Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


20. Právní jazyk a náležitosti právní terminologie

Právní jazyk

 • druh obecného spisovného jazyka, který se uplatňuje v oboru práva a od běžného jazyka se liší
 • rozhodující je jazyk zákonodárce (přejímají ho soudy, správní orgány ..)
 • druhy právního jazyka
  • jazyk právních předpisů / zákonodárce / legislativní
  • jazyk soudního rozhodování
  • jazyk advokátů
  • jazyk právní vědy
 • má být přesný, jasný, jednoznačný
 • preskriptivní i deskriptivní charakter
 • zvláštnosti právního jazyka
  • styl
   • právní jazyk = jazyk účelový
   • preskriptivní věty ⇒ příkazy, zákazy, dovolení (striktně dáno)
   • deskriptivní věty ⇒ vymezení skutkové podstaty norem (větší volnost)
  • slovník
   • specifická terminologie – vztah ke slovům obecného základu
    • stejný význam (např. dům, závěť)
    • jiný význam (např. narovnání)
    • slova, která obecný základ nepoužívá (např. neopomenutelný dědic)
    • slova, která právní jazyk nepoužívá (např. přítel)

Náležitosti právní terminologie

 • jednoznačnost pojmů
  • ⇒ každý pojem má jen 1 význam, který vybere zákonodárce
  • zákonodárce se musí vyrovnat s neurčitostí pojmů a vymezit přesně jejich význam
 • přesnost významu pojmů
  • ⇒ používání pojmů v přesném normativním významu
  • k tomu slouží definice, taxativní výčty atd.
 • stálost pojmosloví (konstantnost)
  • ⇒ používání vždy jednoho pojmu, ne synonyma!
 • srozumitelnost
  • ⇒ právo je informativní normativní prostředek určený veřejnosti, nesmí to být příliš odborné výrazy

Legislativní technika

 • činnost způsobilá dát právním normám specifickou formu umožňující přesun právních informací k adresátovi právní normy
 • 2 aspekty vnější formy právního předpisu
  • jazyková stránka právního předpisu
   • právní jazyk vč. legálních definic
  • formální utřídění právního předpisu
   • vnitřní členění právního předpisu na
    • hlavy
    • články
    • oddíly
    • části
    • §
    • odstavce
    • písmena
    • body atd.

Vztah pojmů právní předpis a právní norma

 • právní předpis a právní norma se obsahově i rozsahem kryjí
  • výjimečně
  • právní předpis obsahuje jen 1 právní normu
 • právní předpis obsahuje více právních norem
  • běžně
  • sdružování právních norem dle systémových a logických kritérií do kodexů, zákonů atd.
 • jedna právní norma je obsažena ve své celistvosti ve více právních předpisech
  • např. ustanovení o sankcích v jiném předpisu

Prameny

 • Gerloch A.: Teorie práva, str.107-109
 • výpisky předešlých ročníků
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code