Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


19. Prameny práva České republiky; vnitřní předpisy

Chybí prameny

 • prameny práva ČR = právní řád = souhrn pramenů práva platných na území ČR

Právní předpisy / normativní právní akty

 • Ústava ČR, ústavní zákony
  • nejvyšší právní síla
  • polylegální = několik ústavních dokumentů = ústavní pořádek
  • poměrně rigidní – náročnější způsob přijetí a změn (3/5 většina všech poslanců a 3/5 většina přítomných senátorů)
  • ústavní pořádek viz učebnice Teorie práva, 4.vydání, Aleš Gerloch – str. 83 a 84
 • Zákony
  • zákonodárná iniciativa: poslanec, skupina poslanců, Senát, zastupitelstvo kraj, vláda (rozpočet)
 • Zákonná opatření Senátu
  • přijatá na návrh vlády, pouze je-li rozpuštěna PS a v neodkladných věcech
  • nesmějí upravovat:
   • ústavu
   • státní rozpočet
   • státní závěrečný účet
   • volební zákon
   • mezinárodní Smlouvy
  • podmínkou další platnosti je schválení na 1. schůzi PS = ratihabice
  • prezident zde nemá právo veta
 • Dekrety prezidenta republiky ČSR
  • Benešovy dekrety přijaté v letech 1940 – 45 v době nesvobody
  • ratihabované Prozatímním Národním shromážděním jako zákony v roce 1946
 • Akty moci výkonné (prováděcí předpisy, odvozené, sekundární)
  • rozhodnutí prezidenta obecné povahy (ne na základě zákona, ale v mezích působnosti stanovené Ústavou)
   • amnestie (≠ milost = individuální rozhodnutí)
   • rozhodnutí v přenesené působnosti sjednávat mez. Smlouvy
   • NE rozkazy jako vrchního velitele armády (interní předpis)
  • nařízení vlády k provedení určitého zákona a v jeho mezích
  • vyhlášky ministerstev a jiných ústředních správních úřadů na základě a v mezích zákona na základě zmocnění = delegace (secundum et intra legem)
  • vyhlašovány ve Sbírce zákonů
 • Akty orgánů samosprávy
 • právní předpisy obce a kraje ⇒ Věstník kraje, Úřední deska obecního úřadu
 • obecně závazné vyhlášky kraje/obce (originární)
  • samostatná působnost
  • v mezích Zákona o krajích/Zákon o obcích
 • nařízení kraje/obce (odvozené)
  • přenesená působnost na základě zmocnění zákonem (př.udělování stavebního povolení)

Mezinárodní smlouvy

 • pramenem ty vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána a k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas (3/5 všech poslanců, 3/5 přítomných senátorů)
 • mají stejnou právní sílu jako zákon, kromě smluv o lidských právech (ty jsou na úrovni ústavních zákonů)
 • přednost před zákonem – je-li smlouva v rozporu se zákonem, použije se smlouva = má aplikační přednost (ale zákon se tím neruší!)
 • publikace ve Sbírce mezinárodních smluv (do roku 2000 ve Sb.)
 • nejsou ex post přezkoumatelné ÚS ⇒ soulad s ústavním pořádkem nutno posoudit před ratifikací smlouvy (do rozhodnutí ÚS nemůže být smlouva ratifikována)

Specificky určité nálezy Ústavního soudu

 • pouze ta rozhodnutí, jimiž ÚS plní roli negativního zákonodárce (právní předpisy s derogačním účinkem)
 • nálezy, jimiž ÚS rozhoduje o zrušení zákonů a jiných právních předpisů pro rozpor s pramenem práva vyšší právní síly = abstraktní kontrola ústavnosti
 • stejné právní síly jako zákon, vyhlašováno ve Sbírce zákonů
 • Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ⇒ ostatní rozhodnutí ÚS

Smlouva o přistoupení ČR k EU

Prameny evropského práva

Vnitřní předpisy

 • nejsou pramenem práva, nesmějí být v rozporu s právními předpisy
 • interní normativní akty
  • vztahují se jen na podřízené orgány a osoby nebo na zákonem stanovené příslušníky určité veřejnoprávní korporace = nejsou obecně závazné
  • např. pracovní řády, směrnice, statuty
  • ve veřejné správě, ve služebních a ptracovních vztazích
  • např. statutární VŠ předpisy
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code