Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


32. Právní subjektivita a subjekty práva

 • právní subjektivita – způsobilost mít práva a právní povinnosti
 • subjekty práva – osoby:
  • fyzické (přirozené)
  • právnické (umělé)
 • dělení subjektů:
  • z hlediska objektivního práva
   • právotvorné (normotvorné) – stát, popř. i jiné veřejnoprávní korporace
    • kontinentální systém práva
     • státní orgány, především zákonodárné, které mohou delegovat na výkonné orgány
     • subjekty samosprávy v zákonném rozsahu (originální normotvorba) x sekundární právní předpisy (delegováno státem)
     • mimo přímou normotvornou činnost státu - mezinárodní smlouvy
     • soudy nejsou tvůrci práva (ale v ústavním a správním soudnictví mohou zasahovat do právního řádu – pozastavit účinnost zákonů…)
   • recipienti – realizující právo
  • z hlediska subjektivního práva
   • subjekty způsobilé k právům a povinnostem + k právním úkonům a právní odpovědnosti
   • subjekty způsobilé jen k právům a povinnostem
  • z hlediska realizace právních norem
   • osoby soukromé povahy
   • veřejnoprávní korporace

Fyzické osoby

 • způsobilost k právům a povinnostem – neomezitelná zákonem, má každý člověk od narození do smrti
  • nasciturus pro iam nato habetur – viz římské právo (dědické právo)
  • i po smrti platí např. autorské právo, ochrana lidské důstojnosti…
  • právní subjektivita může být vázána na zákonné podmínky (nesmí být diskriminační) – např. státní občanství (pro politická práva…), věk (pro volební právo…), bezúhonnost, vzdělání atd.
 • způsobilost k právním úkonům – brát na sebe práva a povinnosti vlastními právními úkony – viz římské právo :-)
  • fyzická osoba je nabývá postupně v závislosti na rozumovém vývoji, v plném rozsahu nabytím zletilosti (v ČR 18, popř. 16 let)
  • právní úkony, které jsou přiměřené rozumovému vývoji, jsou platné (např. koupení si lízátka)
  • lze ji omezit, či úplně odebrat – rozhodnutí soudu z důvodu nepřechodné duševní poruchy, stanoven opatrovník
  • právní úkony mohou plnit za určitou osobu osoby jiné – na základě zákonného (např. všemi dětmi oblíbený podpis zákonného zástupce :-)) nebo smluvního zastoupení (např. plná moc)
 • deliktní způsobilost – způsobilost nést následky vlastního protiprávního jednání (zp. k právní odpovědnosti)
  • v ČR 15 let – pro trestní a přestupkovou odpovědnost
  • v soukromém právu také 15 let, ale pro hmotnou odpovědnost 18 let
  • příčetnost/ nepříčetnost – schopnost/ neschopnost rozeznat, že jeho jednání je nebezpečné, nebo ovládat své jednání (duševní porucha…)
 • procesní způsobilost – převážně shodná se způsobilostí k právním úkonům hmotněprávným, možné jsou i odchylky (věk atd.)

Právnické osoby

 • výtvorem práva – vytvořena zákonem nebo na základě zákona registrací (resp. evidencí – u odborových org., církevních pr. os.) příslušným orgánem veřejné moci
 • vystupuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
 • příklady PO vzniklých ex lege jsou veřejnoprávní korporace (veřejné vysoké školy, obce a kraje, profesní komory, státní fondy, stát – vzniklý za podmínek mezinárodního práva)
 • zřízení podle zákona je doprovázeno registračním řízením:
  • podle obchodního zákoníku – obchodní společnosti, družstva…
  • jiných zákonů – politické strany, církve, nadace…
 • právnická osoba je vytvořena na základě:
  • personálním → korporace (sdružení osob, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost – odlišná od osob, které ji vytvořily) – politické strany, obchodní společnosti…
  • materiálním → nadace, fondy…
  • kombinace – VZP, ČT, ČRo…
 • dělíme je na:
  • soukromoprávní povahy
  • veřejnoprávní povahy – veřejné vysoké školy, ČTK, VZP, ČT…
 • neplatí zde dělená právní způsobilost
 • mají způsobilost k právům a povinnostem, právním úkonům a právní odpovědnosti dnem vzniku – způsobilost ale omezena předmětem činnosti
 • jménem PO jedná statutární orgán, v zákonem omezeném rozsahu pak další členové
 • mohou být zastupovány na základě smluvního či zákonného zastoupení

Orgány veřejné moci

= orgány veřejnoprávních korporací (naplňují veřejné zájmy - především stát a samosprávné korporace), patří do právnických osob

 1. orgány státní (orgány moci Z, V, S a jiné) – vykonávají funkce státu
 2. jiné orgány veřejné moci (např. územní a zájmová samospráva)
 • zásah do práv a povinností jiných právních subjektů na základě zákona →
 • zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí – při výkonu striktně vázány zákonem

X

 • zásada legální licence – fyzické a ostatní právnické osoby mohou činit vše, co jim zákon nezakazuje

Prameny

 • Teorie práva (A. Gerloch, 5. upravené vydání): str. 108 - 111

Poznámka: Až teď jsem si všimla, že fyzické a právnické osoby jsou obsahem jiných otázek, tak alespoň máte vždy 2 zdroje LOL

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code