 +1.   ​Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení,​ politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení,​ věku nebo sexuální orientaci.
 +
 +2.   V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení,​ se zakazuje jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.
 +
 +==== Článek 22 ====
 +
 +//​Kulturní,​ náboženská a jazyková rozmanitost//​
 +
 +Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.
 +
 +==== Článek 23 ====
 +
 +//Rovnost žen a mužů//
 +
 +Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání,​ práce a odměny za práci.
 +
 +Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví.
 +
 +==== Článek 24 ====
 +
 +//Práva dítěte//
 +
 +1.   Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V záležitostech,​ které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.
 +
 +2.   Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi,​ musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.
 +
 +3.   ​Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.
 +
 +==== Článek 25 ====
 +
 +//Práva starších osob//
 +
 +Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě.
 +
 +==== Článek 26 ====
 +
 +//​Začlenění osob se zdravotním postižením//​
 +
 +Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost,​ sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.
 +
 +===== HLAVA IV SOLIDARITA =====
 +
 +==== Článek 27 ====
 +
 +//Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku//
 +
 +Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné informování a projednávání v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti.
 +
 +==== Článek 28 ====
 +
 +//Právo na kolektivní vyjednávání a akce//
 +
 +Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky.
 +
 +==== Článek 29 ====
 +
 +//Právo na přístup ke službám zaměstnanosti//​
 +
 +Každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti.
 +
 +==== Článek 30 ====
 +
 +//Ochrana v případě neoprávněného propuštění//​
 +
 +Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo na ochranu před neoprávněným propuštěním.
 +
 +==== Článek 31 ====
 +
 +//Slušné a spravedlivé pracovní podmínky//
 +
 +1.   ​Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.
 +
 +2.   ​Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.
 +
 +==== Článek 32 ====
 +
 +//Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci//
 +
 +Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk pro ukončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro mladé lidi, a omezené výjimky.
 +
 +Mladí lidé přijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek odpovídajících jejich věku a být chráněni před hospodářským vykořisťováním a před jakoukoli prací, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost,​ zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj nebo narušit jejich vzdělávání.
 +
 +==== Článek 33 ====
 +
 +//Rodinný a pracovní život//
 +
 +1.   ​Rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany.
 +
 +2.   V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte.
 +
 +==== Článek 34 ====
 +
 +//​Sociální zabezpečení a sociální pomoc//
 +
 +1.   Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním službám zajišťujícím ochranu v takových případech,​ jako je mateřství,​ nemoc, pracovní úrazy, závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání,​ podle pravidel stanovených právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
 +
 +2.   ​Každý,​ kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
 +
 +3.   Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.
 +
 +==== Článek 35 ====
 +
 +//Ochrana zdraví//
 +
 +Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Při vymezování a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.
 +
 +==== Článek 36 ====
 +
 +//Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu//
 +
 +Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
 +
 +==== Článek 37 ====
 +
 +//Ochrana životního prostředí//​
 +
 +Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do politik Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.
 +
 +==== Článek 38 ====
 +
 +//Ochrana spotřebitele//​
 +
 +V politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele.
 +
 +===== HLAVA V OBČANSKÁ PRÁVA =====
 +
 +==== Článek 39 ====
 +
 +//Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu//​
 +
 +1.   ​Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
 +
 +2.   ​Členové Evropského parlamentu jsou voleni v přímých a všeobecných volbách svobodným a tajným hlasováním.
 +
 +==== Článek 40 ====
 +
 +//Právo volit a být volen v obecních volbách//
 +
 +Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
 +
 +==== Článek 41 ====
 +
 +//Právo na řádnou správu//
 +
 +1.   ​Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.
 +
 +2.   Toto právo zahrnuje především:​
 +
 + 
 +a) právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout;
 +
 + 
 +b) právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství;
 +
 + 
 +c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.
 +
 +3.   ​Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.
 +
 +4.   ​Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a musí obdržet odpověď ve stejném jazyce.
 +
 +==== Článek 42 ====
 +
 +//Právo na přístup k dokumentům//​
 +
 +Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič.
 +==== Článek 43 ====
 +
 +//Evropský veřejný ochránce práv//
 +
 +Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv v případě nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí.
 +
 +==== Článek 44 ====
 +
 +//Petiční právo//
 +
 +Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.
 +
 +==== Článek 45 ====
 +
 +//Volný pohyb a pobyt//
 +
 +1.   ​Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států.
 +
 +2.   ​Volný pohyb a pobyt může být v souladu se Smlouvami přiznán státním příslušníkům třetích zemí oprávněně pobývajícím na území členského státu.
 +
 +==== Článek 46 ====
 +
 +//​Diplomatická a konzulární ochrana//
 +
 +Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je státním příslušníkem,​ nemá své zastoupení,​ právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
 +
 +===== HLAVA VI SOUDNICTVÍ =====
 +
 +==== Článek 47 ====
 +
 +//Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces//
 +
 +Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem.
 +
 +Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě,​ veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován.
 +
 +Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky,​ pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.
 +
 +==== Článek 48 ====
 +
 +//Presumpce neviny a právo na obhajobu//
 +
 +1.   ​Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.
 +
 +2.   ​Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.
 +
 +==== Článek 49 ====
 +
 +//Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů//
 +
 +1.   Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější,​ než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. Pokud poté, co již byl trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento mírnější trest.
 +
 +2.   Tento článek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných zásad uznávaných mezinárodním společenstvím.
 +
 +3.   ​Výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu.
 +
 +==== Článek 50 ====
 +
 +//Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin//
 +
 +Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním řízení za čin, za který již byl v Unii osvobozen nebo odsouzen konečným trestním rozsudkem podle zákona.
 +
 +===== HLAVA VII OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY =====
 +
 +==== Článek 51 ====
 +
 +//Oblast použití//
 +
 +1.   ​Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v souladu se svými pravomocemi,​ při zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve Smlouvách.
 +
 +2.   Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly stanovené ve Smlouvách.
 +
 +==== Článek 52 ====
 +
 +//Rozsah a výklad práv a zásad//
 +
 +1.   ​Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého.
 +
 +2.   ​Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobněji upravena ve Smlouvách, jsou vykonávána za podmínek a v mezích v nich stanovených.
 +
 +3.   Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu.
 +
 +4.   Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, musí být tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi.
 +
 +5.   ​Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna legislativními a exekutivními akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty členských států, provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí. Před soudem se jich lze dovolávat pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů.
 +
 +6.   K vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je stanoveno v této listině.
 +
 +7.   Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlením vypracovaným jako pomůcka pro výklad této listiny.
 +
 +==== Článek 53 ====
 +
 +//Úroveň ochrany//
 +
 +Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.
 +
 +==== Článek 54 ====
 +
 +//Zákaz zneužití práv//
 +
 +Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopustit se činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této listině nebo na jejich omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví.
 +
 +<align center>​°</​align>​
 +
 +<align center>​° °</​align>​
 +
 +Výše uvedený text přebírá, s některými úpravami, listinu vyhlášenou dne 7. prosince 2000 a nahrazuje ji s účinkem ode dne vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.
 +
 +Съставено в Страсбург на дванадесети декември две хиляди и седма година.
 +
 +Hecho en Estrasburgo,​ el doce de diciembre de dos mil siete.
 +
 +Ve Štrasburku dne dvanáctého prosince dva tisíce sedm.
 +
 +Udfærdiget i Strasbourg den tolvte december to tusind og syv.
 +
 +Geschehen zu Strassburg am zwölften Dezember zweitausendsieben.
 +
 +Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Strasbourgis.
 +
 +Έγινε στo Στρασβoύργo,​ στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.
 +
 +Done at Strasbourg on the twelfth day of December in the year two thousand and seven.
 +
 +Fait à Strasbourg, le douze décembre deux mille sept.
 +
 +Arna dhéanamh in Strasbourg an dara lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.
 +
 +Fatto a Strasburgo, addì dodici dicembre duemilasette.
 +
 +Strasbūrā,​ divtūkstoš septītā gada divpadsmitajā decembrī.
 +
 +Priimta du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio dvyliktą dieną Strasbūre.
 +
 +Kelt Strasbourgban,​ a kétezer-hetedik év december tizenkettedik napján.
 +
 +Magħmul fi Strasburgu, fit-tnax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.
 +
 +Gedaan te Straatsburg,​ de twaalfde december tweeduizend zeven.
 +
 +Sporządzono w Strasburgu dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.
 +
 +Feito em Estrasburgo,​ em doze de Dezembro de dois mil e sete.
 +
 +Întocmit la Strasbourg, la doisprezece decembrie două mii șapte.
 +
 +V Štrasburgu dňa dvanásteho decembra dvetisícsedem.
 +
 +V Strasbourgu,​ dne dvanajstega decembra leta dva tisoč sedem.
 +
 +Tehty Strasbourgissa kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
 +
 +Som skedde i Strasbourg den tolfte december tjugohundrasju.
 +
 +За Европейския парламент
 +
 +Por el Parlamento Europeo
 +
 +Za Evropský parlament
 +
 +For Europa-Parlamentet
 +
 +Im Namen des Europäischen Parlaments
 +
 +Euroopa Parlamendi nimel
 +
 +Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 +
 +For the European Parliament
 +
 +Pour le Parlement européen
 +
 +Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
 +
 +Per il Parlamento europeo
 +
 +Eiroparlamenta vārdā
 +
 +Europos Parlamento vardu
 +
 +Az Európai Parlament részéről
 +
 +Għall-Parlament Ewropew
 +
 +Voor het Europees Parlement
 +
 +W imieniu Parlamentu Europejskiego
 +
 +Pelo Parlamento Europeu
 +
 +Pentru Parlamentul European
 +
 +za Európsky parlament
 +
 +za Evropski parlament
 +
 +Euroopan parlamentin puolesta
 +
 +På Europaparlamentets vägnar
 +
 +Председател
 +
 +El Presidente
 +
 +Předseda
 +
 +Formand
 +
 +Der Präsident
 +
 +eesistuja
 +
 +Ο Πρόεδρος
 +
 +The President
 +
 +Le Président
 +
 +An tUachtarán
 +
 +Il Presidente
 +
 +Priekšsēdētājs
 +
 +Pirmininkas
 +
 +Az elnök
 +
 +Il-President
 +
 +de Voorzitter
 +
 +Przewodniczący
 +
 +O Presidente
 +
 +Preşedintele
 +
 +predseda
 +
 +Predsednik
 +
 +Puheenjohtaja
 +
 +Ordförande
 +
 +*** signature ***
 +
 +За Съвета на Европейския съюз
 +
 +Por el Consejo de la Unión Europea
 +
 +Za Radu Evropské unie
 +
 +For Rådet for Den Europæiske Union
 +
 +Für den Rat der Europäischen Union
 +
 +Euroopa Liidu Nõukogu nimel
 +
 +Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 +
 +For the Council of the European Union
 +
 +Pour le Conseil de l'​Union européenne
 +
 +Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh
 +
 +Per il Consiglio dell'​Unione europea
 +
 +Eiropas Savienības Padomes vārdā
 +
 +Europos Sąjungos Tarybos vardu
 +
 +Az Európai Unió Tanácsa részéről
 +
 +Għall-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
 +
 +Voor de Raad van de Europese Unie
 +
 +W imieniu Rady Unii Europejskiej
 +
 +Pelo Conselho da União Europeia
 +
 +Pentru Consiliul Uniunii Europene
 +
 +za Radu Európskej únie
 +
 +za Svet Evropske unije
 +
 +Euroopan unionin neuvoston puolesta
 +
 +För Europeiska unionens råd
 +
 +Председател
 +
 +El Presidente
 +
 +Předseda
 +
 +Formand
 +
 +Der Präsident
 +
 +eesistuja
 +
 +Ο Πρόεδρος
 +
 +The President
 +
 +Le Président
 +
 +An tUachtarán
 +
 +Il Presidente
 +
 +Priekšsēdētājs
 +
 +Pirmininkas
 +
 +Az elnök
 +
 +Il-President
 +
 +de Voorzitter
 +
 +Przewodniczący
 +
 +O Presidente
 +
 +Preşedintele
 +
 +predseda
 +
 +Predsednik
 +
 +Puheenjohtaja
 +
 +Ordförande
 +
 +*** signature ***
 +
 +За Комисията на Европейските общности
 +
 +Por la Comisión de las Comunidades Europeas
 +
 +Za Komisi Evropských společenství
 +
 +For Kommission for De Europæiske Fællesskaber
 +
 +Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
 +
 +Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel
 +
 +Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 +
 +For the Commission of the European Communities
 +
 +Pour la Commission des communautés européennes
 +
 +Thar ceann Choimisiún na gComhphobal Eorpach
 +
 +Per la Commissione delle Comunità europee
 +
 +Eiropas Kopienu Komisijas vārdā
 +
 +Europos Bendrijų Komisijos vardu
 +
 +Az Európai Közösségek Bizottsága részéről
 +
 +Għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej
 +
 +Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen
 +
 +W imieniu Komisji Wspólnot Europejskich
 +
 +Pela Comissão das Comunidades Europeias
 +
 +Pentru Comisia Comunităţilor Europene
 +
 +Za Komisiu Európskych spoločenstiev
 +
 +Za Komisijo Evropskih skupnosti
 +
 +Euroopan yhteisöjen komission puolesta
 +
 +På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar
 +
 +Председател
 +
 +El Presidente
 +
 +Předseda
 +
 +Formand
 +
 +Der Präsident
 +
 +eesistuja
 +
 +Ο Πρόεδρος
 +
 +The President
 +
 +Le Président
 +
 +An tUachtarán
 +
 +Il Presidente
 +
 +Priekšsēdētājs
 +
 +Pirmininkas
 +
 +Az elnök
 +
 +Il-President
 +
 +de Voorzitter
 +
 +Przewodniczący
 +
 +O Presidente
 +
 +Preşedintele
 +
 +predseda
 +
 +Predsednik
 +
 +Puheenjohtaja
 +
 +Ordförande
 +
 +*** signature ***
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code