Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


44. Použití logického výkladu v právní interpretaci

 • standardní metoda interpretace – nezbytná součást interpretace jakéhokoliv právního textu
 • tato metoda se zaměřuje na logickou strukturu textu
 • využívají se pravidla tradiční formální logiky, která se opírají o základní Aristotelovy zákony
 • při logickém výkladu se používají nejčastěji tyto argumenty:
 1. argumentum A CONTRARIO (důkaz z opaku)
  • vylučuje, aby byla platná negace platné normy
 2. argumentum PER ELIMINATIONEM (důkaz vyloučením)
  • uplatňuje se při taxativní formulaci hypotéz, dispozic a sankcí (je-li něco určeno pro některý z prvků množiny, neplatí to pro ostatní)
 3. argumentum PER ANALOGIAM / A SIMILI (podle podobnosti)
  • platí-li něco pro určitou skutečnost, platí totéž pro skutečnost podobnou (zvažuje se skutková podstata; musí se posoudit, zda analogie není v daném případě zakázaná)
  • 2 podoby analogie:
   1. per analogiam LEGIS – analogie zákona; spočívá v použití určitého ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu na případ jím výslovně neupravený, ale obdobný
   2. per analogiam IURIS – analogie práva je postup zcela výjimečný; v tomto případě neexistuje podobná právní norma vůbec; právními normami neupravený případ se posoudí podle právních principů příslušného právního odvětví nebo podle obecných právních principů
 4. argumentum A FORTIORI (důkaz síly / významu)
  • není čistě logický argument, obsahuje i axiologické elementy
  • 2 podoby:
   1. od menšího k většímu (a minori ad maius) – př. je-li někdo vázán zákonem, je vázán i ústavním zákonem
   2. od většího k menšímu (a maiori ad minus) – př. podle Listiny zákl. práv a svobod je možné nucené omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu – platí-li to pro vlastníka, tím spíše to platí pro držitele
 5. argumentum AD ABSURDUM (dedukce do absurdních závěrů)
  • uplatňuje se subsidiárně – pokud dospějeme na základě 2 argumentů k různým výsledkům
 6. argumentum A SILENTIO LEGIS (mlčení zákona)
  • zákon něco neupravuje, tudíž platí zásada legální licence

Prameny

pro otázky č.40-46

 • A. Gerloch – Teorie práva (5. vydání; str. 126-136)
 • Wintrův seminář
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code