Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


36. Právní tituly

= právní důvod vzniku, změny, nebo zániku (dále pouze vzniku) právního vztahu, tj. subjektivních práv a právních povinností

 • Dva druhy
  • Právní norma
   • V některých případech sama právním titulem
   • Neexistuje-li právní norma, nemůže mít žádná okolnost právní význam
   • V hypotéze se stanoví okruh subjektů a okolností, které musí nastat, aby došlo ke vzniku právního vztahu
  • Právní skutečnosti
   • Existence normy zpravidla nestačí, musí nastat okolnost, se kterou norma vznik právního vztahu spojuje
   • Konkrétní předpoklad
   • Dělíme zaprvé podle toho, zda jsou v souladu nebo v rozporu s objektivním právem, zadruhé podle toho, zda jsou projevem vůle, nebo nastávají mimovolně:
    1. Právní jednání - projevem vůle v souladu s normami práva (více viz č. 38)
    2. Protiprávní jednání (delikt) - projevem vůle v rozporu s normami práva
    3. Právní událost - mimovolní skutečnost v souladu s normami práva (viz č. 39)
    4. Protiprávní stav - mimovolní, v rozporu
   • Delikty - podle charakteru jednání subjektu dělíme na:
    • Komisivní - aktivní činnosti delikventa, poručení zákazu
    • Omisivní - nečinnost, která je porušováním norem práva, aktu aplikace práva nebo dohody/smlouvy, porušení příkazu
   • Protiprávní stavy - stav objektivně nastalý v rozporu s právem, vede ke vzniku či hrozbě škodlivého následku; právním následkem je vznik tzv. objektivní odpovědnosti, která se přičítá někomu, kdo stav nezavinil; živelní pohromy
 • Vznik právního vztahu:
  • Ex lege (ze zákona) - zřídka, např. vlastnické právo k nemovitostem, v nichž sídlí Poslanecká sněmovna
  • Na základě právní skutečnosti - předvídaná v právní normě, častěji
 • Jiné skutečnosti, které nemají charakter právních skutečností (nejsou právními tituly)
  • Právně relevantní - právo s nimi spojuje určité důsledky, ne ovšem bezprostřední vznik právního vztahu, např. zkouška na vysoké škole, svědecká výpověď
  • Právně irelevantní - právo s nimi nespojuje žádné právní důsledky

Prameny

 • Teorie práva, A. Gerloch, 5. vydání, str. 143- 149
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code