Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


28. Vznik a zánik manželství v rakouském právu 19. století

 • základem rodinného práva v 19.století je ABGB z roku 1811 (§44-136) → vychází z předpisů kanonického práva, které jsou autorizovány státem a realizovány pod jeho dohledem

Právní úprava manželství před ABGB

 • Manželský patent
  • Josef II., 1783
  • součástí Všeobecného občanského zákoníku z roku 1786
  • zanechal církevní formu sňatku, ale vyjmul manželské spory z kompetence církevních soudů

Právní úprava po vydání ABGB

Vznik

 • manželství je smlouva, jejímž uzavřením se manželé zavazují k plnění vzájemných povinností
 • snubní svoboda (vychází ze smluvní svobody), tj. manželství může uzavřít každý, komu nebrání nějaká zákonná překážka:
  • duševní porucha
  • nedostatek věku
  • vynucení souhlasu
  • omyl v osobě manžela
  • fyzická nezpůsobilost
  • odsouzení k těžkému trestu
  • trvající manželství
  • rozdíl v náboženství
  • příbuzenství
  • švagrovství
  • cizoložství s budoucím manželem
  • vražda či vražedné úklady vůči manželovi
 • překážkou je i nedostatek ohlášek a slavnostního souhlasu před osobou duchovní
 • zákaz manželství řeholníků a řeholnic
 • do roku 1859 stanoven numerus clausus (→ omezený počet) na sňatky židů (nutný souhlas krajského úřadu) – povolovány jen sňatky nejstarších synů (to bylo zavedeno 1726 v rámci tzv. „židovského systému“)
 • do r. 1867 při uzavírání manželství vyžadován tzv. politický konsens (souhlas orgánu veřejné správy) – nebyl udělován nemajetným, kteří by mohli rozmnožit řady chudiny
  • povolení vázáno též na důkaz, že je žadatel schopen uživit svou rodinu i sebe, zda je způsobilý fyzicky i mravně
 • překážkou uzavření mohlo být i povolání:
  • u státních úředníků se vyžadoval souhlas představených
  • osoby ve vojenské službě mohly uzavřít manželství až po splnění vojenské povinnosti
  • důstojník potřeboval souhlas představených a musel složit vysokou peněžitou kauci (bylo možné si půjčit u důstojnického fondu)
 • manželství vycházelo z nerovnoprávného postavení ženy a dávalo vedoucí postavení muži
  • muž - hlava rodiny, žena je podřízena jeho moci, má ho následovat, pomáhat mu v hospodářství a obydlí, plnit jeho nařízení

Zánik

 • manželství mohlo být zrušeno
  • prohlášením za neplatné
  • rozlukou
  • smrtí jednoho z manželů či jeho prohlášením za mrtvého
 • pro katolíky byla rozluka zakázána (až do roku 1919), byl jim povolen rozvod od stolu a lože – nemuseli spolu žít, ale neznamenalo to zánik manželství a zavazovalo je to k věrnosti
 • nekatolíci mohli být rozloučeni (to znamená, že manželství zaniklo)
 • u židů byla důvodem rozluky vůle manžela, cizoložství manželky či vzájemná dohoda
 • u evangelíků – cizoložství, odsouzení do žaláře na 5 a více let, zlomyslné opuštění manžela, úklady o jeho život, zlé nakládání či nepřekonatelný odpor (nebylo možno rozloučit se vzájemnou dohodou)
 • o vzniku manželství rozhodovaly orgány církevní, avšak spory manželské včetně rozvodu či rozluky řešily soudy světské a civilní
 • 1855 byl zaveden konkordát – na čas obnovena pravomoc církevních soudů v manželských otázkách (po jeho pádu obnovení soudní pravomoci světských soudů)
 • když duchovní odpírali udělení souhlasu s uzavřením sňatku pro důvody právem občanským neuznané, mohli snoubenci uzavřít manželství před orgány státními (subsidiární povaha sňatku, až do r.1949 → tehdy byl sňatek sekularizován)
 • o vztazích mezi rodiči a dětmi pojednávala třetí hlava ABGB – vedoucí úloha muže
  • dával dítěti jméno, rozhodoval o výchově
  • v případě rozvodu či rozluky patřily děti otci → matce náležely pouze dívky do sedmi let a chlapci do čtyř
   • to změněno až dílčí novelou, kdy o svěření dítěte rodiči rozhodoval soud se zřetelem na zájem dítěte, postavení rodičů, důvody rozvodu či rozluky
 • nerovnoprávnost nemanželských dětí s manželskými
 • vyživovací povinnost otce, případně matky vůči dětem a dětí vůči rodičům

Prameny

 • Malý, K. a kol. autorů, Dějiny českého a československého práva do roku 1945 str. 179, 201, 291-293
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code