Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


55. Akty aplikace práva a jejich klasifikace

 • různé typy
  • rozsudek
  • rozhodnutí
  • rozkaz
  • příkaz
  • opatření
  • výměr
 • obsahuje:
  • výrok
  • odůvodnění
  • poučení o opravných prostředcích
 • aktem není osvědčení - veřejná listina
  • řidičský průkaz
  • občanský průkaz
  • index
  • vysvědčení…

Účinnost aktu aplikace práva

 • schopnost vyvolat zamýšlené následky
 • presumpce správnosti (i vadný akt je účinný)
 • existují i nicotné právní akty (neúčinné)
  • akt vydá orgán, který není orgánem veřejné moci nebo nemá příslušnou pravomoc
  • akt je zjevně neústavní nebo nelegální
  • právně tedy neexistuje
 • presumpce správnosti veřejnoprávních aktů
  • vadné akty lze napadnout opravnými prostředky
  • pokud je akt potvrzen nabude právní moci

Právní moc aktu aplikace práva

 • jestliže akt nabude právní moc, je nezměnitelný a závazný
 • nastává, pokud nelze využít řádný opravný prostředek
 • opravný prostředek má dva účinky:
  • devolutivní - přesun rozhodnutí na vyšší právní instanci
  • suspenzivní - odklad jeho závaznosti
  1. apelace
   • opravný orgán zkoumá skutkovou i právní stránku a může rozhodnutí změnit, potvrdit nebo zrušit
  2. kasace
   • zkoumá pouze právní stránku
   • pokud zjistí vadu, vrátí věc k orgánu nižší instance k novému rozhodnutí
  3. revize
   • zkoumá pouze právní stránku, ale rozsah přezkoumání je širší
   • může zrušit, vrátit nebo vydat zcela nové rozhodnutí
  • res iudicatae
   • věc pravomocně rozhodnutá
   • lze o ni jednat pouze:
    • jsou-li zjištěny základní vady z hlediska skutkového stavu
    • nebo jsou-li zjištěny závažné právní vady → mimořádné opravné prostředky
  • litispendence
   • překážka zahájeného procesu
   • započaté řízení není možné započít u jiného soudu

Vykonatelnost aktu aplikace práva

 • donucení ke splnění povinnosti uložené v aktu

Druhy aktů

 • Možné rozdělení
  • Kostitutivní akt
   • procesní i hmotněprávní důsledky
   • je právní skutečností
   • rozsudky soudů o trestních věcech, v obč. řízení (rozsudek o osvojení…), správní úřady
   • působí ex nunc = od nyní
   • „tvoří právo“
  • Deklaratorní akt
   • pouze prohlašuje
   • nestanoví nová práva či povinnosti
   • např. rozsudek o určení otcovství
   • významný v procesním právu
   • působí ex tunc = od tehdy
 • nebo
  • Rozhodnutí ve věci samé
   • meritorní
   • vydání je smyslem samotného řízení
  • Rozhodnutí procesní
   • formální
   • upravuje samotné řízení (odročení jednání,připuštění změny žaloby…)

Prameny

 • učebnice
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code