Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
a_mezinarodni_pravo [2017/06/06 00:57]
147.251.209.65
a_mezinarodni_pravo [2017/06/06 10:21] (aktuální)
147.251.209.65
Řádek 29: Řádek 29:
 znaky svrchovaného státu znaky svrchovaného státu
  
-7. Mezinárodní smlouva - pojem, pojmové znaky+7. Mezinárodní smlouva - pojem, pojmové znaky\\ 
 +jako pramen MPV\\ 
 +souhlasný projev vůle, zakládá mění a ruší právní vztahy\\ 
 +ujednání dvou nebo více stran - subjektů MP\\ 
 +úmluva, dohoda, protokol, charta, status, pakt\\ 
 +preambule, meritorní text, závěrečná ustanovení + přílohy\\ 
 +právní účinky - kontraktuální (smlouva vytváří právní vztahy mezi stranami)\\ 
 +právotvorné - vznik právní úravy -pravidel chování
  
 \\ \\
Řádek 197: Řádek 204:
  
 členství ČR - 1. 5. 2004, po referendu, většina pro členství ČR - 1. 5. 2004, po referendu, většina pro
 +
 +33. Nadstátnost EU a její projevy v činnosti jednotlivých institucí EU\\
 +EU není mezistátní,​ je nadstátní - supranacionalita,​ přenesení části svých pravomocí ze států členů na Unii\\
 +EP - legislativní činn., Komise výkon., inciativní,​ kontrolní, rozhodovací,​\\
 +Rada - zájmy jednotlivých států X Komise, jen zjmy EU
 +
 +34. Omezení suverenity členských států EU\\
 +omezeí suverenity členských státu - převedení moci na Unii
 +
 +35. Instituce Unie, orgány\\
 +EK\\
 +EP\\
 +Rada EU\\
 +Evropská Rada (Summit)\\
 +SDEU - soudní dvůr - Sd + Tribunál + Speciální soudy ( pro právní spory zaměstnanců orgnánů EU)\\
 +ECB - centrální banka + systém všech členských národních bank\\
 +EIB - investiční banka, podpora nerozvinutých regionů, podpora podniků
 +
 +36. Komise\\
 +výkonná, iniciativní,​ kontrolní a rozhodovací fce\\
 +vztahy navenek, zájmy EU (ach jo)\\
 +kontrola - sleduje dodržování EU práva\\
 +komisaři nejsou zástupci států, musí být absolutně nezávislí\\
 +funkční obd. 5 let, zánik členství - smrt, odvolání, odstoupení\\
 +nedůru uděluje EP\\
 +řádné zasedání 1x týdně
 +
 +37. Rozlišení mezi Evropskou radou, Radou EU a Radou Evropy\\
 +Evropská rada = summit, nejvyšší představitelé - prezidenti / PM\\
 +Rada EU = rada ministrů, z každé země zástupce\\
 +Rada Evropy - mezinárodní organizace, 49, nemůže tvořit právo, sleduje dodržování práv, usiluje o demokracii\\
 +47 států, sídlo taky Štrasburk
 +
 +38. Evropská rada - složení povaha pravomoci\\
 +je jednou z vrcholných institucí Evropské unie\\
 +schůze 4x za rok\\
 +hlasy států (PM)\\
 +do Lisabonu předsednictví,​ dle celé EU\\
 +dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority\\
 +směřování EU\\
 +zásadní politická rozhodnutí,​ jakým bylo např. přijetí jednotné měny eura, či východní rozšíření Evropské unie\\
 +nevykonává legislativní fci
 +
 +39. Rada EU\\
 +zastoupení států, zájmy jednotlivých členů,\\
 +pravomoc rozhodovací,​ svolávání konferencí\\
 +hlasování kvalifikovanou většinou (jednomyslně x kval. většinou)\\
 +kvalif: podíl "​obyvatel"​ 65 %, + nadpoloviční většina členů\\
 +prostá většina - u procedurálních věcí\\
 +předsednictví Rady (jako EU) - 6 měsíců
 +
 +40. Způsob hlasování v Radě\\
 +procedurální - prostá většina\\
 +závažnější - kvalifikovaná většina 65 % obyvatel a nadpoloviční většina států\\
 +resp. jednohlasně (co by ovlivnilo všechny - závažné věci)
 +
 +41. Rozhodování Rady a zásada svrchované většiny\\
 +Rada - zájmy států, svrchovaná většina
 +
 +42. Evropská parlament - složení pravomoci\\
 +složení dle přímé volby, 751 členů, ČR 21, dle velikosti státu, obyv.\\
 +od dob ESUO - Shromáždění\\
 +EP od 62, přímé volby 79, předtím nepřímo\\
 +20 stálých výborů + další ad hoc\\
 +pravomoc spolurozhodující,​ legislativní činnost, rozpočet, nedůvěra EK, interpelace
 +
 +43. Soudy EU\\
 +Soudní dvůr EU (od dob ESUO)\\
 +28 soudců, z každé země, enerální advokáti, předseda na tři roky\\
 +výměna soudců po 3 letech, fční období na 6\\
 +Tribunál - kvůli přetížení vznikl další soud\\
 +dvouinstanční\\
 +nejsou generální advokáti\\
 +žaloby případy jednostlivců,​ nikoli členů a instit. EU
 +
 +44. Primární a sekundární právo EU\\
 +primární - smlouvy o EU (Paříž, Maastricht, Řím)\\
 +sekundární - vlastní právo pro členské státy, nařízení směrnice, rozhodnutí,​ doporučení a stanoviska
 +
 +45. Nařízení jako pramen sekundárního práva\\
 +závazné jak pro EU, tak pro členské státy, tak pro jejich jednotlivce\\
 +přímo platné, jak je
 +
 +46. Směrnice jako pravem sekundár\\
 +není obecně závazná k jednotlivcům,​ je závazný jen pro subjekty, kterým\\
 +je adresován (pouze členské státy)\\
 +předepisuje výsledek - každý se popere po svém a zařadí do VP, upraví zákonem
 +
 +47. Legislativní proces EU\\
 +EK / EP - legislativní pravomoc\\
 +řádný proces - návrh Komise, spolurozhodování Rady (většinou) a Parlamentu\\
 +zvláštní postup - návrh Komise - Rada rozhodne sama - JEDNOMYSLNĚ! - Parlament a výbory (Hosp.) konzultují
 +
 +48. Vynucování práva EU\\
 +řízení proti členskému státu, který porušil povinnost stanovenou unijním právem\\
 +řízení před Komisí v rámci kontrolní pravomoci\\
 +výstražný dopis, stát odpověď do 2 měsíců, odůvodnění\\
 +fáze soudního řízení před SD - podáží žaloby Komisí\\
 +postih státu - nerespekt. rozhodnutí SD, nová žaloba s postihem pro čl. stát\\
 +řízení proti jednotlivci\\
 +přímá sankce je možná prakticky jen za porušení pravidel hospodářské soutěže\\
 +pokud by podnik odmítl zaplatit pokutu » může nastat exekuce
 +
 +49. Pokuty ukládané členským státům\\
 +pokud se nepodrobí rozsudku SD - podání druhé žaloby na ten daný stát, pak pokuta
 +
 +50. Zásada svrchované většiny v mezinárodním právu a v prácu EU\\
 +mezinárodní právo - koordinační povaha / charakter - není tedy možné právo vymáhat, pouze dohodou, nátlakem, ne sankce\\
 +Právo evropské - členské státy Unie se vzdají čísti své svrchovanosti - poskytnou ji EU, ta pak vydává právo\\
 +právo primární - zakládající smlouvy, právo sekundární - jednotlivá nařízení a směrnice závazné pro členské státy, musí respektovat a mít v VP
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code