Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


33. Právnické osoby jako subjekty práva

 • Právní subjektivita je způsobilost mít subjektivní práva a právní povinnosti
 • Subjekty práva jako osoby se dělí na fyzické a právnické osoby – jsou adresáty právních norem, přičemž platí, že rozsah práv a povinností je obsažen v objektivním právu
 • Právnická osoba je výtvorem práva – umělá, fiktivní osoba
 • Řadíme sem i veřejnoprávní korporace, které jsou vytvořeny k naplňování veřejných zájmů – zejm. stát a samosprávné korporace = orgány veřejné moci. Dělíme je na orgány státní a ostatní orgány veřejné moci – jsou vázány zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí
 • Pro právnické a fyzické osoby platí zase princip legální licence
 • Právnická osoba je zřízena buď zákonem, nebo na základě zákona registrací příslušným orgánem veřejné moci
 1. Ex lege:
  • Veřejnoprávní korporace (instituce)
  • Obce, kraje, veřejné vysoké školy, komory a nucené profesní korporace
  • Nejdůležitější veřejnoprávní korporace - stát (vzniká za podmínek stanovených normami mezinárodního práva - zejm. uznání ostatních států)
 2. Na základě zákona:
  • Registrace:
   1. Podle obchodního zákoníku – obchodní společnosti, družstva, státní podniky (zápis do obchodního rejstříku příslušným rejstříkovým soudem)
   2. Podle jiných zákonů – politické strany, občanská sdružení, církve, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, …
  • Někdy je registrace nahrazena evidencí (odborové organizace, církevní právnické osoby)
 • Korporace – personální základ. Sdružení osob, která vystupují vlastním jménem a s vlastní právní odpovědností, odlišnou od osob, které ji vytvořily (obchodní společnosti, politické strany, družstva, občanská sdružení, …)
 • Nadace (nadační fondy, fondy) – materiální základ, účelová sdružení majetku
 • Kombinace obou (př. Všeobecná zdravotní pojišťovna)
 • Právnické osoby dělíme na soukromoprávní a veřejnoprávní (vytvořeny k naplňování určitého veřejného zájmu)
 • Neplatí zde dělená právní způsobilost (okamžikem vzniku má způsobilost k právům a povinnostem, k právním úkonům a právní odpovědnosti) – je omezena předmětem její činnosti
 • Jménem PO jednají statutární orgány (ve všech věcech), její členové a zaměstnanci (v zákonem stanovených věcech)
 • Mohou za ní jednat i jiné osoby na základě zákonného či smluvního zastoupení

Prameny

 • Gerloch A.: Teorie práva (? vydání), str. 117-122
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code