Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


57. Právní stát a vláda práva - shodné rysy a rozdíly

Rozdíly mezi kontinentálním (právní stát) a angloamerickým (rule of law) systémem práva

 1. rozdíly v pramenech práva
  • ovlivňuje to další tři rozdíly
  • KS - zákon
  • AS - preferují se precedenty, platí mnohost pramenů práva
 2. rozdíl v postavení soudců z hlediska tvorby práva
  • KS - soudci právo nalézají mezi stranami (inter pares), netvoří ho, pouze Ústavní soudy působí vůči všem (erga omnes) v rámci abstraktní kontroly ústavnosti
  • AS - soudci nalézají právo a vyšší soudy mohou právo tvořit (působí erga omnes)
 3. rozdíl v právních institucích
  • v právní terminologii a celkovém chápání práva a v dělení práva
  • KS - soukromé x veřejné, je založeno na recepci římského práva
  • AS - nerozlišuje právo soukromé a veřejné
 4. rozdíl v pojetí právního státu
  • vázanost státní moci právem, respektování právního rámce řešení společenských konfliktů → to je společné pro obě idee
  • v pojetí zákonnosti
   • KS - vychází ze zákona, výsledkem je doktrina právního státu
   • AS - prosazena vláda práva (rule of law)

Právní stát

 • Takový stát, v němž je výkon státní moci omezen zákonem, vychází z myšlenky dominance (svrchovanosti, primátu) zákona
 • Orgány veřejné moci smějí činit jen to, co jim zákon výslovně dovoluje, zatímco občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje
 • primát práva nad státem, stát (respektive státní orgány) vázaný právem
 • přitom tvůrcem práva pomocí zákonů je stát, zákony (a ústavy) potom ztělesňují suverenitu
 • stát jako suverénni normotvůrce není formálně ničím vázán (žádnými pravidly, obyčeji které by měly vyšší právní sílu než zákon a ústava) → proto se upřednostňuje interpretace vázanosti nikoli státu, ale státních orgánů
 • uplatnění legality, která je spojena s demokratickým charakterem státu
 • Principy právního státu
  • Základní znaky (principy) právního státu, tak jak jsou v současnosti obecně přijímány lze pro názornost vymezit takto:
  • Vázanost státu právem
   • Stát je nejen původcem právních norem, ale i jejich adresátem. To znamená, že je sám vázán ústavou, ústavními zákony, zákony a dalšími právními akty. Současně je vázán i akty mezinárodního práva obecné povahy nebo těmi, které uznal. V neposlední řadě se uvádí vázanost státu demokratickými principy.
  • Dělba moci
   • Moc ve státe je rozdělena na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Každá má přesně vymezenou působnost a k jejímu naplňování svěřené kompetence, přičemž existují určité kontrolní a garanční mechanismy jejichž úkolem je zabráni překračování působnosti a nepřiměřené kumulaci moci. V literatuře se běžně hovoří o systému vzájemných garancí a brzd.
  • Omezená moc
   • Stát může zasahovat a svoji moc uplatňovat jen v případech a způsobem předem stanoveným.
  • Suverenita lidu
   • Občan je nadřazen státu což se projevuje jednak v možnosti v projevu vůle při personálním ustavování moci zákonodárné, popřípadě v možnosti přímého projevu vůle lidu. Suverenita lidu se současně projevuje v zakotvení základních práv a svobod člověka a občana v ústavním zákoně, jehož součástí je i samostatná a výslovná garance základních práv menšin.
  • Soudní ochrana
   • Každému má být dána možnost domáhat se svých práv a oprávněných zájmů u nezávislého a nestranného soudu jehož rozhodnutí má byt přezkoumatelné soudem vyšší instance.
  • Jednotlivé principy, tak jak byly výše vymezeny tvoří jeden funkční celek. Nelze tedy uvažovat o relevanci zvoleného pořadí. Jednotlivé znaky budou podrobněji popsány a srovnány s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod v samostatných článcích.
 • Kladen důraz na zákon protože:
  1. zákon je přijímán zákonodárným sborem, který je volen lidem, je k přijímání zákonů legitimován
  2. na zákonech postavený právní řád je přehlednější, než ten, který vychází z mnohosti pramenů práva a je zde zdůrazněn princip právní jistoty
  3. zákon je progresivní prostředek potřebné změny společenských poměrů
  4. v zákoně je předem možné říci, co je dobré a co špatné, tedy vytvořit ideální normatiní svět
 • Konstrukční problém - je tvůrce práva sám vázán zákonem?
  • platné zákony jsou platné i pro něho, závaznost zčásti morálně-politická, nejen právní
  • změna zákona je možná zase jen při nedodržení nějaké zákonem stanovené procedury, zákonodárce je vázán procesními normami
  • později se vyvíjí ještě možnoat vázat zákonodárce ústavními předpisy

Vláda práva

 • uvedené 4 důvody proč by měl být kladen důraz na zákon se neprosadily v oblasti angloamerického práva, ten v mnohém vychází z jiných východisek
 • angloamerický svět - plný neustálých střetů zájmů, které se projevují i v právu
 • ideál správného a spravedlivého se hledá neustále v dynamice společenských vztahů → dynamické pojetí spravedlnosti
 • preferuje nezasahování do práv a svobod před legalitou
 • důraz na zásadu spravedlivého procesu při zásazích do práv
 • rovnost lidí před zákonem
 • důraz na tradici - literatura, obyčeje
 • platné právo stojí nad státem, není výtvorem státu - převaha precedentů, příp. právních obyčejů, nejsou záměrnou činností státních orgánů, nýbrž jako důsledek dlouhodobé a živelně se formujícího masového chování a odpovídajícího právního vědomí
 • státní moc uznává ta či ona obyčejová práviidla za právně závazná tím, že je státní orgány aplikují při individuálním rozhodování a že při jejich porušení poskytují ochranu, resp. používají donucovacích prostředků
 • precedent - jako prameny práva jsou sice výsledkem činnosti státních orgánů, nejsou však generálně vyjádřenou vůlí orgánu ztělesňujícího státní suverenitu, vznikají na základě individuálních rozhodnutí soudců
 • soudy - tvorba práva ex post, předem je dáno jen relativně málo pravidel (je možné apriori říci co je dobré a co ne?) → relativně nizká míra právní jistoty
 • otázka - jaké je reálné postavení soudce? Nakolik je nezávislý? Nakolik je prostředníkem prosazování politických zájmů?
  • i přes poměrně velkou volnost při judikování nemůže rozhodnout mimo ústavu (ve VB rozhodovat proti zákonu), nestojí zcela nad státem
  • každý má právo na spravedlivý proces (due process law)
  • zaveden a široce uplatňován porotní systém - na jeho základě by mělo rozhodovat „nejlepší svědomí a vědomí“ členů poroty, což funguje jako jedna ze záruk, která má chránit občana proti státu
 • koncepce vázanosti státu prostřednictvím common law (obecným právem) ve VB abstraktně vzato neposkytuje větší právní jistotu než KS
 • Parlament ve VB není vázán rigidní ústavou → může měnit prostřednictvím statute law (zákony) práva vzniklé na základě precedentů
 • VB x USA
  • ve Velké Británii daleko spontánnější proces
  • v USA důležitá myšlenková ideální konstrukce, představa ideálního uspořádání - suverénní lid, který si dává Ústavu

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code