Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


12. Právní principy a právní normy - shodné rysy a rozdíly

 • Právní principy
  • = obecné, abstraktní regulativní ideje; vůdčí zásady, na kterých stojí právní systém vcelku a jednotlivá právní odvětví
 • Právní normy
  • = obecně závazná pravidla lidského chování, stanovená nebo uznaná státem, jejichž porušení stát sankcionuje

Shodné rysy

 • preskriptivní charakter (stanovují něco, co má být, směřuje do budoucnosti)
 • dělení na hmotně-právní (zásada legální licence) a procesně-právní (nemo iudex in causa sua)

Rozdíly

 • právní principy
  • jsou vyšší míry obecnosti než normy – stanovují právní postup, kterým se normy řídí a nevyplývají z nich bezprostředně práva a povinnosti
  • mohou mít kontradiktorní charakter – pokud nejsou slučitelné, používá se metoda vyvažování (proporcionality) nebo specifikace (omezení platnosti principu pro určité případy, např. případ v USA, kdy dědic zavraždil zůstavitele, aby získal majetek, ale neexistovala ještě právní norma, která by to zakazovala, upřednostnil se tedy princip, že nikdo nemůže mít prospěch ze svého protiprávního jednání před zásadou legální licence – příklad ze semináře Tryzny)
  • jsou v podstatě nezrušitelné, zatímco právní normy se ruší, vznikají a zanikají
  • jsou východiskem právních norem, orientují normotvůrce

Prameny

 • GERLOCH, Aleš – Teorie práva, 4. upravené vydání, Plzeň 2007, str. 34 – 36
 • přednášky
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code