Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


31. Péče o zaměstnance

Pojem péče o zaměstnance

 • každý zaměstnavatel potřebuje (kromě jiných zdrojů) i pracovní sílu, která bývá v tržním prostředí i ta nejdražší -především ta kvalifikovaná
 • zaměstnavatel, který chce dosáhnout lepších výsledků, tak bude ve vlastním zájmu pozitivně ovlivňovat pracovní výkony svých zaměstnanců
 • počátky sociální politiky lze nalézt již v 19. století:
  • průmyslový rozvoj, jsou zaváděna opatření sloužící k prevenci pracovních úrazů
  • později se jednalo o sociální činnosti vyvíjené zaměstnavatelem za účelem získávání a reprodukce pracovní síly
  • 30. léta 20. st. → hospodářská krize, pouze ti nejsilnější zaměstnavatelé mohli dále rozvíjet podnikové sociální systémy (př. Baťa)
  • od 50. let se začaly výrazně podílet na realizaci podnikové sociální politiky odbory
 • podniková sociální politika dnes:
  • hl. úloha spočívá ve vytvoření a reprodukci výkonného pracovního kolektivu schopného plnit úkoly zaměstnavatele
  • zaměřovat by se měla především na vytvoření příznivých pracovních podmínek, zdokonalování životních podmínek zaměstnanců a na péči o určité skupiny zaměstnanců
  • dnes se podniková sociální politika projevuje především skrz institut péče o zaměstnance
 • péče o zaměstnance
  • smysl a rozsah péče o zaměstnance není jednotný
  • v širším smyslu zahrnujeme pod tento pojem soubor práv a povinností směřující k vytvoření optimálních podmínek pro výkon práce
  • řadíme sem: opatření související s přijímáním nových zaměstnanců, s personální evidencí, s úrovní mezilidských vztahů na pracovišti, s bezpečností a ochranou zdraví při práci, se stravováním atd.
  • je žádoucí, aby docházelo nejen k vytváření podmínek nezbytných (bezpečnost práce), ale i k realizaci opatření, která by mohla zaměstnanci zpříjemnit trávení pracovní i mimopracovní doby
  • některá opatření jsou zaměstnavateli udělována obligatorně zákonem, o způsobu trávení volného času a mimo pracovní doby se ustanovení výslovně nevyjadřují )záleží na objemu finančních prostředků) → poskytování bezúročných půjček, péče o bývalé pracovníky, přispívání na penzijní pojištění zaměstnanců,…
 • shrnutí → péči o zaměstnance můžeme rozdělit do tří skupin:
  1. povinná péče → stanovena zákony a kolektivním smlouvami vyššího stupně
  2. smluvní péče → uvedena v podnikových kolektivních smlouvách
  3. dobrovolná péče → je výrazem personální politiky zaměstnavatele

Právní úprava péče o zaměstnance

 • v užším smyslu chápeme poje péče o zaměstnance jako pracovněprávní vztahy upravené v desáté části zákoníku práce (dále jen ZPr), ani zde nenalezneme komplexní úpravu, některé instituty jsou totiž upraveny samostatně (př. bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
 • úpravu v ZPr nalezneme v § 224 - § 247 → zde jsou vymezeny pouze hlavní směry činnosti zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance, předpokládá se jejich konkretizace v kolektivních smlouvách
 • řadíme sem: péči o pracovní podmínky zaměstnance, odborný rozvoj zaměstnanců a vytváření zvláštních pracovních podmínek pro některé zaměstnance

Péče o pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226)

 • právo na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z čl. 28 LPS, vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění jejich pracvoněprávních úkolů patří k základním povinnostem zaměstnavatelů v rámci pracovního závazku ( § 38 odst. 1 písm. a )
 • pracovní prostředí: souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (vybavení, budovy,…). které produkují faktory působící na zaměstnance
 • § 224 odst 1 ZPr
  • povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zjišťovat preventivní péči
  • Úmluva MOP (Mezinárodní organizace práce) o závodních zdravotních službách: „… zaměstnavatel poskytuje pro své zaměstnance a pro osoby ucházející se o práci pracovnělékařské služby.“ - hodnocení vlivu pracovní činnosti na zdravotní stav,…
 • § 224 odst. 2 ZPr
  • zaměstnavatel může poskytnou zaměstnanci odměnu, která nesouvisí s odměňováním za vykonanou práci, ale s dosažením nějakého životního jubilea, skončení PP po přiznání invalidního důchodu či po nabytí nároku na starobní důchod
  • nebo odměnu ve formě ocenění osobní pomoci zaměstnance při mimořádných událostech (pomáhání při živelných pohromách) nebo při mimořádných okolnostech, kdy by ohl být ohrožen život, zdraví nebo majetek
 • § 225 ZPr - vytváření fondu kulturních a sociální potřeb
  • tvorba fondu a čerpání z něj upravuje vyhlášky č. 114/ 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb
  • o přídělu fondu spolurozhoduje odborová org.
  • fond je určen všem zaměstnancům, lze z něj poskytovat příspěvky na provoz zařízení sloužících kulturnímu nebo sociálnímu rozvoji zaměstnancům, čerpat z něj půjčky na pořízení a vybavení bytu, poskytovat sociální pomoc při tíživých situacích
 • § 226 - úschova svršků
  • patří k povinnostem zaměstnavatele
  • bezpečná úschova svršků a dalších osobních věcí, které se obvykle nosí do práce (př. oblečení, obuv, snubní prsten, hodinky, aktovky, kabelky, mobilní telefon atd.)
  • pokud na takto odložených věcech vznikne při plnění pracovních povinností škoda, odpovídá za ni zaměstnavatel dle § 267 ZPr - odpovědnost na odložených věcech, zaměstnanec ale musí škodu ohlásit nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl, jinak nárok na náhradu škody zaniká

Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235)

 • důležitý úkol zaměstnavatele, který je i v jeho zájmu
 • § 227 vymezuje, co vše zahrnuje odborný rozvoj:
  • zaškolení a zaučení
   • § 228 ZPr
   • zaměstnavatel je povinen zabezpečit získávání kvalifikace zaškolením nebo zaučním tomu zaměstnanci, který vstupuje do PP bez kvalifikace nebo přechází na nový druh práce
   • zahrnuje odbornou teoretickou základu + praktický nácvik, výuka bývá ukončena zkouškou
   • zaměstnavatel vydá potvrzení o ukončeném zaškolení nebo zaučení
  • odborná praxe absolventů
   • § 229 ZPr
   • zabezpečení odborné praxe absolventům středních škol, konzervatoří, VOŠ a VŠ těm, kteří vstupují do PP
   • cílem je získání praktických dovedností a zkušeností pro výkon práce
   • v souladu s EU se považuje výkon praxe za výkon práce, za který náeží plat (mzda)
  • prohlubování kvalifikace
   • průběžné doplňování, udržování a obnovování
   • viz otázka 32
  • zvyšování kvalifikace
   • jedná se o změnu hodnoty kvalifikace, její získávání nebo rozšíření
   • viz otázka 32

Stravování zaměstnanců ( § 236 ZPr)

 • zaměstnavatel je povinen umožnit stravování svých zaměstnaců ve všech směnách
 • bližší konkretizace organizování stravovoání, způsobu jeho provádění a financování je ponechána na kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu
 • realizace stravování:
  • příprava a výdej ve vlastním/sdružením zařízení závodního stravování
  • dovoz jídel
  • využití veřejných stravovacích zařízení

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 - § 247)

 • čl 29 LPS: právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na ochranu při práci a na zvláštní pracovní podmínky

Zvláštní pracovní podmínky FO se zdravotním postižením (§237 ZPr)

 • povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a k vytváření potřebných podmínek stanová zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 67 - 84 - právo na pracovní rehabilitaci, chráněné pracovní místo, …

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečující o děti a jiné FO (§ 238 - § 242 ZPr)

 • Zaměstnanost žen:
  • v současné době tvoří ženy více jak 1/3 všech pracujících na světě
  • vysoká zaměstnanost žen má mnoho objektivních a subjektivních příčin: hospodářský rozvoj společnosti, zvyšování kvalifikace a vzdělanosti žen a jejich snaha o uplatnění tohoto vzdělání
  • realizace rovnoprávnosti žen s muži je nezbytné vytvořit ženám stejné podmínky, uskutečnění plné rovnoprávnosti též vyžaduje některé zvláštní pracovní podmínky žen
 • Zvláštní pracovní podmínky žen:
  • soubor práv žena a soubro povinností, jehož účelem je umožnit ženám plnění pracovních úkolům aniž by to bylo na újmu jejich zdravotního stavu a plnění dalších fnc (mateřství)
  • problémy vyplývající z toho, že žena má též nezastupitelnou funkci - fnc mateřskou → potřebují zvýšenou ochranu
  • ZPr upravuje podmínky práce žen s ohledem na 2 důležité faktory: biologický (práce pro ženy fyzicky nepřiměřené, příliš hlučná a prašná pracoviště) a faktor společenský (péče o děti zatěžuje organismus, zapojení do práce by mohlo být překážkou pro plnění mateřského poslání)
  • zaměřeno především na ženy těhotné a ženy starající se o malé děti
 • Zákazy některých prací a převedení na jinou práci
  • § 238 ZPr, je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně, pokud by to ohrožovalo jejich mateřství
  • práce a pracoviště uvedená ve vyhlášce Min. Zdr.
  • práce, pro které nejsou způsobilé dle lékařského posudku
  • práce přesčas - u těhotných žen
  • § 239: koná práci pro těhotné nebezpečnou, je zaměstnavatel povinen ji dočasně převést na práci jinou
 • Další oprávnění zaměstnankyň a zaměstnanců (péče o dítě)
  • absolutní zákaz práce přesčas těhotných zaměstnankyň
  • zaměstnankyním pečující o dítě nebo FO nemůže práci přesčas nařídit - dle § 241 odst.3 ZPr
  • pracovní cesta: těhotné, zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě do 8 let mohou na pracovní cestu jen se svým souhlasem
  • § 241 ZPr odst. 2 - podmínky, kdo a kdy může požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu
  • § 242 ZPr - zaměstnavatel je povinen udělit kojící ženě přestávky na kojení, 2 půlhodinové pauzy na každé dítě do konce jednoho roku věku dítěte, v dalších 3 měsících už jen jedna půlhodinová přestávka
 • Ochrana PP těhotných zaměstnankyň, + zam. pečující o děti
  • ochrana proti rozvázání PP ze strany zaměstnavatele
  • výpověď v době těhotenství/čerpání mateřské dovolené může dát jen zcela výjimečně - dle § 54 písm.a) ZPr a v případech § 52 písm.a)a b) - kdy se ruší zaměstnavatel, nebo jeho část (neplatí to ale při organizačních měnách - přemístění)
  • v souladu rovnoprávnosti žen a mužů mohou požívat tuto ochranu oba rodiče při péči o totéž dítě, za předpokladu, že je splněna podmínka zákonem stanoveného věku (8 let)

Zvláštní pracovní podmínky mladistvých (§243 - §247)

 • účelem je zajistit mladistvým v pracovněprávních vtazích rozvoj duševních a tělesných schopností
 • mladistvý je zaměstnanec mladší 18 let
 • nelze ztotožňovat s pojmem nezletilý - zletilosti lze dosáhnout i jinak - uzavření manželství před 18 rokem věku, uzavře -li manželství, je zletilý, ale v pracovně právních vztazích má stále zvýšenou ochranu jako mladistvý
 • 2 faktory: biologický (aby nebyli přetěžováni) a faktor společenský (nemá dost zkušeností a nemusí se dobře orientovat v některých otázkách)
 • Povinnosti zaměstnavatele:
  • § 243 ZPr - příznivé podmínky pro rozvoj tělesných a duševních schopností
  • poskytování lékařské péče, podle § 247 ZPr jsou zaměstnavatelé povinni na své náklady zajisti vyšetření mladistvých: před nástupem do PP nebo na jinou práci, pravidelně dle potřeby (nejméně 1x ročně)
  • pracovní doba mladistvých: u zam. mladších 18 let nesmí dle § 79a ZPr délka sěny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin, nesmí překročit 40 hodin týdně
  • zaměstnavatel musí vést sezna mladistvých, kteří jsou u něj zaměstnáni
 • Zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi
  • ml. jsou výslovně zakázány: (§ 245 a 246 ZPr):
   • práce přesčas - absolutní zákaz
   • noční práce - abs. zákaz pro mladistvé do 16 let, starší 16 let výjimečně noční práce, nepřesahující jednu hodinu, jestliže je to třeba k výkonu jejich povolání
   • práce pod zemí při těžbě a ražení tunelů a štol - absolutní zákaz
   • práce pro mladistvé nebezpečné a škodlivé pro jejich zdraví
   • práce, při kterých jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 378 - 395.
 • BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2, s. 869 an.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code