Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


10. Retroaktivní působení právních norem

Chybí prameny

Retroaktivita v právu

 • nepřípustnost zpětné účinnosti – zásada lex retro non agit (zákon nepůsobí nazpět) – připisuje se Theodesiu I.
 • splývá s teorii tzv. nabytých práv (iura quaesita) ⇒ není přípustné, aby práva někým podle zákona nabytá mu byla dodatečně a se zpětnou účinností pozdějším zákonem odňata
 • „nabyté právo“ – jakkoli právní stav, který je někomu ku prospěchu
 • retroaktivita = zpětná účinnost zákona nebo jiného právního předpisu, resp. zpětná časová působnost právní normy
 • zásadním způsobem zasahuje do právní jistoty (kterou by měly disponovat všechny subjekty práva)
 • má totiž za následek, že v čase, když subjekt právně relevantně koná, nemůže znát, jaké právní důsledky jeho chování vyvolá podle budoucího retroaktivního právního předpisu ⇒ retroaktivita tak má za důsledek vysokou entropii (právní nejistotu) a je v rozporu s principem ochrany důvěry občana v právo
 • retroaktivita však může vyplývat z politické nezbytnosti
 • problematika zpětné působnosti právní normy má své právně-filozofické i právně-politické aspekty
 • v ČR není výslovný zákaz retroaktivity pro všechna právní odvětví
  • explicitně platí pouze pro trestní právo hmotné (LZPS čl. 40 odst. 6 + § 1 TZ), ale je zásadním požadavkem právní politiky a lze jej vyvodit z principů demokratického právního státu (princip právní jistoty, princip ochrany nabytých práv)
  • připouští se 2 výjimky:
   1. když je to ve prospěch právního subjektu (in favorem) – srov. LZPS čl. 40 odst. 6
   2. v případě závažných zločinů z hlediska mezinárodního práva
 • výjimečně ji připouští mezinárodní smlouvy o lidských právech v případech velmi závažné trestné činnosti, která by nebyla trestná podle vnitrostátního práva, ale byla by v rozporu s právními normami a principy mezinárodního práva, uznávanými mezinárodním společenstvím (např. válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločin genocidia)
 • srov. mezinárodní smlouvy o lidských právech, např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (120/1976 Sb.), Evropská úmluva na ochranu základních práv a svobod (209/1992 Sb.)
 • rozlišuji se dva druhy retroaktivity:
  1. pravá retroaktivita
  2. nepravá retroaktivita

Pravá retroaktivita

 • účinnost právního předpisu začne dříve než jeho platnost
 • vytvoří se právní fikce, že právní předpis byl účinný už v době, kdy ještě neexistoval
 • pozdějšího zákona se použije i na případy (právní skutečnosti), které se staly již v minulosti
 • zpětně se mění právní poměry ⇒ podle v současnosti platné a účinné právní úpravy se posuzuji právní vztahy, právní skutečnosti i právní chováni a jednáni, které se uskutečnily dříve ⇒ nova úprava tedy mění právní následky, které podle práva nastaly přede dnem její platnosti

Nepravá retroaktivita

 • je důsledkem změn v právním řádu, souvisí s ochranou nabytých práv a s problematikou zásahů do těchto práv
 • nejde o zpětnou časovou působnost v pravém slova smyslu
 • nezasahuje do minulosti, ale řeší časový střet dvou právních norem
 • vznik a platnost právních vztahů, právních skutečnosti a právního chováni ⇒ podle „starých“ norem
 • obsah právních vztahů (tj. právní následky vzniklé po účinnosti nového zákona) ⇒ podle „nových“ norem
 • při změně právní úpravy musí být vznik právních vztahů posuzován vždy podle zákonů a jiných pramenů práva, účinných v době jejich vzniku
 • rozsah těchto právních vztahů (tj. subjektivních práv a povinnosti) by však měl být v zásadě shodný pro všechny právní subjekty a musí se (s určitými výjimkami) měnit s účinnosti nových zákonů a jiných pramenů práva
 • z hlediska principu právní jistoty právo zahrnuje i element předvídatelnosti právní úpravy
 • u nepravé retroaktivity tedy jde o střet principu právní jistoty a principu rovnoprávnosti (rovnosti před zákonem), resp. o vyvažování formální a materiální spravedlnosti v právu
 • př.: vznik manželství se posuzuje podle norem platných v den uzavření manželství, práva a povinnosti manželů jsou ovšem upravena platným zákonem o rodině a občanským zákoníkem
 • příklad retroaktivity
  • zavedení školného:
   • pravá retroaktivita: školné musí zaplatit všichni, i když již školu dávno absolvovali
   • nepravá retroaktivita: školné musí zaplatit všichni, kteří ještě studují ale jen za nastávající období (ne za minulost)
   • bez retroaktivity: školné musí zaplatit jen ti, kteří zahájí studium až po účinnosti nove právní úpravy
  • tzv. retrospektivní působeni právní úpravy – když skutečnost z minulosti se stane právní skutečnosti rozhodnou pro určité vztahy vzniklé až po účinnosti zákona
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code