Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


59. Legalita a legitimita v soudobém právu

Legalita

 • zákonnost, všeobecná závaznost zákony
 • dva základní požadavky
  • požadavek tvorby práva - relevantní společenské vztahy mají být regulovány právem
  • aby bylo právo zachováno - státní moc má jeho realizaci zabezpečit
 • zákonnost stricto sensu - pouhé zachování platného práva
 • zákonnost jako vláda zákona - stát reguluje i sám sebe
 • soudobý právní stát je legitimován nejen legalitou, ale i naplňováním zásady suverenity lidu i koncepcí lidských práv
 • právní stát - stát, ve kterém se uplatňuje legalita (původní formální pojetí právního státu), resp. stát, ve kterém se metoda legality nedílně spojuje s jeho demokratickým charakterem (soudobé materiální pojetí právního státu)

Legitimita

 • ospravedlnitelnost, odůvodnění urč. postupu a jeho výsledku
 • klade důraz na ospravedlnitelnost samotného platného práva
 • kriterium = spravedlnost
 • legitimita práva jako celku X legitimita konkrétního právního rozhodnutí

moderní právo vychází ze tří legitimizačních kritérií, kterými jsou:

 • legitimita legalitou
  • pro právní pozitivismus: co bylo legální bylo i legitimní (dnes také nelze ustoupit od tohoto kritéria)
 • legitimita hodnotami, lidskými právy
  • svobodou, jistotou, rovností, spravedlností atd.
 • legitimita vůlí lidu (jako tvůrce práva)
 • mechanismy pro obnovení legitimity (obnovení spravedlnosti) → souvisí s právními zárukami ústavnosti a zákonnosti (legality)
 • pokud je dlouhodobě a výrazně porušována legitimita práva vcelku → možnost odporu proti státní moci

Prameny

 • Gerloch, TP 5. vydání, str. 195, 254
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code