Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Agentury práce (zkratka AP)

 • zajišťují zprostředkování zaměstnání vyhledáváním práce pro FO, která se o práci uchází, a vyhledáním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který prac. sílu hledá (1.) + zaměstnáváním FO pro uživatele (2.) + poradenskou a informační činností (3.)
 • AP jsou to FO / PO, které mají povolení vydané generálním ředitelstvím Úřadu práce (nutné souhlasné stanovisko min. vnitra) pozn.(§60(1), §60a(1) ZZ- ale v uč. uvedeno min. práce a soc. věcí např. str.518 v Hůrkový uč.)
 • mohou být provozovány na území ČR, z ČR do zahraničí, ze zahraničí do ČR, obvykle za úhradu (ta nesmí být požadována od FO, které je zaměstnání zprostředkováno)
 • sdílené zprostředkování práce (§119 a ZZ) = na základě písemné dohody krajská pobočka úřadu práce zprostředkovává zaměstnání prostřednictvím AP
  • za sdílené zprostředkování se nepovažuje, pokud AP přijme do pracovněprávního vztahu uchazeče o zaměstnání, kterému zprostředkovává zaměstnání.(119a(4)ZZ)
  • úřad práce může poskytnout peněžní částku na sdílené zprostředkování, za umístění a za setrvání uchazeče v prac. poměru
  • nutný souhlas uchazeče a vypracování individuálního plánu (= dokument vypracovaný úřadem práce o zvýšení uplatnění na trhu práce)

Zaměstnávání FO pro uživatele (ad 2.) - vyhrazeno pouze AP

 • AP uzavírá se svým zaměstnancem prac. smlouvu nebo dohodu o prac. činnosti, čímž se AP zavazuje zajistit zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele a zaměstnanec se zavazuje tuto práci konat podle pokynů uživatele a dohody o dočasném přidělení zaměstnance, uzavřené mezi AP a uživatelem
 • zvláštní trojstranný vztah: zaměstnanec → prac. smlouva / dohoda o prac. činnosti (pracovněprávní vztah) ← AP → dohoda o dočasném přidělení zaměstnance (obchodněprávní vztah) ← uživatel
 • dohoda o dočasném přidělení je hybridní pr. úkon, jehož podstatné náležitosti jsou upraveny v ZP(§308) (jméno přiděleného zaměstnance, druh práce, doba, po kterou bude zaměstnání vykonávat, místo výkonu práce, den nástupu a informace o pracovních a mzdových / platových podm.; písemná forma), ale ostatní vztahy se řídí obchodním zákoníkem
 • AP přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele jednostranným písemným pokynem (§309 ZP); čistě pracovní úkon (agenturní zaměstnávání je závislou prací (§2 ZP))
 • AP a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance (= zaměstnanec uživatele, který vykonává srovnatelnou práci nebo by ji vykonával s přihlédnutím k jeho kvalifikaci a praxi) (§309 ZP)
 • Dočasné přidělení končí (§309(3) ZP)
  • uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno
  • před uplynutím této doby končí dohodou mezi AP a dočasně přiděleným zaměstnancem nebo jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce (nesmí být pouze ve prospěch uživatele)
 • AP nemůže přidělit práci FO, která má zelenou a modrou kartu (povolení k pobytu za účelem zaměstnání) a zdravotně postižené FO
 • vládní nařízení (64/2009) – FO ze zemí mimo EU nemohou být dočasně přiděleny k uživateli u určitých zaměstnání (ty, kde stačí nižší vzdělání než střední škola s maturitní zkouškou + ostatní uvedený v příloze)
 • AP nemůže zaměstnance dočasně přidělit k témuž uživateli na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích – neplatí, když o to požádá zaměstnanec nebo když jde o výkon práce za dobu náhrady za zaměstnance uživatele (mateřská, rodičovská dovolená)
 • výjimka z omezení opakovaného zaměstnávání na dobu určitou (§39(5)ZP)
 • kontrolní činnost provádějí orgány inspekce práce (delikty vymezeny v ZZ a zákoně o inspekci práce -pokuta až 2 000 000 Kč, např. zprostředkování zaměstnání bez povolení)
 • náhrada škody: škodu, která vznikla při plnění prac. povinností nebo v přímé souvislosti s tím dočasně přidělenému zaměstnanci uhradí AP a pak ji může požadovat po uživateli x neupraveno způsobení škody dočasně přiděleným zaměstnancem uživateli. Ale je možné, aby si sjednali obdobnou dohodu jako je dohoda o hmotné odpovědnosti (zde ale nejde o pracovněprávní vztah)
 • pr. úprava nezohledňuje některá specifika agenturního zaměstnávání (dovolená,..),
 • povinné pojištění AP proti jejich úpadku (§58 ZZ)
 • agenturní zaměstnání není dle českého pr. podnikáním

V závorkách jsou uvedeny některé § pro snadnější kontrolu ;) Pak to smažte…

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code