Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


25/B Ústavní vývoj a právo ve VB v 2. polovině 20. století

Ústavní vývoj

Poválečná vláda labouristů

 • ve volbách 1945 vyhráli přesvědčivě labouristé (s programem zásadních reforem) → vůdce konzervativců v horní komoře lord Salisbury slíbil, že Sněmovna lordů nebude blokovat přijetí zákonů, které vycházejí z volebního programu vítězné strany (Salisburyho konvence)
 • labouristé vedení Clementem Atleem přišli se znárodňováním (socializace) a vybudováním tzv. wellfare state (sociálního státu)
 • novela Parliament Act (1949)
  • Sněmovna lordů u některých socializačních zákonů (např. znárodnění oceláren) nedbala na Salisburyho konvenci a zdržovala jejich přijetí → vláda novelizovala Parliament Act 1911 - zkrátila možnou dobu blokace na 1 rok
  • použita (nebo jí vláda hrozila) jen párkrát - při snaze o ustavení skotského parlamentu (70. léta), volebním systému do Evropského parlamentu (zavedeno poměrné zastoupení, 1999) či u Hunting Act (zákaz honu na lišku, 2004)
 • socializace
  • postupná, většinou za náhradu
  • týkala se nejen soukromníků, ale i majetku samosprávy
  • Bank of England Act (1946) - aktiva Bank of England prohlásil za veřejné vlastnictví
  • 1. vlna v období 1946-9 → telekomunikace, doly, veřejná doprava, distribuce plynu a elektřiny, velké ocelárenské továrny (Iron and Steel Act, 1949)
  • zaveden dohled spotřebitelů, společnosti musely spolupracovat s odbory
 • Wellfare State
  • budován na základě návrhů Williama Beveridge
  • National Insurance Act (1946) - pojištění zaručující vyplácení dávek při nezaměstnanosti, nemoci, mateřství atd. → výše dávek byla pro všechny stejná
  • vytvoření National Health Service (Národní zdravotní služby) - státem hrazená zdravotní péče

Parlament, vláda, panovník

 • 1948 zavedeny Statutory Instruments (vládní nařízení)
 • Sněmovna lordů
  • od 1948 nemohl být její člen souzen za trestné činy pouze svou sněmovnou a nikým jiným
  • Life Peerages Act (1958) - do horní komory mohl být člověk (muž i žena) jmenován i na doživotí (titul baron/ka), ne jen dědičně
  • Peerage Act (1963) - dědiční peeři se mohli vzdát členství, členkami mohly být i ženy (dědičky) dědičných peerů
 • Volební právo, politické strany
  • zrušena možnost absolventů univerzit a živnostníků mít dva hlasy (1949)
  • aktivní volební právo sníženo na 18 let (1969), pasivní zůstalo na 21 letech
  • Liberální strana oslabila, často vládla 1 strana (konzervativci, nebo labouristé)
 • Crown Proceedings Act (1947) - panovník už nebyl neodpovědný, ale bylo možné jej žalovat za soukromoprávní delikty
 • 1953 korunována Alžběta II.

Dekolonizace, rozpad impéria

 • Indie (1947), rok Afriky (1960)…
 • Commonwealth se přetvořil na volný svazek států
 • Severní Irsko
  • od 70. let velmi problémová oblast, konflikty mezi protestanty a katolíky
  • vznikla Irská republikánská armáda (IRA) - považována za teroristickou organizaci
  • přijat nový zákon o severoirském Shromáždění (Northern Ireland Assembly Act, 1973)

Politický vývoj

 • 1973 vstoupila Británie do Evropských hospodářských společenství
 • v 80. letech vláda konzervativní Margaret Thatcherové - prosazování politiky nového konzervatismu, neoliberalismu a rozsáhlých privatizací
 • 1982 - vítězná válka o Falklandy s Argentinou
 • 1997 - ve volbách vyhrála „New Labour“ (labouristé s obměněnými programovými prioritami) vedená Tonym Blairem - reforma Sněmovny lordů, devoluce
 • 2010 - po volbách vznikl hung parliament (žádná strana nemohla vládnout sama) → vládní koalice konzervativců a liberálních demokratů, premiér David Cameron

Devolution

 • aneb decentralizace státoprávního uspořádánízamýšlena už v 70. letech tehdejší labouristickou vládou, naplno se však rozeběhla až v 90. letech s labouristy Tonyho Blaira
 • po úspěšných referendech vytvořeny parlament a vláda ve Skotsku (Scotland Act, 1998), parlament - Národní shromáždění ve Walesu (Government of Wales Act, 1998), po dohodě (Good Friday Agreement) mezi unionisty a katolíky byl obnoven i severoirský parlament
 • tyto parlamenty rozhodují o některých daních, školství, kultuře apod.

Sněmovna lordů a soudnictví

 • po volebním vítězství Tonyho Blaira snaha o omezení počtu dědičných peerů a oddělení soudní pravomoci od Sněmovny lordů (důslednější oddělení mocí)
 • House of Lords Act (1999) - omezení počtu dědičných peerů, žádná politická strana by v horní sněmovně neměla mít trvale převahu a členy by měly být i nestranné osobnosti (crossbenchers) → členství bylo nabídnuto i některých členům královské rodiny, ti to však odmítli
 • Constitutional Reform Act (2005) - omezení pravomocí lorda Kancléře (postupně začal vykonávat funkci ministra spravedlnosti)
  • 2009 byl vytvořen Supreme Court (Nejvyšší soud) jako nejvyšší odvolací instance
  • v čele justice ho vystřídal Lord Chief Justice (lord Nejvyšší soudce)
  • předsedajícím horní komory je nově Lord speaker (ne automaticky lord Kancléř jako doposud)
  • mohl být jmenován i z členů dolní sněmovny

Místní správa

 • od 1974 - správními jednotkami v Anglii a Walesu jsou hrabství (counties) i obvody (districts)
 • Local Government Scotland Act (1973) - hrabství nahrazena regiony a obvody (regions and districts), zrušeno v roce 1996
 • v 60. letech vytvořen Greater London (Velký Londýn), Greater London Authority Act (1999) zavedl pro Velký Londýn přímo veleného starostu a 25 členné zastupitelstvo

Vývoj práva

 • vytvoření komisí pro reformu práva - původně s myšlenkou kodifikace obligačního a trestního práva, to se však dodnes nestalo
 • Statute Law Repeals Acts (1989, 1993) - zrušení již neužívaných statutů (např. statut o hostinských z 1424)
 • v souvislosti se vstupem do evropských společenství přijat European Communities Act (1972), následovaly změny především (ale nejen) v obchodním právu

Soudnictví

 • Courts Act (1971) - smírčí a pojízdné soudy nahrazeny soudy korunními (Crown courts) a soudy hrabství (County Courts) - místo soudů smírčích a pojízdných
 • v trestním soudnictví rozhodovaly magistrátní (bez poroty, menší delikty) a korunní (s porotou, která rozhoduje vinen/nevinen, 1. instance pro těžké delikty)
 • hrabské soudy rozhodovaly v civilním řízení u jednodušších případů (jinak Vrchní soud) - upraveno v Civil Procedure Rules (1998)

Precedenty

 • 1966 deklarována nová pravidla pro soudní rozhodování Sněmovny lordů (Practice Statement) → Sněmovna stále považovala svá precedentní rozhodnutí za závazná, ale pokud by to považovala za správné, mohla se od nich odchýlit (reaguje tak na měnící se společnost) - metoda odlišnosti (distinctions)
 • distinkce byla uplatněna např. v kauzách Herrington v. British Railways Board, Miliangos v. George Frank (náhradu škody lze vyměřit i v cizí měně), Shivpuri (myslel si, že pašuje heroin, i když to byl neškodný prášek - stejně byl potrestán)
 • Sněmovna také zrušila obyčejové pravidlo common law, že manžel nemůže znásilnit svou ženu
 • 1971 - nižší odvolací soud ignoroval precedens Sněmovny lordů (měl ho za zastaralý) → podle sněmovny na to však neměl právo
 • Rookes v. Barnard (1964) - řešil přiměřené uplatnění práva na stávku, v reakci na něj předložila vláda zákon tuto problematiku upravující (Trade Unions and Trade Relations Act, 1974)

Trestní právo

 • postupné omezování trestu smrti - Homicide Act (1957), kromě válečného stavu zrušen 1969 (potvrzeno 1998)
 • Criminal Law Act (1967) - zrušeno rozdělení trestných činů na zločiny a přečiny (felony a misdemeanour)
 • Theft Act (1968) - nové trestné činy proti majetku (krádež auta apod.), odstraněno přísnější trestání za krádež v noci
 • v 80. a 90. letech vydány zákony na podporu potírání násilí na fotbalových stadionech (např. Football Offences Act, 1991)

Lidská práva

 • v 60. letech problémy s imigrací → přijaty zákony upravující imigraci ze zemí Commonwealthu (Commonwealth Immigrants Act, 1967) a zakazující rasovou diskriminaci (Race Relations Act, 1968)
 • zákony na zrovnoprávnění žen a mužů ve všech oblastech života (Equal Pay and Sex Discrimination Acts, 1975)
 • Human Rights Act (1998) - britské zákony se mají vykládat v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech (1950)

Zdroje

 • Seltenreich/Kuklík - Dějiny angloamerického práva (2. vydání), str. 175-197
 • přednáška prof. Kuklíka (22.12.2011)
 • výcuc od Slunečnice
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code