Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

diskuse:pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-40 [2012/12/15 01:15]
Janotova Hana vytvořeno
diskuse:pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-40 [2012/12/15 01:15] (aktuální)
Janotova Hana
Řádek 7: Řádek 7:
     * úřad práce může poskytnout peněžní částku na sdílené zprostředkování,​ za umístění ​ a za setrvání uchazeče v prac. poměru ​     * úřad práce může poskytnout peněžní částku na sdílené zprostředkování,​ za umístění ​ a za setrvání uchazeče v prac. poměru ​
     * nutný souhlas uchazeče a vypracování individuálního plánu (= dokument vypracovaný úřadem práce o zvýšení uplatnění na trhu práce)     * nutný souhlas uchazeče a vypracování individuálního plánu (= dokument vypracovaný úřadem práce o zvýšení uplatnění na trhu práce)
 +
 +==== Zaměstnávání FO pro uživatele (ad 2.) - vyhrazeno pouze AP ====
 +  * AP uzavírá se svým zaměstnancem __prac. smlouvu nebo dohodu o prac. činnosti__,​ čímž se AP zavazuje zajistit zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele a zaměstnanec se zavazuje tuto práci konat podle pokynů uživatele a __dohody o dočasném přidělení zaměstnance__,​ uzavřené mezi AP a uživatelem ​
 +  * zvláštní trojstranný vztah: **zaměstnanec** → prac. smlouva / dohoda o prac. činnosti (pracovněprávní vztah) ← **AP** → dohoda o dočasném přidělení zaměstnance (obchodněprávní vztah) ←  **uživatel**  ​
 +  * dohoda o dočasném přidělení je hybridní pr. úkon, jehož podstatné náležitosti jsou upraveny v ZP//​(§308)//​ (jméno přiděleného zaměstnance,​ druh práce, doba, po kterou bude zaměstnání vykonávat, místo výkonu práce, den nástupu a informace o pracovních a mzdových / platových podm.; písemná forma), ale ostatní vztahy se řídí obchodním zákoníkem ​  
 +   * AP přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele jednostranným písemným pokynem //(§309 ZP)//; ​ čistě pracovní úkon (agenturní zaměstnávání je závislou prací //(§2 ZP))//
 +  * AP a uživatel jsou povinni zabezpečit,​ aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance (= zaměstnanec uživatele, který vykonává srovnatelnou práci nebo by ji vykonával s přihlédnutím k jeho  kvalifikaci a praxi) ​ //(§309 ZP)//
 +  * Dočasné přidělení **končí** //(§309(3) ZP//)
 +    * __uplynutím doby__, na kterou bylo sjednáno
 +    * __před uplynutím__ této doby končí __dohodou__ mezi AP a dočasně přiděleným zaměstnancem __nebo jednostranným prohlášením__ uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce (nesmí být pouze ve prospěch uživatele)
 +  * **AP nemůže** přidělit práci FO, která má zelenou a modrou kartu (povolení k  pobytu za účelem zaměstnání) a zdravotně postižené FO
 +  * vládní nařízení (64/2009) – FO ze zemí mimo EU nemohou být dočasně přiděleny k uživateli u určitých zaměstnání (ty, kde stačí nižší vzdělání než střední škola s maturitní zkouškou + ostatní uvedený v příloze) ​
 +  * AP nemůže zaměstnance dočasně přidělit k témuž uživateli na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích – neplatí, když o to požádá zaměstnanec nebo když jde o výkon práce za dobu náhrady za zaměstnance uživatele (mateřská,​ rodičovská dovolená)
 +  * výjimka z omezení opakovaného zaměstnávání na dobu určitou //​(§39(5)ZP)//​
 +  * **kontrolní činnost** provádějí orgány inspekce práce (delikty vymezeny v ZZ a zákoně o inspekci práce -pokuta až 2 000 000 Kč, např. zprostředkování zaměstnání bez povolení)
 +  * **náhrada škody**: škodu, která vznikla při plnění prac. povinností nebo v přímé souvislosti s tím dočasně přidělenému zaměstnanci uhradí AP a pak ji může požadovat po uživateli **x** neupraveno způsobení škody dočasně přiděleným ​ zaměstnancem uživateli. Ale je možné, aby si sjednali obdobnou dohodu jako je dohoda o hmotné odpovědnosti (zde ale nejde o pracovněprávní vztah) ​
 +  * pr. úprava nezohledňuje některá specifika agenturního zaměstnávání (dovolená,​..),​
 +  * povinné pojištění AP proti jejich úpadku //(§58 ZZ)//
 +  * agenturní zaměstnání není dle českého pr. podnikáním
 +
 +//V závorkách jsou uvedeny některé § pro snadnější kontrolu ;) Pak to smažte…//​
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code