Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


39. Právní události

= objektivně nastalé události (okolnosti, skutečnosti), které jsou v souladu s objektivním platným právem (normami práva)

 • mimovolní právní skutečnosti, které nastávají objektivně (bez projevu vůle účastníků právního vztahu, ale existuje vůle normotvůrce, aby právní následky byly s právní událostí spojeny)
 • následky – vznik, změna, zánik právního vztahu, tj. oprávnění a povinnosti

Typické příklady

 • narození nebo smrt fyzické osoby
  • souvisí s tím jejich způsobilost k právům a povinnostem
  • narozením vzniká právo na ochranu života, na ochranu zdraví, na rodičovskou péči, na státní občanství
  • smrtí zanikají právní vztahy jako manželství, pracovněprávní vztah, členství v politické straně, mandát poslance či senátora, apod.
 • dosažení určitého věku
  • zpravidla jde jen o jednu z podmínek ke způsobilosti mít práva a povinnosti (volební právo)
 • uplynutí časové události
  • je právní událostí, pokud je tak předvídáno v právní normě, která s uplynutím lhůty spojuje určité následky:
   • promlčení = zánik vymahatelnosti práv a povinností (typicky v občanském a obchodním právu), právo sice trvá, ale nejde se jej dovolat u soudu; promlčený vztah trvá pouze v podobě naturální obligace, tj. plnění povinné osoby z promlčeného závazku bude stále v souladu s objektivním pozitivním právem
   • prekluze = úplný zánik práv a povinností (např. právo na uplatnění řádného opravného prostředku proti nepravomocnému rozhodnutí orgánu veřejné moci preluduje – zaniká -, nebyl-li opravný prostředek podán v zákonem stanovené lhůtě)
   • vydržení práv a povinností – po uplynutí časové lhůty vznikají práva a povinnosti (např. vlastnické právo k věci, za splnění dalších zákonných podmínek)
 • pojistné události
  • zpravidla jsou vázány na existenci jiné právní skutečnosti, pojistné smlouvy
  • případ složené právní skutečnosti – je-li někdo pojištěn, tak nastane-li událost předvídaná v pojistné smlouvě (požár, povodeň, apod.), pak pro pojišťovnu a pro pojištěného je to právní událost, z níž plyne plnění podmínek
  • (jiná složená právní skutečnost – námitka promlčení – promlčení je právní událost, námitka je jednostranný právní úkon)

Prameny

 • Gerloch A.: Teorie práva (5.vydání), str. 148
 • pojistné události-státnicové otázky od Zuzky V.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code