Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


16. Právní precedenty; Soudcovské právo; Význam soudní judikatury v kontinentálním právu

Chybí prameny

 • Druh judikátu, který je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného. Je závazný pro obdobné případy do budoucnosti.
 • Je to vlastně individuální právní akt, řeší konkrétní případ (má kasuistickou povahu). Vzorový charakter získává až dalším užíváním.
 • Je to formálně závazný pramen práva v angloamerickém typu právní kultury (judge made law, case law) a v mezinárodním právu. V kontinentálním typu právní kultury nejsou rozhodnutí vyšších soudů formálně obecně závazná a vymahatelná, ale klíčové judikáty mohou mít quasiprecedenční význam.
 • Velký význam mají v komunitárním právu (Evropský soudní dvůr, Soud prvního stupně). Jen některá z těchto rozhodnutí ale obsahují obecně závazná právní pravidla. Ve většině případů mluvíme pouze o dotváření práva.
 • Dvě charakteristiky:
  • originálnost
  • formální obecná závaznost
 • Každý nižší soud se musí řídit rozhodnutím soudu vyššího. Precedent by měl být závazný i pro ten soud, který je sám vydal.
 • Plus: pružný model práva (mezera v právu de lege ferenda)
 • Mínus: nižší míra právní jistoty, menší předvídatelnost práva.

Doktrína rule of precedent

 • Soudy je vytvářejí podle právních principů, případně podle právních obyčejů. Důraz se klade na racionálnost rozhodnutí a přesvědčivost odůvodnění (z hlediska spravedlnosti; ratio a equita).
 • Odůvodnění rozhodnutí má dvě části:
  • ratio decidendi
   • má charakter precedentu
   • normativní věta použitelná na další obdobné případy
  • obiter dictum
   • nemá obecnou závaznost
   • týká se jedinečného případu
   • přesto může mít zásadní vliv, zejména pokud je napsán významným soudcem
 • Zásada stare decisis znamená, že precedent je aplikován na všechny podobné případy a nemůže být bezdůvodně měněn (ani soudem, který jej vydal)
  • ⇒ stabilita práva
 • Měnit precedent je možné
  • jestliže se podstatně změnily podmínky od dob, kdy byl přijat (rebus sic stantibus)
  • nebo metodou distinkcí
   • pokud případ má odlišné znaky
   • Na jeden případ většinou existuje více precedentů, soudce hledá, který je nejspíše použitelný.
   • Pokud nenajde, vytvoří precedent nový.
 • Výjimečně může soud, který precedent přijal, jej úplně vyloučit z užívání (overruling).

Soudcovské právo

 • Nelze ztotožnit pouze s precedenty.
 • Krom precedentů v oblasti angloamerického a mezinárodního práva jsou to i
  • quasiprecedenty vytvořené v kontinentálním typu právní kultury (vyššími soudy podle zákonů a normativních právních smluv)
  • rozhodnutí soudů (ústavních, správních) normativní povahy, kterými zasahují do právního řádu z hlediska ústavnosti a legality.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code