Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


2. Pracovní smlouva a její náležitosti

= dvoustranný právní úkon mezi zaměstnancem (fyzickou osobou) a zaměstnavatelem (fyzickou nebo právnickou osobou)

 • vyjadřuje princip svobodné volby zaměstnání a princip svobodné volby uzavřít pracovní poměr
 • musí být písemná, totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní
 • je uzavřena, jakmile se smluvní strany shodly na celém jejím obsahu (tj. na všech jejích podstatných náležitostech a popř. na dalších náležitostech)
 • musí být uzavřena před nástupem zaměstnance do práce, tj. nejpozději v den nástupu do práce, a to ještě před započetím konání prací
 • pracovní smlouva uzavřená před 1.1.2012 zůstává v platnosti, i když byla uzavřena ústně nebo konkludentně
 • pracovní smlouva uzavřená po 1.1.2012 v jiné než písemné formě bude neplatná, nicméně se smluvním stranám dává možnost tuto vadu dodatečně odstranit (s výjimkou jednostranných právních úkonů a kolektivní smlouvy, které jsou pro vady právního úkonu vždy neplatné)
 • jedno vyhotovení pracovní smlouvy musí obdržet každá smluvní strana
 • pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou ve všech případech, kdy není pracovní poměr založen jmenováním (v ZP taxativně vymezeno)
 • v pracovní smlouvě je možné si sjednat práva a povinnosti odchylně od ZP (pokud to ZP nezakazuje nebo to nevyplývá z povahy ustanovení, že není možné se od něj odchýlit → v tom případě by byla smlouva v této části neplatná)
 • pracovní smlouvou je i smlouva, která splňuje všechny obsahové náležitosti pracovní smlouvy, ač není takto označena
 • jestliže pracovní smlouva neobsahuje informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru (§ 37 ZP)

Náležitosti pracovní smlouvy

1. podstatné

druh práce

 • vymezuje okruh pracovních úkolů, ke kterým se zaměstnanec zavazuje
 • zaměstnanec není povinen konat práce jiného druhu, s výjimkou případů stanovených § 41 ZP (převedení na jinou práci)
 • zákon nestanovuje, jak by měl být druh práce vymezen
 • pokud by byl druh práce určen příliš široce a umožňoval by zaměstnavateli přidělovat jakoukoliv práci, jednalo by se neurčitý právní úkon
 • lze sjednat i více druhů práce, je pak vhodné sjednat i jejich rozsah
 • druh práce lze specifikovat v „pracovní náplni“ – jednostranný příkaz zaměstnavatele vymezující úkoly zaměstnance v rámci sjednané práce

místo/a výkonu práce

 • pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě
 • jako místo výkonu práce může být sjednáno konkrétní pracoviště, sídlo zaměstnavatele, obec, kraj, území ČR apod.
 • pokud je sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště místo, odkud nejčastěji začínají pracovní cesty (důležité pro náhrady při pracovních cestách)
 • pojem „pravidelné pracoviště“ ZP nedefinuje, ale rozumí se jím určitý prostor, kde má zaměstnanec zpravidla vykonávat přidělenou práci (např. dílna, kancelář, staveniště)
 • nelze přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa bez jeho souhlasu

den nástupu do práce

 • v tento den vzniká pracovní poměr
 • lze sjednat přesné datum nebo vázat na konkrétní skutečnost (např. sedmý den po skončení dosavadního zaměstnání); určení takového dne musí být natolik určité, aby nevzbuzovalo pochybnosti, navíc musí jít o skutečnost, která s určitostí nastane X takto sjednaný den nástupu do práce se liší od uzavření pracovní smlouvy s odkládací podmínkou, která nemusí být nikdy splněna a pracovní poměr tak nemusí vzniknout
 • lze sjednat i na den pracovního klidu (rozhodující při výpočtu nároku na dovolenou)

2. pravidelné

 • zkušební doba, konkurenční doložka, mzda, svolení zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty, …

3. nahodilé

 • sjednání možnosti část pracovní doby vykonávat jako domácí pracovník (home working), …

Možnost odstoupení od pracovní smlouvy

 • nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (= 7 po sobě následujících dnů) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit (§ 34 odst. 3 ZP)
 • odstoupit lze jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce (§ 34 odst. 2 ZP)
 • odstoupením smlouva zaniká ex tunc – hledí se na ní jakoby nevznikla

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2, s. 218 - 227.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 124 - 131.
 • Prezentace JUDr. Jakuba Morávka

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code